Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тенденции в европейската печатарска промишленост за периода 2008–2009 г.

  •  
  •  
  •  
  •  


Оценката на бъдещите тенденции в европейската печа­тарска промишленост изисква съобразяване с пресичащи­те се ефекти на технологичното развитие, с тенденциите в бизнеса, както и със сигналите, идващи от обществения и пазарния сектор, отнасящи се до грижата за околната среда.

Изхождайки от тенденциите през 2007 г., би трябвало да се очаква продължаване на позитивното развитие. Светов­ната икономическа криза обаче, която настъпи през 2008 година, наложи промяна в прогнозите. Eurostat, отделът на Европейската комисия за статистическа информация, от­беляза спад между 6% и 12% при краткосрочните индикато­ри за печатарската промишленост през първата половина от годината в пет от държавите, които са представили предварителни данни. Няма съмнение, че тази извадка е ва­лидна за повечето държави, тъй като през миналата година много европейски страни официално навлязоха в рецесия.

Невъзможно е да се приемат каквито и да е прогнози за оздравяването на печатарската промишленост, тъй като тя не е сред двигателите, стимулиращи бизнеса. Всичко за­виси в голяма степен от позицията на бизнес мениджърите по отношение на възстановяване бюджетите за реклама или от комуникацията с клиентите, осигуряваща нови па­зарни успехи и т. н.

През май 2008 г. изложението Drupa се проведе в мно­гообещаваща атмосфера със силен акцент върху иновации, основно в областта на автоматизацията и смесените ме­дии. Фокусът бе върху екологичните решения на всички про­изводствени етапи. Отбелязано бе, че изложението е мно­го добре посетено, особено от чуждестранни специалисти, а интересът към новаторските решения бе голям. Произ­водителите обаче отчитат, че значителна част от дого­ворите, инициирани по време на Drupa, няма да могат да бъ­дат финализирани. Печатарите искат да изчакат известно време и тогава да вземат решение в каква посока да разви­ват бизнеса си.

Ентусиазмът за нови инвестиции, считани за атрак­тивни през май миналата година, постепенно бе заменен със съмнения. Това бе резултат от шестмесечния период на колебливи тенденции и алармиращи новини за икономиче­ското развитие. Печатарските компании в момента не въз­намеряват да разширяват производствените си капаците­ти, освен ако инвестициите не допринасят за повишаване на специфични аспекти от тяхното производство.

Отрасълът страда от„структурен производствен свръхкапацитет“

което важи също така и за някои други промишлени секто­ри, както и за други части на света. Някои печатници ус­пяват да развият фирмена стратегия, използваща предим­ството на този общ свръхкапацитет, която им позволява да са партньори при изпълнението на поръчки с много крат­ки срокове на доставка.

Печатарската промишленост е традиционно открита към иновации, особено към разкриващите нови пазарни ниши. При новостите в областта на ролния печат се демонстри­ра, че интернет действа като издателска платформа, коя­то ускорява, опростява и поевтинява процеса на издаване.

Автоматизацията на процесите продължава да впечат­лява заради потенциала да се конвертират рутинни задачи в софтуерни програми и автоматизирани работни потоци. Освен уменията за контролиране и наблюдаване на процеси­те, убеждаващ аргумент е демонстриране нивото на зря­лост и функционалност, които осигуряват необходимата синергия между технологиите.

Концепцията за „смесена медия“ се очертава като бъде­ща стъпка в мултимедийните приложения. Към мултимеди­ята вече не се отнасят като към различна медия или като към паралелно оперираща платформа, а технологиите мо­гат да се комбинират — например, реализира се издателска дейност от централна база данни, която чрез поддържана­та автоматична преработка преминава в глобалната ра­ботна мрежа.

Дигиталният печат запазва позициите си на добре прис­пособен процес за нови и бързи пазарни възможности, от­говаряйки и на изискванията за растящ брой приложения. В някои държави делът на този вид печат е почти равен на листовия офсетов печат. Броят на поръчките за цифров печат е много добър при нискотиражна и персонализирана продукция. Новостите в областта на тонерите, медийни­те и довършителните опции дават възможност за нови ви­дове печатни продукти, например фотоалбуми, календари, поздравителни картички, опаковъчни решения за ниски ти­ражи, специални решения за надеждност при възпроизвежда­не на документи.

Разглеждайки технологията на цифровия печат, може да се очаква мастилено–струйната технология да разшири по­зициите си на пазара благодарение на изключителната си гъвкавост, включваща широк спектър от приложения, голям избор на мастила, материали и формати.

Независимо че дигиталните печатни машини предла­гат нов потенциал, развитието в областта на офсетовия печат е също много впечатляващо, а нивото на производ­ствени възможности на оборудването ще продължи да до­казва факта, че всяка технология има свой собствен пазар и своя собствена сила.

При ролния офсетов печат предлаганите нови големи ширини на хартиената рола, комбинирани с по-високи ско­рости, достигат възможности, характерни до момента само за дълбокия печат. Това поставя много въпроси за бъ­дещото развитие на пазарите на ролния офсетов печат и на дълбокия печат. Необходим е анализ на развитието в светлината на пазарните тенденции предимно при списани­ята, където читателите проявяват все по-голям интерес към много специфични теми и хобита. Голямото разнообра зие от различни култури и езици намалява допълнително въз­можностите за много високи тиражи и аргументира тен­денцията към обединяване на пазара за двата процеса.

Големи са бурите, които смущават икономическия кли­мат, но инвестициите в областта на опазване на природна­та среда се разглеждат като „надеждна стойност“.

Екологичните проблеми все по-сериозно завладяват по­требителите на печатни продукти, а печатарите от своя страна се стараят да не разочароват клиентите си. Те са окуражени също и от фактите, които показват, че намаля­ването на производствените разходи може да се свърже с усилията за намаляване разхода на суровини и на количество­то отпадъци, на консумацията на енергия и т. н.

Под натиска на общественото мнение и действията на властите, към печатарската промишленост се поста­вят изисквания за провеждане на мерки, противодейства­щи на глобалните промени в климата. Акционерите изис­кват съответна информация и прозрачност по отношение на емисиите от въглероден диоксид (CO2), отделяни за изра­ботване на печатни продукти на първа инстанция, както и ултимативни действия в областта на намаляване на еми­сиите от CO2. За целта са необходими специфични за от­расъла калкулатори на CO2. Проблемът предизвиква както ентусиазъм, така и загриженост, тъй като всяка промишле­на дейност има своите специфики, които трябва да се от­разят в лесни за ползване от потребителя инструменти и средства. Предлагат се решения от различни групи произ­водители и потребители. Сегашното състояние в Европа е следното: властите работят съвместно с националната промишленост във Франция и Великобритания. Германската федерация на печатарите предложи през септември мина­лата година калкулатор, специфичен за печатарската про­мишленост. Във всички случаи най-важно е постигането на точен баланс и ограничения в печатарските дейности при използването изключително и единствено на „първични дан­ни“ или източници (специфични за печата) и в противовес на това — използването и на „вторични данни“. Германският калкулатор на въглероден диоксид „CO2 Rechner“ имаше мно­го голям принос за тези нужди, благодарение на удобството му за ползване от потребителя, както и на стратегията на Германската федерация за безплатното му разпростра­нение сред нейните членове, контрастираща много положи­телно на фона на търговската предприемчивост.

Изследванията на цялостните CO2 емисии на печатния продукт хвърлят светлина върху съответната отговор­ност на партньорите в сектора на „печатната комуника­ция“. При производителите на хартия пък се потвърждава изцяло характеристиката за отрасъл, изискващ високо по­требление на енергия.

Обществото и клиентите ще имат различни възмож­ности да се възползват от този нов източник на данни — от една страна като сертификат за работата на дадена печатница, а от друга — под фòрмата на етикет ще бъдат посочени всички производствени етапи в изработката на дадения печатен продукт, в зависимост от използваната схема. Изследвания на експерти доказаха, че е трудно да се съберат актуални и надеждни данни. Въпреки че се правят много усилия за формулирането на методология и за под­готовката на адекватни стандарти, рискът от поява на грешки и недоразумения, които да доведат до погрешни и трудно поправими оценки, остава сравнително висок.

Данните за CO2 емисиите при производството на хар­тия не успокояват противниците на използването на хар­тия, за разлика от положителните съобщения относно СО2 секвестирането при дървесните продукти. Секторът на европейската „печатна комуникация“ като цяло се обединя­ва около идеята за преосмисляне и подобряване на комуни­кацията по проблема. Новата тенденция на развитие е в посока на използване и превръщане в предимство на аргу­ментите, използвани от критиците на хартия, които изна­сят на преден план електронната медия. Но съществуват също така и много не дотам положителни аргументи по от­ношение на компютрите и електронната медия.

Този материал няма да е пълен, ако не споменем, че ев­ропейската индустрия като цяло е много активна при въ­веждането на новите изисквания за химикали REACH. В пе­чатарската промишленост постепенно стартира диалог между печатарската индустрия, като т. нар. „даунстрийм потребител“ (движещ се по течението) и производители­те на химикали. Имайки предвид условията на пазара, със си­гурност може да се каже, че този диалог ще продължи много дълго. Сложността на законодателството и честата липса на информация, която би трябвало да е налична, при условие че REACH се ползва с целия си потенциал, водят до допълни­телни изисквания. В резултат на това, работещите по тех­нологията на дълбокия печат трябва да пререгистрират рециклирания толуол, което за щастие е доста проста ад­министративна мярка.

В заключение може да се отбележи, че повече от всякога бъдещето на печатарската промишленост е в ръцете на нейните високо квалифицирани търговци, които използвай­ки всички аргументи повишават осведомеността относно характерните особености на печатните продукти.

Сигурно е, че екологичните проблеми придобиват все по-голямо значение при взимането на решения и печатарската промишленост трябва да направи необходимото усилие, за да предаде своето послание за устойчиво използване на при­родните ресурси.

 
12.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар