Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Трети Балкански печатарски форумТретият Балкански печатарски форум, под патронажа на manroland AG, се състоя в края на октомври в турския ме­гаполис Истанбул. Във Форума, който се проведе под мо­тото „Развитие на европейската печатарска индустрия и нови възможности и предизвикателства за балканския регион“, участваха над 80 специалисти, експерти и мениджъри от печатарските съюзи и полиграфическите предприятия на България, Гърция, Румъния, Сърбия, Турция и Унгария. Сред присъстващите бяха и много клиенти на manroland, както и журналисти от повечето балкански държави.

Домакини на Третия Балкански печатарски форум бяха BASEV (образователна фондация на печатарската индус­трия в Турция), MAN Ferrostaal A.S, Турция и manroland AG, Гер­мания. Главна цел на срещата бе обсъждането на тенденци­ите за развитие на печатарската и медийната промишле­ност и поставяне началото на програма за съвместна дей­ност и поддръжка на балканските страни, с подкрепата на manroland AG — патрон на Балканския печатарски форум.

Турската печатарска промишленост

Алпарслан Балоглу, член на Управителния съвет на BASEV и модератор на срещата, поздрави сърдечно участниците от балканските страни с добре дошли.

Айсан Шакар, президент на BASEV, откри Форума, под­чертавайки огромното му значение за печатарите от бал­канския регион като място за професионални контакти и обмен на информация. Той представи интересни данни за турската икономика и за печатарската промишленост в страната (по статистика от 2007 г.).

В Турция днес живеят 70,6 милиона души, 70,5% от които са градско население. Истанбул е най–големият град с над 15 милиона жители, в столицата Анкара живеят 4,5 милиона и в третия по големина град Измир — 3 милиона души. Брут­ният национален продукт възлиза на 658 млрд. щатски дола­ра (16-то място сред 30-те държави в Организацията за ико­номическо сътрудничество и развитие). Експортът дости­га 115,3 млрд. щатски долара (52% за страните от Европей­ския съюз), а вносът — 162,1 млрд. щатски долара (40% от страните от Европейския съюз).

В Турция работят общо 9000 полиграфически предприя­тия. Малките печатници (с по–малко от 10 служители) на­брояват 7000, а останалите 2000 са средни и големи фирми. Общо 90 000 души са заетите в турската печатарска про­мишленост. Годишният оборот се изчислява на 3 млрд. щат­ски долара, разделен процентно в следните продуктови гру­пи: 20% списания, 30% илюстрационен печат, 15% книги, 20% картонени опаковки и 15% етикети. Разходът на хартия достига 45 кг на глава от населението. През 2007 г. турска­та печатарска промишленост е изнесла за чужбина продукти на стойност 75 млрд. щатски долара.

Всяка година две до три турски печатници получават на­градата на фирма Sappi. През 2008 г. компанията A4 Offset бе отличена с наградата на Sappi „Най–добър печатар на ката­лози“.

Перспективи за печата до 2020 г.
Преглед на печатарската промишленост в Европа и на Балканите

Томас Хаузер, вицепрезидент Корпоративен маркетинг и ко­муникации на manroland AG, представи информация за раз­витието на бизнеса в полиграфическата промишленост. „Днешната ситуация и финансовата криза от последния ме­сец внесоха някои промени в бизнеса, които не са много ра­достни. Ние виждаме обаче тук нови възможности, за да утвърдим позициите си на световния пазар“, подчерта г–н Хаузер. „manroland смята, че печатарският пазар на балкан­ските държави се развива доста добре — това е растящ па­зар и развиваща се индустрия.“

В доклада си Томас Хаузер информира присъстващите за изложението drupa 2008 — най–добрата drupa досега не само за manroland, но и за всички останали участници. Пред­ставените много нови продукти по време на изложението недвусмислено са затвърдили световното значение на пе­чатните медии.

Г–н Хаузер подчерта важността на печата с добавена стойност (Value Added Printing) и ръста на производствена та ефективност за клиентите. Фирмата manroland разра­ботва нови технологии и нови решения с цел да отговори на растящите изисквания на пазара.
Г–н Хаузер отбеляза, че новата търговска марка на не­зависимата днес фирма manroland изразява амбицията на машинопроизводителя да действа „надеждно, решител­но, новаторски и мотивирано“. Това означава, че концер­нът работи като мощен бизнес партньор на печатарска­та промишленост.

Томас Хаузер представи печатарската индустрия в Ев­ропа и на Балканите. В заключение той подчерта готов­ността на manroland да подкрепя полиграфическата про­мишленост в балканския регион за подобряване на качест­вото, рентабилността и конкурентоспособността на пе­чатарските предприятия.


Пазарът на картон в Турция и фирмата Kartonsan

Keмал Йоцкирим, ръководител на фирмата Kartonsan, предста­ви компанията и информира за пазара на картон в Турция

„При производството на картон за кутии Турция бележи най–висок ръст в Европа. През 2007 г. средният европейски ръст на производство на картон достигна 4%. Над средно­то ниво бяха само Турция с 9% и Германия с 11%. За периода от 2000 до 2007 г. производството на картон в Турция на­расна със 130 000 тона (второ място по ръст в Европа след Германия)“. Г-н Йоцкирим отбеляза, че независимо от голе­мия ръст на пазара на картон в Турция, потреблението на хартия и картон на глава от населението все още е под средното за света.

Хартиената фабрика на Kartonsan се намира в Измит, на 100 км източно от Истанбул. Централата на фирмата е в Истанбул. Хартиената фабрика е разположена на обща площ от 440 000 кв.м, а покритата площ е около 92 000 кв.м. Сто­процентното частно предприятие е създадено през 1967 г. Три години по–късно започва производството с една про­изводствена линия. Капацитетът по онова време дости­га 6500 тона годишно. През 2007 г. фирмата вече работи с две производствени линии и с капацитет 155 000 тона за го­дина. Ръководството на Kartonsan разработва в момента нов проект, изпълнението на който ще увеличи капаците­та през ноември 2009 г. с 25 000 тона годишно и до края на 2010 г. — с още 25 000 тона годишно.

Kartonsan произвежда три типа картон и експортира почти 30% от продукцията си в повече от 15 държави.

Конкурентоспособност на европейската печатарска промишленост — сегашно състояние и бъдещо развитие на ниво Европейски съюз

Беатрис Клозе, Генерален секретар на Intergraf, предста­ви състоянието на печатарската промишленост в Евро­па. Това е отрасъл, в който преобладават основно малки и микропредприятия, отрасъл, фокусиран предимно над вътрешния пазар, зависим от рекламата и притежаващ структурен свръхкапацитет. Инвестициите са фиксира­ни върху оборудването, което не е добре за нематери­алните инвестиции в областта на изследователската и развойната дейност, в резерви от работна ръка и др. Пе­чатарската промишленост в Европа днес е повлияна от нови актьори — брокерите. Осезателно се чувства влия­нието на новите географски области — Азия и предимно Китай.

Според изследване на Intergraf броят на заетите в печа­тарската промишленост в Европа постепенно спада и то предимно поради намаляване на рентабилността. През 2007 г. фалитите не представляват сериозен проблем. Броят на предприятията продължава да се влияе от сливания на фир­ми. През 2008 г. ситуацията се промени. Някои страни ре­гистрират за първото тримесечие на 2008 г. оборот, кой­то показва среден спад от 6 до 10%.

Г-жа Клозе анализира печатарската индустрия на Евро­пейския съюз и подчерта, че нейната сила е в модерните и ефективни производствени средства, високото качест­во и гъвкавите екологични продукти. Като недостатъци за бранша тя отбеляза твърде малкия среден размер на фир­мите, свръхкапацитетите, недостатъчния международен опит и слабата позиция за преговори. Въпреки това, налице е добра възможност за диференциация, растяща ориента­ция към сервизна дейност и възможност за мултимедийни решения. Съществуват и опасности за промишлеността, свързани с нарастващото присъствие на трети страни, с новото позициониране на дейности, с интензивната цено­ва война и лошите контакти с изследователски и развой­ни организации.

Според Intergraf фирмите от печатарската промишле­ност на национално и европейско ниво трябва да подобрят управлението на производствените си разходи, да намерят нова база за растеж, да инвестират в човешки ресурси за бъдещето, да работят в направление здраве, безопасност и природна среда и, може би най-важното, да използват до­казани методи за подобряване имиджа на печатарската индустрия.

Беатрис Клозе говори за някои инициативи на Intergraf, напр. кампанията PrintSells, за някои важни бъдещи теми, за състоянието по балансиране емисиите от въглероден дву­окис, за стандартизацията и за сътрудничеството между печатарите.

Дизайнът на опаковки се среща с хартията

Младият турски индустриален дизайнер Орхан Ирмак пока­за в своята презентация интересни видове дизайн на опа­ковки, някои от които изключителни, нетипични и дори фу­туристични. Неговите творчески идеи са получили мно­жество награди, между които „Red dot design award“ през 2007 г. и Наградата за дизайн в Турция през 2008 г.

Нови тенденции при картонената опаковка

Сюлейман Eртем, представител на асоциациите KASAD и ECMA, докладва за тенденциите на развитие при картоне­ните опаковки и съобщи някои числа, свързани с развитие­то на обемите, производството на картон и продажбите на картон през последните седем години.

KASAD, асоциацията на производителите на картон за опаковки в Турция, е основана през 1991 г. и има 45 членове. ECMA, европейската асоциация на производителите на кар­тон, основана през 1960 г., наброява 500 членове от почти всички страни в Европа.
Г-н Eртем обясни, че производството на картон се очаква да спадне през 2008 г., в резултат на намаляване до­ходите на населението и съответно намаляване на потре­бителските разходи; инфлацията на цените на хранителни­те стоки; преминаването от висококачествени марки към такива, предлагащи по–евтини продукти, което съответ­но влияе на част от картонените и пластмасовите опа­ковки; изместване търсенето от охладени към замразени и от замразени към пресни храни и намаляване на търсенето на готови храни за сметка на основни хранителни продукти. Според него сега е време да се реагира и то обектив­но. Компаниите трябва да увеличат добавената стойност, за да осигурят намаляване на разходите и подобряване на ефективността.

Бъдеща дейност на Балканския печатарски форум и по–нататъшна съвместна работа

Росица Велкова, главен координатор на Балканския печа­тарски форум, представи новото лого на Форума и направи кратка презентация на всички членуващи федерации и тях­ната дейност. Г-жа Велкова посочи конкретни теми за бъде­щата дейност на Балканския печатарски форум, а именно: издаването на електронен информационен бюлетин на Фо­рума; организиране среща на журналисти от специализира­ните полиграфически списания в страните-членки; устано­вяване на контакти с техническите училища и университе­тите за приложни науки в балканските страни и в Германия; оказване на взаимна подкрепа при участие в образователни и други програми на Европейския съюз.

В края на събитието президентът на BASEV връчи сер­тификати за участие във Форума на представителите на балканските федерации.

Посещение на клиенти на manroland в Истанбул

На 24 октомври гостите на Форума имаха възможност да посетят печатница Dogan Printing Center в Истанбул. Хамил Алначик, генерален мениджър на предприятието, лично при­ветства колегите от Балканския печатарски форум. Новото модерно вестникарско предприятие е най-голямото в Турция. Тук се печата вестник Hürriyet и още 8 всекидневника. Високо­качествените продукти се печатат на две идентични маши­ни Colorman на manroland, инсталирани през 2000 и 2001 годи­на. Печатницата работи без прекъсване 365 дни в годината и произвежда на ден около 2,5 милиона екземпляра вестници. Дневната консумация на хартия възлиза на около 400 тона.

Във втората печатница Gül Matbaacilik, специализирана в производството на опаковки за хранителни продукти, вни­манието на посетителите привлякоха двете листови оф­сетови машини Roland 900 (5-цветна + лакираща секция и 6-цветна + лакираща секция).


Третата официална среща на Балканския печатарски фо­рум в Истанбул затвърди ролята и значението на това про­фесионално обединение не само за балканските страни, но и за обединена Европа. Доказателство за това е присъеди­няването към Форума и на страни, които не са част от бал­канския регион, като например Унгария — най-новият участ­ник в Balkan Print Forum. Броят на страните-членки вече е 11. Следващата среща на балканските печатари се предвижда за октомври 2009 г., с домакин Румъния или Сърбия.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Браншова информация, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар