Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Техническият университет и новата специалност „Полиграфия“

  •  
  •  
  •  
  •  


Основите на специалността „Поли­графия“ в Техническия университет София, филиал Пловдив се постави­ха през учебната 2005 г. Оформено беше решение на ректорското ръ­ководство по приемане на разглежданата специалност в структурата на Университета. Това решение бе в резултат на предварително извър­шената обосновка за разкриване на тази специалност като отговор на търсенето от страна на печатар­ската индустрия в България на кадри с инженерно образование и диплом по полиграфия. Известно е, че в страна­та ни съществува недостиг на квалифицирани специалисти с висше образование в тази област, което стана още по-осезателно в послед­ните години, когато поради спиране притока на специалисти от чужбина (Москва, Кемниц, Лайпциг) се създаде чувствителен вакуум между нивото на развитие на отрасъла и осигуря­ване на необходимите кадри. С други думи, потребността от инженери в печатарската индустрия е продиктувана от липса на съответствие между бурното развитие на този ин­дустриален сегмент в страната ни и света през годините на прехода и наличния кадрови ресурс. В част­ност това бе обвързано и с високия относителен дял на предприятията от печатарската индустрия имен­но тук, в Пловдив и региона. Новата специалност бе включена в програма­та на Университета с редовен статут на самостоятелна инженерна специалност, с утвърден учебен план и учебни програми по специалните дисциплини, разпределени в продъл­жение на всичките четири години от редовното обучение на бакала­върската степен, което до този мо­мент в такъв вид не съществуаше в България.

Тук е мястото да се отбележи, че неоценима помощ в тези първи стъпки ни бе оказана от Московския държавен институт по печата, в ли­цето на неговия ректор проф. Цига­ненко. Проф. Кацов, който по това време бе ръководител на филиала в Пловдив, бе поканен и осъществи официално посещение в МИП, където беше постигнато споразумение за взаимна помощ между двата универ­ситета, подплатено с подписване на договор. Това на практика намери изражение в изработване и утвър­ждаване на философията на учебния план за специалността в Техническия университет.

Основните акценти от учебния план на специалността в Москва бяха адаптирани в разработената платформа за 4-годишното обуче­ние в конкретните условия на Бъл­гария. Всички тези първи стъпки, както и неимоверните усилия на пре­подавателите допринесоха специал­ността „Полиграфия“ да се утвърди като равностойна на другите спе­циалности в Техническия универси­тет, завоювайки собствено място и авторитет.

Днес, след 5-те години редовно бучение в ТУ и след успешното ди­пломиране на първия випуск студен­ти като инженери-полиграфисти, в Университета се работи по един ак­туализиран учебен план, синхронизиран със съвременните тенденции в областта на производството на пе­чатна информация и с конкретните нужди в България.

Специалността „Полиграфия“ в ТУ София, филиал Пловдив е с тех­нико-технологична насоченост. Тя е предназначена да даде на бъдещи­те инженери пълноценни теоретич­ни и практически знания по основни­те технологии за печат, известни в тази област на знанието, включи­телно и новите дигитални печат­ни технологии и приложението им за производството на печатни ме­дии. В по-общ план тук се включ­ват и съвременните тенденции за развитие на печатната информа­ция и комуникация изобщо като ал­тернатива на съвременните елек­тронни информационни технологии. В учебния план отделните специални дисциплини са разпределени в продъл­жение на четирите години редовнно обучение, необходимо за присъждане на образователно-квалификационна­та степен „бакалавър“. Натрупва­нето на знанията се осъществява с реализацията на подробни учеб­ни програми по основните дисципли­ни, повечето от тях разработени за два семестъра, в следната последо­вателност: основи на полиграфията, цветознание, материали за полигра­фията, предпечатни процеси, графи­чен дизайн, печатни машини, печат­ни технологии, опаковъчна техника, довършителни технологии и маши ни, управление на качеството, ав­томатизация и управление на по­лиграфическото производство. В учебните програми са разграниче­ни различните технологични стадии в класическите печатни техноло­гии, спецификата на самите техно­логични способи, техните предим­ства и недостатъци, приложението им днес, както и съвременните тен­денции за развитие на печатната информация изобщо. Теоретичните основи на печатната информация и комуникация, организацията в ре­дакционно-издателския процес, елек­тронният набор, оформителските програми за обработка на тексто­ва и изобразителна информация, цветоотделянето и управлението на цвета, технологиите за растрира­не, директното експониране от ком­пютъра върху печатни пластини са намерили място в първата полови­на на обучението. Конвенционални­ят печатен процес, дигиталният пе­чат в различните му технологични варианти, а именно Computer-to-Print технологиите по системата Non Impact Printing (електрофотография, йонография, магнитография, inkjet, елкография и т.н.), както и дигиталният Computer-tо-Press офсетов пе­чат в частта му листов и ролен оф­сетов печат със и без овлажняване, заедно със съответните машини за тези технологии, включително и опаковъчна техника, са предмет на третия курс от учебния план. Нераз­ривно свързани с машините и техно­логиите са и материалите, използва­ни в полиграфията, чиято същност е намерила израз в съответната дис­циплина, разработена в продълже­ние на два семестъра и насочена да даде познания по основните материали за печата и тяхното приложе­ние в различните технологични прак­тики. Довършителните процеси и машини и автоматизацията и упра­влението на производството са ос­новните дисциплини в последния курс на 4-годишното обучение. Застъпен е и въпросът за мястото на печат­ните технологии в семейството на информационните технологии и тях­ното интегриране в практиката.

Лекциите по основните специ­ални дисциплини са разпределени от първи до четвърти курс в по два се­местъра, както следва:

1-ви курс — Основи на полиграфията; Цветознание;

2-ри курс — Материали за полиграфия­та; Предпечатни процеси;

3-ти курс — Печатни процеси; Печат­ни машини (конвенционални и ди­гитални); Опаковъчна техника;

4-ти курс — Книговезки процеси и машини; Автоматизация и уп­равление на полиграфическото производство;

След семестриалното завършва­не на 4-годишния курс следва разра­ботка и защита на дипломна рабо­та. Темите за дипломните работи се подбират в съответствие със съвре­менните тенденции за развитие на печатните технологии и в тясна об­вързаност с конкретните условия и перспективи на предприятията от печатарската индустрия. В края на 4-годишния курс на обучение, след за­щитата на дипломна работа, студен­тите получават образователно-ква­лификационната бакалавърска степен.

Разработен е учебен план и за образователно-квалификационните степени „магистър“ и „доктор“, кои­то предстои да бъдат въведени в действие след успешната акредита­ция на специалността.

Практическите познания и прак­тики се получават в различни полиг­рафически бази в Пловдив, които са на високо съвременно ниво, където могат да се видят конкретни тех­нологични производствени схеми по всички видове печатни технологии, актуални към настоящия момент. Та­кива са преди всичко водещите пе­чатници: „Юрий Гагарин“ АД, „Делта Хай Принт“ АД, „Жанет 45“, Доми­нов консуматив, Тафпринт АД, „Иде­ал“ и др. Там студентите провеждат част от своята учебна, учебно-про­изводствена и преддипломна практи­ка. Именно тук, в тези предприятия студентите получават радушен при­ем и готовност от страна на ръко­водствата за въвеждане на бъдещи­те кадри в специфичните условия на всяка конкретна технология.

Организационно специалността „Полиграфия“ е включена в структу­рата на Факултета по машиностро­ене и приборостроене на филиала на ТУ София и е обезпечена с пет хаби­литирани преподаватели (доц. д-р). Ползват се и няколко хонорувани пре­подаватели от други вузове.

Съвременните изисквания за ка­чествено висше образование по­ставят високи критерии пред Техническия университет в Пловдив, особено в аспекта оборудване на мо­дерни специализирани лаборатории като необходима материална база за получаване на висше образование по печатни технологии, за осъществя­ване на качествен и модерен учебен процес с цел адекватно захранване на индустрията ни през следващи­те години със съответния кадрови ресурс. Безмислено е да се обяснява тук защо за тези цели липсват сред­ства у нас. Ето защо нашите усилия са насочени към прилагане и реали­зиране на определени финансирания по различни програми. Така по линия на вътрешните конкурси за наука ус­пяхме да спечелим конкурс за частич­но оборудване на лаборатория по по­лиграфматериали, което е само една стъпка в това направление.

В наши дни е модерно да се го­вори за връзката с бизнеса, вклю­ чително в аспекта ù с висшето образование. Ние съзнаваме, че от установяване на подобна тясна връз­ка бихме имали двустранна изгода. Засега обаче тези отношения труд­но се реализират. От една страна, хората на бизнеса понякога неосно­вателно демонстрират своето не­доверие, а от друга страна, налице е и известно криворазбрано високо­мерие от страна на ВУЗ. Дълбокото ни убеждение е, че нашето образо­вание трябва да „държи своя пръст върху пулса на бизнеса“ и да се захран­ва с идеи, засягащи нови приложения и предложения от него, които да се инкорпорират в актуализирани учеб­ни програми и управление на учебния процес. От друга страна, това не бива да бъде еднопосочен трафик, а двустранно коопериране. Индустри­ята в лицето на своите най-висо­котехнологични представители би трябвало да моделира своя полити­ка в станалата модерна сега област „човешки ресурси“, стимулирайки тесните си връзки с образованието, от което да се реализират печалби.

Това, което конкретно получава­ме като разбиране и подкрепа от страна на изброените по-горе пе­чатници за практическото обучение на студентите, е неоценимо, за кое­то е нашата благодарност. В този смисъл комбинат „Димитър Благоев“ в София направи неоценима крачка — безвъзмездно предостави част от свое технологично оборудване за пе­чатни форми с цел обучение на сту­денти от ТУ. Браншовата организа­ция също оказа съдействие, изразено в подписване на договор за сътрудни­чество между СПИБ и ТУ София фи­лиал Пловдив, с който очакваме да се подкрепят нашите усилия за дву­странното взаимодействие между висше образование и бизнес.

Известно е, че нашата печатар­ска индустрия в годините на прехода се развива преобладаващо по възхо­дящ път, дори изпреварващ средния темп за страната (преди кризата). Фактите показват едно развитие, свързано с техническото обновява­не, въвеждането на нови технологии, както и с подобрената организация и специализация на производство­то. В България вече съществуват частни печатници с добре развити повече от един вид класически пе­чатни технологии (две, три) — например печатници със силно развит офсетов печат, с флексопечат и на­последък с развитие на дълбококия печат. Разчита се вече не на употре­бяваните в Европа машини, а на за­купуване предимно на ново техноло­гично оборудване, чието внедряване поставя нови критерии и пред инже­нерните кадри. Това са индустриал­ни предприятия, които целенасоче­но вървят към по-широки хоризонти. Освен това в България вече има об­разци на готова печатна продукция, които са съизмерими със световни­те стандарти за качество, и това ни изпълва с оптимизъм за бъдеще­то. Не напразно много известни чуж­дестранни издатели предпочето­ха българския пазар и дойдоха тук, като устроиха свои дъщерни фир­ми, използвайки за печат наличния капацитет. Резултатът се вижда от изпълнението на списания като Cosmopolitan, Playboy, Grazia, Elle, Economist, l’Europeo, National Geografic и т.н. Разбира се, наличният потен­циал би могъл да се разгърне още по­вече. Това оправдава надеждата ни, че с новите попълнения от инженер­ни кадри ще се удовлетворяват пер­манентно възникналите реални нуж­ди от специалисти в бранша и че хората от печатарския бизнес ще бъдат отворени към реализацията на младите хора.

Без преувеличение може да се каже, че лицето на България в евро­пейското семейство се дефинира не само от приоритетните отра­сли, но и от такива, които не са били предварително афиширани като пър­востепенни, каквато е печатарска­та индустрия например. Надявам се това да се почувства още по-осеза­телно в годините, които предсто­ят, за което несъмнено свой принос ще има и специалността „Полигра­фия“ в Техническия университет в Пловдив.

 
18.10.2011.
Автор: Доц. д-р Росица Сарджева
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар