Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Тежестта на ученическите ранициКакто ви обещахме, полиграфия про­дължава да следи развитието на об­щественото обсъждане по въпроса за тежестта на ученическите рани­ци. Към настоящия момент основните участници в „Мисия РАНИЦА“ са Сдру­жение „Настоящи и бъдещи майки“ и Клъстер българска медия и печат.

И двете организации са изпратили писма до Министерството на образо­ванието, младежта и науката и до Ми­нистерството на здравеопазването. Вече ви информирахме за писмото на КБМП и отговора, който е получен от МЗ. От МОМН отговориха на КБМП с писмо от 1 декември, подписано от директора на дирекция „Учебници, учеб­ни помагала и учебна документация“. В него се изказва благодарност за проя­веното отношение и се съобщава, че предложенията ще бъдат предоставе­ни на работната група за изготвяне на нова наредба за учебниците и учебни­те помагала.

В писмото на СНБМ до МОМН е за­писано следното: „Бихме желали да от­правим препоръка към сформираната работна група към Министерство на образованието, младежта и науката, за подготовка на промяна в Наредба­та за учебниците и учебните помага­ла, чието актуализиране е заложено в плана на МОМН. Предлагаме да се обсъ­ди с издателствата възможността за промени в чл. 29 (1) с оглед постигане на по-леки печатни материали.“

В отговора на МОМН до СНБМ има данни за теглото на някои учебници, както и техническа информация, вече известна от действащата Наредба, както и някои мотиви за нейното при­съствие там. Една от тезите е, че тежестта на учебните пособия е в не­обходимите граници. Информация дали и кога МОМН ще започне работа по промяна на Наредбата, съобразена с обществените очаквания обаче няма.

Обсъждането на темата и отго­ворите на МОМН в интернет-форуми­те продължава, като надделява неудо­влетворението на участниците от възприеманите като формални отго­вори. Обобщавайки резултата от про­ведения до момента дебат, можем да кажем, че МОМН си харесва Наредба­та, докато родителите не одобряват нито тежките раници, нито резулта­тите от кореспонденцията.

Чувството след първите размене­ни писмени становища е, че започна­лия диалог се измества към предста­вата за шахматна партия, в която всяка от страните не вижда своя по­лезен ход. Това е цунг-цванг, който пре­дизвестява цайтнота за тези, които се надяват на подобрение. Има ли противопоставяне между министерство­то и родителите? Най-малкото звучи странно и очакванията са други.

Ще има или няма да има след годи­на по-леки ученически раници? Това е ос­новният въпрос, който е отправен към Министерство на образованието, чий­то отговор се очаква. Такъв засега не е дошъл.

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар