Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Университет по библиотекознание и информационни технологии в образователните стратегии за XXI векУниверситетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е наследник на Държавния библиоте­карски институт, създаден през 1950 г. — едно от трите най-стари европейски висши училища, подготвящи специ­алисти в областта на библиотекознанието и книгознани­ето. Изминалите 60 години съвпадат с началото на пре­хода от индустриалната към информационната епоха и предизвиканата верига от промени във всички области на социума. Образователната сфера в най-голяма сте­пен е подложена на натиска на промяната, тъй като ос­новният ù приоритет е да осигури подготвени специали­сти, които да продължат и да осъществяват промяната за живот на обществото в новата среда. За университе­ти, подготвящи специалисти в информационната област, предизвикателствата са още по-големи предвид ускоре­ните темпове на „стареенето“ на знанията в тази сфера. Като прибавим изключително изострящата се конкурен­ция на пазара на образованието в областта на информаци­онните технологии, условията за утвърждаването на ав­торитет и привличането на студенти са изключително сложни и изискват непрекъсната адаптация и изпреварва­щи стъпки за запазване на конкурентно предимство.

Какви са конкретните предложения на УниБИТ за паза­ра на висше образование в България?

УниБИТ притежава стандартна университетска хар­та Erasmus, която позволява на студентите мобилност по програмата за учене през целия живот, както и да се обучават в различни университети в чужбина за определен период. Установени са международни връзки и са сключени двустранни договори за сътрудничество с университети и институции в Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др. УниБИТ е редовен член на най-ав­торитетните международни организации в информацион­ната сфера: IFLA — Международната федерация на библио­течните асоциации, LIBER — Асоциацията на европейските научни и академични библиотеки, EBLIDA — Европейското бюро на библиотечните и информационни и документаци­онни асоциации, ICOM — Международния съвет на музеите, БИД — Националния технически комитет по стандартиза­ция в архивната, библиотечната, информационната и изда­телската дейност (ТК 16), Съюза на печатарската индус­трия в България, Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА) и др. Условията за обучение в УниБИТ ко­респондират с високите изисквания за осигуреност в но­вата информационна среда — осъвременена сграда със съ­временно оборудвани аудитории, семинарни компютърни зали, лаборатории, модерен библиотечно-информационен център, първият параклис в университет в България — „Св. Николай Чудотворец“, музейни сбирки „Духовност и лидер­ство“ и „Съвременна българска духовност“, спортна база с гимнастически салон и тенис кортове, столова и осигуре­но общежитие за редовната форма на обучение.

Компютърната лаборатория „Джон Атанасов“ предос­тавя новата услуга безжичен интернет (Wi-Fi) на терито­рията на УниБИТ по проекта „i-Зона“. Проектът „i-Зона“ е пореден етап в развитието на програмата „i-България“, а също и в националния проект за създаване на виртуал­но образователно пространство в България и стимули­ра приложението на компютърните технологии в обуче­нието, научноизследователската дейност, иновациите и висшето образование. В УниБИТ функционира лицензиран Център за обучение и тестване за получаване на ECDL сертификати за компютърни умения. На разположение на студентите, докторантите и преподавателите са и ре­сурси за създаване на видеофилми, изградена е мултиме­дийна информационна система.

В УниБИТ се обучават студенти за получаване на об­разователно-квалификационни степени „бакалавър“, „ма­гистър“ и образователната и научна степен „доктор“.

Продължителността на редовното и на задочното обучение в УниБИТ в образователно-квалификационната степен „бакалавър“ е четири години. Наред със знания­та по основната специалност студентите получават много добра подготовка по информационни и комуникаци­онни технологии, по английски език, а в някои специално­сти — и по руски език; имат възможност за добра спорт­на подготовка.

В УниБИТ за обучение в образователно-квалификацион­на степен „бакалавър“ могат да кандидатстват лица, ко­ито имат завършено средно образование, даващо им пра­во да продължат обучението си във висше училище.

Кандидат-студентите могат да кандидатстват за една, две или всичките единадесет специалности в ре­довна и задочна форма на обучение.

Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър“ се извършва по един от трите начина:

а) с оценки от Държавен зрелостен изпит;

б) чрез полагане на конкурсен изпит на хартиен носител;

в) чрез полагане на електронен конкурсен изпит.

В структурата на УниБИТ е включен Факултет по библиология, информационни и социални науки и общест­вени комуникации (ФБИСОК), в чийто състав са седем катедри.

• Катедра „Библиотечни и информационни науки“

• Катедра „Библиотечен мениджмънт“

• Катедра „Книга и общество“

• Катедра „Културно-историческо наследство“

• Катедра „Информационни системи и технологии“

• Катедра „Комуникации и сигурност“

• Компютърни науки.

Обучението на студентите в квалификационната степен (ОКС) „бакалавър“ се осъществява в седемте ка­тедри и департамента по общообразователни дисципли­ни в редовна и задочна форма на обучение по единадесет специалности, като са създадени условия и за повишаване на квалификацията и използване на специализирани форми на обучение. Те се предлагат в Център за продължаващо обучение, Център за дистанционно обучение, Център за кариерно ориентиране и развитие, Център за сигурност и защита на информацията и Център за обучение на док­торанти. Освен за получаване на висше образование по основна специалност са създадени възможности за полу­чаване на образование и по втора специалност, както и за предсрочно завършване на обучението.

Накратко ще представим единадесетте специално­сти, в които се обучават бакалаврите в катедрите на ФБИСОК на УниБИТ:

1. Библиотекознание и библиография (ББ)

Целта на обучението в специалността е да се подгот­вят бакалаври, способни да се реализират пълноценно в библиотечната институция, която през последните го­дини се модифицира в широкоспектърен библиотечно-ин­формационен център, придобиващ функциите за обслуж­ване на потребителите на информация не само с реле­вантни документи, но и с отговор на библиографски и фактографски въпроси от всички области на знанието и обществената практика. Студентите изучават дисци­плини, които ги запознават със същността, структура­та и функциите на библиотеката и библиографията, със съвременните библиотечно-информационни технологии, библиотечния мениджмънт, маркетинг и PR технологии. По време на следването се провежда учебна практика във водещи библиотеки. Паралелно с професионалните знания студентите получават и общообразователни зна­ния преди всичко в областта на обществените и хумани­тарните науки — чужди езици, литература, история, по­литология и др.

Завършилите успешно могат да се реализират във всички видове и типове библиотеки и в техните струк­турни звена: комплектуване, каталогизация, обслуж­ване — традиционно библиотечно и справочно-инфор­мационно; в документалните отдели на редакции на издателства и на периодични издания, а също и в доку­менталните отдели на националните и други медии (ра­дио и телевизия), в подобни структурни звена на фирми в книготърговията; в информационни служби на министер­ства, комитети, фондации и др.

2. Библиотечен мениджмънт (БМ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в областта на библиотечния и информационния мениджмънт. При­добива се широкопрофилна теоретична и практическа подготовка: относно принципите, теориите и научните подходи в организацията и управлението, в администри­рането и в оценката на качеството на дейност в биб­лиотеките, информационните центрове, културните ин­ституции и различните обществени организации; върху същността и видовото разнообразие на библиотечната институция; по основните библиотечно-библиографски дейности и процеси и с овладяване на съвременните биб­лиотечно-информационни технологии.

Образователната програма осигурява получаването на: специализирани знания по библиотечен мениджмънт, маркетинг и обществени комуникации; задълбочени зна­ния за спецификата и функциите на библиотечната ин­ституция; за организацията, управлението и използва­нето на информационните ресурси; по информационни системи, системен анализ, информационно брокерство, стандартизация и мениджмънт на качеството, интелек­туална собственост, управление на проекти и др.

Предвидена е възможност студентите да избират дисциплини съобразно своите интереси — европейска ин­теграция и комуникационни практики, иновации в библио­теката, информационна компетентност, уебдизайн, ме­ниджмънт на културно-историческото наследство и др. Професионалните знания се допълват с общообразова­телни дисциплини в областта на обществените и хума­нитарните науки: политология, езикова култура, чуждо­езикова подготовка, организационна психология, правна информатика и др.

Учебният план е съобразен с програмите на чуждес­транни висши училища, които обучават в сродни специал­ности, и осигурява условия за международна сравнимост и образователна мобилност. Придобилите образовател­но-квалификационна степен „бакалавър“ по „Библиотечен мениджмънт“ притежават широкопрофилна квалификаци­онна рамка от знания и умения и са компетентни да изпъл­няват управленски и организаторски дейности във всички видове и типове библиотеки; в информационни центрове; в информационни служби на министерства, комитети и фондации; в читалища, музеи, архиви и други културни ин­ституции; в документални отдели на държавни, общест­вени, бизнес и други институции и организации.

3. Печатни комуникации (ПК)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в облас­тта на печатните и новите медии, съвременния из­дателски бизнес, маркетинга и мениджмънта на тра­диционните и новите видове издания. Обучението е съобразено с необходимостта от образователна мобил­ност и международна сравнимост на получаваните зна­ния и придобитите умения.

Знанията и уменията на студентите се придобиват от изучаваните дисциплини в областта на печатните и новите медии, маркетинг и мениджмънт на съвремен­ния издателски бизнес, книгознание, библиографии и биб­лиографиране, обработка на документи, старобългарска, нова и съвременна българска литература, чуждестранна литература, езикова култура, стандартизация на библио­течно-информационната дейност, проблеми на информа­ционната цивилизация и др.

С по-широкото застъпване на съвременните компю­търни комуникационни технологии в документната медий­на област се получават познания за новите информацион­ни технологии, дигиталната конверсия на традиционните издания, електронното книгоиздаване, електронния мар­кетинг в издателския бизнес. Извънаудиторните форми (курсови задачи, самостоятелни курсови проекти, орга­низирана във всички видове медии специализираща прак­тика) осигуряват и практически умения, които дават въз­можност на завършилите специалността бакалаври да работят във всички видове медии — традиционни и елек­тронни, в антикварната търговия, в рекламата, връзка с медиите, в библиотеките (комплектуване на литерату­ра, обработка и маркетинг на библиотечната дейност), в музеи, архиви, информационни центрове. Показалите от­личен успех и мотивация за постигане на знания и компе­тентности за бъдещата професия получават учредена­та стипендия на УниБИТ на името на „Хр. Г. Данов“.

4. Информационни фондове на културно-истори­ческото наследство (ИФКИН)

Целта на обучението е подготовката на широкопрофил­ни специалисти в областта на издирването, идентифи­кацията, опазването, изследването, популяризирането на КИН, намиращо се в различни населени места и инсти­туции, за нуждите на обществото и държавата; квали­фицирани изпълнителски и управленски кадри за работа в архиви, библиотеки, читалища, музеи, галерии с различен характер, специализация и статут; специалисти в облас­тта на разпространението и развитието на КИН като фундамент на националната култура за реализацията на националната културна политика за устойчиво развитие на региона и страната.

Образователната програма осигурява интердисци­плинарен характер на обучението, отговарящ на същ­ността на КИН като специфична културна и социална област и обект на информационна осигуреност; тео­ретична и приложна ориентация на обучението в съот­ветствие с изискванията на културните институции и тенденциите в развитието на научните, практически­те и технологичните особености при организирането и използването на информационните фондове на КИН; съобразяване с международните изисквания за разпро­страняване на информацията за националното култур­но богатство и за неговата социализация; приемлива свобода на избор на учебните дисциплини при оптимал­но разгръщане на вариантите на учебния процес; съизме­рима с кредитната система, осигуряваща мобилност на студентите.

Специалността и УниБИТ осигуряват три специал­ни годишни стипендии за студенти от специалността ИФКИН с отличен успех и изявени интереси в областта на културно-историческото наследство.

Успешно завършилите могат да се реализират в дър­жавни, областни и местни структури за организация и управление на информационните фондове на културата и културно-историческото наследство; в музеи, галерии, архиви, деловодни служби, библиотеки, читалища, специ­ализирани документални фондове и др.; като експерти и консултанти по културни направления и маршрути, свър­зани с културния туризъм в държавни и частни, междуна­родни и национални структури; като специалисти по под­готовка на печатни и електронни документи, свързани с представянето на КИН, и др.

5. Информационни ресурси на туризма (ИРТ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоре­тична и приложна насоченост в областта на информаци­онните ресурси на туризма.

Изучават се фундаментални и специализирани дис­циплини като: информационни технологии и информаци­онни системи на туризма, организация и управление на туризма, информационни ресурси на туризма, държав­на политика в областта на културно-историческото на­следство и туризма, социална психология, архитектурно, археологическо, етнографско и фолклорно и съвременно културно наследство, етнокултурни и етнорелигиозни общности, информационен мениджмънт, маркетинг и ре­клама, икономика на туризма, география на туризма, ев­ропейски проекти и програми в областта на туризма, информационно планиране и анимации в туризма, между­културно многообразие, опазване на паметниците на кул­турата и на традиционните културни практики, инфор­мационни и маркетингови комуникационни практики за развитието на туризма, икономически измерения на ту­ризма като фактор за устойчиво развитие, европейски практики за развитие, мениджмънт и защита на култур­но-историческото наследство.

Завършилите успешно бакалавърска степен по „Ин­формационни ресурси на туризма“ могат да работят като: ръководители и организатори на информационни­те ресурси на туризма в държавни и бизнес организации; ръководители и организатори на туроператорски и ту­ристически агенции и фирми; консултанти и експерти във всички направления на дейностите по информацион­ни ресурси на туризма.

6. Информационни технологии (ИТ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври в облас­тта на информационните технологии, притежаващи те­оретична и практическа подготовка. Изучават се задъл­жителните дисциплини като информационни системи, системен анализ, бази данни и автоматизирано обслуж­ване, организация, управление, обработка и използване на информационните ресурси, компютърни мрежи и комуни­кации, информационно и стандартизационно осигуряване и приложение на информационните технологии в бизне­са, администрацията и науката, информационна полити­ка, информационен мениджмънт, защита на информация­та и на интелектуалната собственост.

Студентите имат възможност да избират дисци­плини съобразно своите интереси в областта на обект­но ориентираното програмиране, контент мениджмънт системите, софтуерната ергономия и др. Студентите получават общообразователна подготовка по матема­тика, информатика, статистика, бизнес психология, фи­лософия, политология и др.

Завършилите успешно бакалавърската програма по „Информационни технологии“ могат да работят като аналитични и приложни специалисти по разработването, поддържането и управлението на информационни систе­ми в сферата на науката, администрацията и бизнеса.

7. Информационно брокерство (ИБ)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с тео­ретична и приложна насоченост в областта на инфор­мационното брокерство. Изучават се дисциплини по информационно брокерство и икономика: брокерство, информационни пазари за традиционни и електронни продукти и услуги, нормативно-правни основи на инфор­мационното брокерство, математически основи на ин­формационното брокерство, методи за обработка на данни и документи, системен анализ, основи на компю­търните системи, програмиране, комуникационни тех­нологии и мрежи, информационни системи, софтуерна ергономия, маркетинг, реклама, финансово-счетоводни операции, борси и борсова търговия, консултинг, фирме­но управление, бизнес прогнозиране, риск мениджмънт, информационен мениджмънт, бизнес психология.

След завършване бакалаврите по информационно бро­керство могат да работят като информационни посре­дници, информационни специалисти за осигуряване на ин­формация в различни правителствени, неправителствени, индустриални, научни и културни организации, както и в селското стопанство, фармацията, здравеопазването, в инженерни фирми, промишлени предприятия, администра­ция, в звена на отбраната и сигурността и др.

В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в България те могат да се реализират и като документалисти, експерти по иконо­мическа и техническа информация.

8. Информационна сигурност (ИС)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоре­тична и приложна насоченост в областта на съвременни­те технологии за информационна сигурност.

Изучават се фундаментални и специализирани дисци­плини като линейна алгебра и аналитична геометрия, ма­тематически анализ, системен анализ, информационен мениджмънт, основи на компютърните системи, теоре­тични основи на информатиката, програмиране, инфор­мационни системи, компютърни мрежи и комуникации, методологични основи на информационната сигурност, криптография и криптология, защита на информацията в компютрите и мрежите, информационна сигурност в интернет, защита на класифицирана информация, защи­та на интелектуалната собственост, нормативно-прав­ни основи на информационната сигурност, риск менидж­мънт, бизнес психология.

Завършилите успешно бакалавърската програма по „Информационна сигурност“ могат да работят като ад­министратори по информационна сигурност в държавни и бизнес организации, в сектора за отбрана и сигурност, финанси и банково дело, в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

9. Компютърни науки (КН)

Целта на обучението в специалността „Компютърни на­уки“ е да подготви специалисти с висше образование, ко­ито ще решават с помощта на съвременната информа­тика и технологии задачи на практиката от системен и/или приложен характер. Учебният план е разработен в съответствие с изискванията Computing Curriculum 2008 (CC2008), на световните професионални организа­ции ACM и IEEE.

Студентите, обучаващи се по специалността „Ком­пютърни науки“, придобиват фундаментални знания по дис­ кретна математика, теория на формалните математи­чески машини и теория на алгоритмите; по съвременните компютърни архитектури и системи, компютърните мре­жи и комуникации, езиците за програмиране и структурите от данни, теоретичните основи на операционните систе­ми, системите за управление на бази от данни, компютър­ната графика, изкуствения интелект и технологиите на софтуерното производство, съвременните програмист­ки парадигми — процедурното, обектно-ориентираното, функционалното и логическото програмиране. Те ще полу­чат задълбочени знания в профилиращите направления на информатиката: компютърни мрежи и комуникации, сис­темна администрация, бази от данни, компютърна графи­ка, електронна търговия, както и фундаментални знания и умения за анализ, проектиране, разработка, тестване, внедряване и поддържане на софтуерни технологии и сис­теми; ще познават съвременните теории, практики, под­ходи и средства за разработка на софтуер като струк­турно програмиране, техники за тестване на системи, техники за доказване на коректността на програми.

Специалистите, завършили успешно бакалавърска­та програма по „Компютърни науки“, могат да прилагат знанията и уменията си във всички организации и фирми, свързани с развитието или използващи в дейността си постиженията на съвременните компютърни науки и ин­формационните технологии. Те могат да работят като аналитици и специалисти по приложно програмно осигу­ряване на компютризирани системи — в правителстве­ни организации; в телекомуникационни компании и транс­портни фирми; в банки, застрахователни дружества и други финансови институции; в химическата, биомеди­цинската и фармацевтичната индустрия; в селското стопанство; в здравеопазването; в инженерни фирми, промишлени предприятия и др.

10. Национална сигурност и културно-историче­ско наследство (НСКИН)

Целта е да се подготвят експерти, които да се ориен­тират в глобалната, регионалната и национална поли­тическа обстановка и на тази основа да могат да взе­мат решения по проблемите на националната сигурност, опазването и съхраняването на националното културно-историческо наследство.

Учебният план включва учебни дисциплини по пробле­мите на националната сигурност и КИН. Задължител­ните дисциплини дават фундаментални знания за меж­дународната и националната сигурност, за нейните политически, информационни и духовни аспекти; акту­ални проблеми на разузнаването, контраразузнаването, съвременния тероризъм и контратероризъм, както и базови знания за културата, културно-историческото на­следство и институции (архиви, музеи, библиотеки). Из­бираемите и факултативните дисциплини третират разнообразни аспекти на информационните системи и технологии и тяхното приложение при опазване на наци­оналната сигурност и културно-историческото наслед­ство — свързани с науката, етническите групи, медии­те, властта и политиката и др.

Гаранция за провеждане на качествен учебен процес и натрупване на знания и умения, които да са основа за реа­лизация, е както висококвалифицираният академичен със­тав от УниБИТ, така и експерти от практиката (ДАНС, НРС, МО, МВР, МВнР, медии и др.).

11. Информационни технологии в съдебната ад­министрация (ИТСА)

Целта на обучението е да подготви бакалаври с теоре­тична и приложна насоченост в приложението на инфор­мационните технологии в съдебната администрация.

Изучават се фундаментални дисциплини по информа­тика, информационни технологии, право, информацион­ни системи, бази данни и автоматизирано обслужване, организация, управление, обработка и използване на спе­циализирани за съдебната администрация информаци­онни ресурси, комуникационни технологии, включително интернет, сигурност и защита на информацията, инфор­мационно осигуряване и приложение на информационните технологии в съдебната администрация, архивистика и документалистика, системен анализ, статистика и др. Предвидена е възможност студентите да избират дис­циплини съобразно своите интереси — информационен мениджмънт, организационна психология, администра­тивни комуникации, философия, политология и др.

Специалистите, завършили успешно бакалавърската програма по „Информационни технологии в съдебната администрация“, могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности в органите и звената на съдеб­ната и изпълнителната власт, в международни и евро­пейски институции, както и в неправителствени орга­низации. В съответствие с националната класификация на професиите и длъжностите в Република България те могат да работят като документалисти, експерти по правна информация.

След завършване на обучението си бакалаврите от всичките единадесет специалности на УниБИТ могат да продължат образованието си в магистърските програ­ми в УниБИТ, а също и в други университети в страната и в чужбина.

Акредитацията на бакалавърските програми на Уни­БИТ премина успешно с оценка „Мн. добър“, за което принос имат и работодателите на завършилите наши студенти, които дадоха висока оценка на знанията и ком­петентностите на подготвените специалисти. Добър атестат за подготовката на завършилите бакалаври е и фактът, че повече от 90% от тях си намират работа по специалността, за което принос има и Центърът за кариерно развитие и най-вече непрекъснатата ни връзка с бизнеса и социалната сфера.

За насочеността на магистърските и докторските програми и подготовката на студентите по тях в Уни­БИТ ще ви запознаем в следващи публикации. Очакваме новите си студенти и през настоящата кандидатсту­дентска кампания с увереността, че изборът на УниБИТ им дава шанс да получат подготовка, съответства­ща на изискванията на обществото и икономиката на знанието.

За контакти:
проф. д-р Иванка Павлова —
заместник-ректор по учебната дейност на УниБИТ
тел.: 02/970 85 80; 0878 533 769
е-mail: vanya_pavlova@abv.bg
София 1784, бул. Цариградско шоссе 119

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар