Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

ТАФПРИНТ — модерната печатницaФирма ТАФПРИНТ навърши 20 години. Нейната история обаче започва много преди регистрирането ù в началото на 1990 г. Още в условията на плановото социалистическо стопанство Иван Тафков, воден от своя предприемчив дух, полага основите на днешната си фирма. Започва със сервиз на Xerox, а малко по-късно, през 1984 г. успява да придобие няколко „копира“ Xerox и малкоформатни офсетови машини Rotaprint и AB Dick.

С идването на демокрацията в края на 1989 г. започват първите пре­дприемачески години на Иван Тафков. Занимава се с търговска дейност, но се грижи и за разрастването на печатарското производство. Една по една избира и закупува печатни­те и книговезките машини.

Десет години по-късно идва но­вото попълнение. Покрай предприем­чивия си баща по-големият син е из­раснал пълен с енергия и желание за успех, придобил е технологични зна­ния и технически опит. По-късно се включват малкият син и съпругата на големия. Заедно предприемат по-смели решения и инвестиции в пе­чатницата. Много скоро купените втора ръка, но отлично поддържани Original Heidelberg Cylinder остават да доокомплектоват технологич­ните процеси, като са приспособе­ни да правят топъл печат и да щан­цоват. Печатането на продукцията се поема от по-новите Heidelberg GTO 52, Heidelberg SOR, Heidelberg SORMZ, ROLAND PARVA — четириц­ветна с UV-сушилна инсталация. Пе­чатницата изработва календар-бе­лежници и книги с твърда подвързия, каталози, дипляни, брошури, менюта, листовки, папки, постери, календари, етикети, рекламни материали, кар­тички, флаери, подаръчна хартия и други печатни продукти по желание на клиента.

През 2007 г. са закупени нова ли­стова офсетова печатна машина (половин формат), CtP експонатор и концева шивачка. Това е първата внесена в България нова японска оф­сетова машина KOMORI LITHRONE S29 — четирицветна, с автоматич­на смяна на пластините, автома­тично намастиляване и миене. Ос­вен на немската марка Heidelberg баща и син Тафкови стават почита­тели на японската KOMORI. Днес, ко­гато вече имат по-голяма и прециз­на машина на Heidelberg, Иван Тафков говори с любов за предимствата на японската...

Тук всичко е създадено с много любов и грижа към хората, работе­щи във фирмата, към клиентите, към работата, към машините. Всич­ко е подредено: печатницата, дво­рът, собственият паркинг, градина­та. Макар дворът да не е голям, в него има зоокът с езеро. Печатни­цата е като дом за едно голямо се­мейство (не само защото фирмата е семейна). Всички работници общу­ват непринудено с „шефа“, с онази чисто домашна откровена привър­заност и фамилиарното „ти“. Подоб­но отношение се усеща и в патриар­хално добрата загриженост на Иван Тафков към всеки работещ. Той е за­познат с всички проблеми (лични и служебни) и винаги е в помощ — със съвет и подкрепа, но и с конкретни действия — отпуска вътрешни без­лихвени кредити, осигурява безплат­на храна в собствената столова. Това създава един мотивиран, висо­коотговорен и действен екип, кой­то произвежда качествена продук­ция. С партньорите и клиентите на печатницата отношенията също са много близки, в повечето случаи при­ятелски. Споделената отговорност, коректност и почтеност помежду им напомня за доброто минало, кога­то дадената дума е имала силата на най-добрия договор, сключван с едно стискане на ръце. Всичко това води до едно постоянно производство, и то във време на криза. За равномер­ното натоварване помага и търгов­ската фирма, собственост на Иван Тафков, която в моменти на зати­шие откъм външни поръчки възла­га производство на собствени, чес­то пъти иновативни за нашия пазар, продукти, включително и по-луксозни модели.

Производствените площи вече са максимално натоварени и уплът­нени с монтираните машини за предпечатните, печатните и книго­везките процеси. А сякаш беше вче­ра, когато през 2006 г. печатницата се нанася в просторните, все още полупразни помещения на новата про­изводствена сграда с модерна архи­тектура... За развитието и израст­ването на ТАФПРИНТ можете да прочетете в бр. 1 на сп. ProGRAFICA, в интервюто на главния редактор Радослав Далев с г-н Иван Тафков.

През последните години на паза­ра на печата на висококачествени рекламни материали, книги, търгов­ски каталози, списания и проспекти, опаковки и етикети се търси мно­гоцветна продукция с използване на специализирани ефекти. В пренаси­тения пазар клиентите желаят да се отличават един от друг и все по-често прибягват към специализира­ни ефекти при изработването на печатарската продукция — от цве­товете по Pantone до широк спек­тър лакове, в частност UV-лакове, и нетрадиционни печатни материали. И всичко това с възможно най-високо качество на разумна цена.

Друга особеност на пазара на по­лиграфически услуги е тенденцията към намаляване на тиража и честа промяна на поръчката. Времето на подготовка и количеството маку­латури, съотнесени към малкия ти­раж и изискването за високо качест­во, неизбежно довеждат до ръст на разходите. Настъпиха нови времена за печатарския бранш. В този сек­тор на индустрията протича свое­го рода процес на сближаване и пар­тниране между фирми, съпроводен с обединяване на усилията и сътрудни­чество между тях с тенденции към специализация. От друга страна, на пазара цари и жестока конкуренция. В тези условия единственият начин да оцелееш е умело да партнираш и активно да пазиш своята самосто­ятелност. Съчетаването на високо качество и гъвкавост с висока ико­номическа ефективност позволява на ТАФПРИНТ да запази своята кли­ентска база. Мнението за сътрудни­чеството с печатницата на колеги от бранша — представители на пе­чатници или клиенти, е много добро. Те получават коректност, пълна удо­влетвореност от качеството на пе­чата, точност относно сроковете за изпълнение на поръчките.

Съвременният подход за създава­не на модерна печатница с ефектив­но производство изисква внедряване на система за управление на качест­вото и на все по-нови високоавтома­тизирани машини. Системата за уп­равление на качеството гарантира сигурност и на клиентите, и на пе­чатницата и осигурява безпроблем­на работа. Ето защо през 2006 г. фирма ТАФПРИНТ ООД разработва и внедрява Система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2000, а през юни 2009 г. е извършено и ресертифици­ране от СО TUEV NORD за България в съответствие със стандарт ISO 9001:2008.

За да създадат категорично нови възможности за удовлетворяване из­искванията на все по-претенциозни­те клиенти, в края на 2009 г. баща и син Тафкови вземат навременно и се­риозно обмислено решение. Въпреки кризата те предприемат стъпки за закупуване на нови високоавтомати­зирани машини. И благодарение имен­но на кризата сключват най-изгодни­те сделки.

Така 2010 година стана знако­ва за Иван Тафков не само с 20-го­дишния юбилей. През тази година ТАФПРИНТ се утвърди като една от модерните печатници в Бълга­рия. Новите придобивки вече рабо­тят с пълен капацитет, за което спомага добре организираният мон­таж, извършен перфектно и в много кратки срокове. Работната група на Heidelberg, състояща се от оптима­лен брой монтьори — техници, елек­тротехници и печатарски специа­листи, с много качествена и точна работа, в рамките на две седмици след пристигането на машините, осигурява техния пуск. Съвременна­та конструкция и дизайн на печат­ната машина (както и на CtP-то) га­рантира безпроблемен, лек и бърз монтаж. Не може да не споменем фа­кта, че за 2006 г. печатната машина Heidelberg Speedmaster XL105 е удос­тоена с премията за дизайн в Герма­ния (Designpreis der Bundesrepublik Deutschland). Всяка печатна секция е сглобена от повече от 3 000 детай­ла и тежи над 7 тона.

С какво печатницата е по-добра днес? Придобивайки последно поко­ление печатна машина Heidelberg XL 105 и CtP — Heidelberg Suprasetter 105 H, сега ТАФПРИНТ произвежда висококачествена продукция за въз­можно най-кратки срокове.

CtP-то Heidelberg Suprasetter 105 H притежава максимална технологич­на гъвкавост: обработката и пер­форацията на пластините е с ви­сока точност на пасера, във вид, съответстващ на конкретната марка печатна машина, и с широк диапазон на използваните форма­ти. Предвидените 4 касети за ав­томатизирано подаване от касе­тъчното устройство (Multi Cassette Loader — MCL) удовлетворяват ця­лото разнообразие от формати на пластините за печатните машини в ТАФПРИНТ: Heidelberg Speedmaster XL 105, KOMORI LITHRONE S 29, RO­LAND PARVA, Heidelberg SORMZ, и за много други известни марки. Систе­мата MCL побира до 600 пластини. Тези внушителни възможности поз­воляват на плейтсетера да работи непрекъснато в продължение на ня­колко часа без презареждане на касе­тите. В зависимост от поръчката автоматично се сменя касетата при избора на формени пластини с подходящия формат.

Оптималните условия, позволява­щи да се използва напълно високата производителност, се осигуряват и от автоматичната интеграция в работен поток Prinect® с възмож­ност за свободен избор на вариант за растриране. Използването на технологията Plate on Demand поз­волява достъп до производството на печатните форми от пулта за управление на самата печатна ма­шина. Лазерната система, разрабо­тена от компанията Heidelberg за Suprasetter, осигурява великолепно качество на експонирането. Освен това Suprasetter-ът осигурява ста­билно висока дълбочина на резкост­та за компенсация на влиянията на неравностите по повърхността на формените пластини. Системата Smart Plate Handling позволява без­препятствено да се използва и ръч­ното подаване на пластините.

Температурата на всички компо­ненти, имащи отношение към експо­нирането, се поддържа постоянна. Експонирането на пластините вина­ги е при еднакви условия — тази осо­беност е много важна за повторно­то изготвяне на печатните форми. Избягват се всякакви отклонения в резултат на промени на темпера­турата на обкръжаващата среда. С това се осигурява висока точност на пасера при работа с печатните форми, което впоследствие съкра­щава времето за подготовка на пе­чатната машина.

Вакумно-филтриращата систе­ма, отделяща прах и свободни части­ци, прави машината готова за обра­ботка и на безпроцесни (аблативни) пластини.

Естествено се подразбира, че плейтсетерът Suprasetter 105 H без проблем се вгражда в работния по­ток Prinect® на печатницата, а също така може да работи в работния поток на други производители чрез системата Prinect MetaShooter®.

Печатната машина Heidelberg Speedmaster XL105 е от съвсем но­вото ниво на висококачествения офсетов печат. Тя позволява да се създаде още сега печатният цех на бъдещето. Класът Peak Performance, към който се числи, е класът на ма­шините с висока производителност, удовлетворяващи многообразните и най-сериозни изисквания на паза­ра. Speedmaster XL105 създава нови стандарти в офсетовия печат във време, когато изискванията на кли­ентите стават все по-високи. Това е уникален клас високопроизводител­но печатно оборудване.

От подавателното устройство до събирателната маса Speedmaster XL105 е „претъпкан“ с иновативни разработки. С помощта на Prinect Press Center и AutoPlate XL произво­дителността се повишава с 20%. Пълната автоматизация свежда до минимум времето за подготовка и изпълнение на поръчката.

Пултът за управление Prinect Press Center™ и патентованата платформа за децентрализирано уп­равление Sheetfed Control са решава­щото техническо предимство при управлението на машината и обе­диняват в един централен пулт дис­танционното управление на масти­лата и пасера. Системата Sheetfed Control предоставя на потребите­ля такива предимства като мак­симална експлоатационна готов­ност, комплексни възможности за диагностика и висока степен на автоматизация.

Пултът за управление Prinect Press Center позволява да се прена­стройват формата и подаването на въздуха за цялата печатна маши­на, използвайки всичко на всичко три параметъра (дебелина на отпечат­вания материал, дължина и широчи­на на листа).

В пулта за управление Prinect Press Center е използвано интуитив­но разбираемо меню, с чиято помощ операторът проследява различните работни процеси. Работи с прости и разбираеми списъци, изчерпател­ни и понятни съобщения, незабавни за статуса и за грешки, осигурявай­ки плавност и надеждност на про­изводството. Иновационната спе­циализирана система, поддържана от оператора Intellistart, значител­но повишава производителността на Speedmaster-а. Още по време на изпълнението на поръчката печа­тарят може да започне подготов­ка на следващата. Интелигентното използване на всички данни, отна­сящи се към текущата и следваща­та поръчка, съкращава със 70% коли­чеството операции, необходими за подготовка на печатната машина за изпълнението на новата поръчка.

Вграденият в екраниращия панел голям монитор предоставя на опера­тора уникалната възможност да на­блюдава всички операции на печат­ната машина. Speedmaster XL 105 се показва в разрез с динамично модели­ране на всички функции. Мониторът осигурява не само 100-процентова прозрачност, но и функционира като оптимално средство за потвържда­ване на отпечатъка. На него се от­белязва ширината на отпечатъка в реален размер в съответствие със зоните на намастиляване, при това по желание всяка цветоотдел­ка може да бъде показана самостоя­телно. Мониторът се използва също за управление и работа с такива до­пълнителни системи като Prinect® Cockpit или Machine Component Scout на Heidelberg.

Взаимодействието между пулта за управление и системите за измер­ване на цвета позволява да се осъ­ществи идеалната и пряка настрой­ка на параметрите. Резултатите се измерват незабавно, което позволя­ва бързо да се изпълняват регулиров­ките на подаването на мастилата и да се постигне точен пасер, а също така да се изключат отклоненията от еталонните стойности. Форматът 75x105 см дава на пе­чатницата възможност „да се раз­гърне“ и да демонстрира всичко, на което е способна. Всяка част на Speedmaster XL 105 е предназначе­на за работа със скорост от 18 000 удара в час без никакво влошаване на качеството. Производството се оказва икономически ефективно в резултат на изключително бързата подготовка и настройка, без да смя­таме намалените макулатури. Резул­татът е повишаване ефективност­та на предприятието с 30% и повече.

Захранващо-подавателното ус­тройство Preset Plus залага опти­малния резултат от самото начало. Благодарение на високата степен на автоматизация захранващото устройство Preset Plus е първата крачка за постигане на идеалния про­изводствен процес. Предварител­ната настройка на всички основ­ни параметри дава възможност да се избегнат многобройните ръчни операции.

Високопроизводителната пода­вателна глава на захранващото ус­тройство, централната вакуумна лента и пневматичните странични марки елиминират нуждата от ръч­на настройка, което ефективно съ­кращава времето за подготовка. За­хранващото устройство Preset Plus е предназначено за надеждна рабо­та с висока скорост с целия спек­тър от материали с дебелина от 0,03 до 1 мм. С помощта на раздух­ващите дюзи „Вентури“, които се намират редом с предните изравня­ващи марки, се осигурява идеалното позициониране на листа и неговото изравняване.

В състава на захранващото ус­тройство Preset Plus влиза много­степенна система за контрол на листа. Датчик за два и повече листа предотвратява подаването на ня­колко листа на подавателната маса. Датчикът на страничната марка и ултразвуковият датчик за два листа идентифицират слепените листове. В качеството на допълнителна га­ранция за стабилност на производ­ството при обработка на картон се препоръчва да се използва каскадни­ят контрол. Тази система контроли­ра цялата каскада, идентифицирайки дефекти като подгънати листове, с което предотвратява повреждане­то на офсетовите платна.

Печатната секция и систе­мата за провеждане на хартия­та на Speedmaster XL105 осигуря­ват максимално високо качество и производителност.

Системата AutoPlate Advanced съществено съкращава времето за подготовка в резултат на напъл­но автоматизираната смяна на пе­чатните форми. Бързата смяна на формите между поръчките е изклю­чително важна при работа с малки тиражи и чести подготовки.

Speedmaster XL105 притежава програмируемо устройство за мие­не на мастилено-овлажняващия апа­рат, на офсетовия и печатния ци­линдър. Устройството за миене на офсетовия и печатния цилиндър на практика не изисква обслужване. Сиг­налите на електронния датчик сви­детелстват за това, че платното за миене е сменено своевременно и миещата касета е позиционирана по сигурен начин. Освен това ниският разход на миещия разтвор и на вода в процеса на миене осигурява иконо­мичност и екологична безопасност.

Системата за плавно провежда­не на листа е ключов фактор за ви­сокото качество на печата. С по­мощта на системата AirTransfer с дюзи „Вентури“ се осигурява плав­но транспортиране на отпечатва­ния материал между секциите на въздушна възглавница — включител­но до приемателната маса. Параме­трите на подаване на въздуха, зада­дени в съответствие с формата и плътността на материала, осигу­ряват провеждането на всеки лист на оптимално разстояние от на­правляващата пластина, което пре­дотвратява зацапването и копира­нето. Идеалната аеродинамика на компонентите на печатната маши­на, като подаващия цилиндър и щан­гата на грайферите, позволява да се постигне плавно и стабилно за­хващане и провеждане на листа дори при работа с тънка хартия. Провеж­дането на листа се осъществява с помощта на предавателни цилиндри с двоен диаметър. Патентованите предни спойлери предотвратяват турбулентността на въздушния по­ток под листа при работа с тънки материали при висока скорост. Спе­циално разработените грайфери с крилца поддържат края на листа. Всички тези особености осигуряват висока стабилност на качеството на печата и производството.

Мастилено-овлажняващата сис­тема Hycolor на Speedmaster XL 105 осигурява висока точност на цвето­предаването и великолепно качест­во. Конфигурацията на мастиления апарат допринася за постигането на висок контраст и идеална ряз­кост на точката на растера, без да говорим за еднородността на фоно­вете — и това при скорост до 18 000 удара в час.

Конструкцията на Hycolor осигу­рява постигането на баланса масти­ло/вода за кратко време. В резултат отпечатъкът с добро качество се получава много бързо, което още по­вече съкращава подготовката. Всич­ки настройки на мастилено-овлаж­няващата система се въвеждат и запазват посредством пулта Prinect Press Center още по време на изпъл­нение на предната поръчка.

В началото на производствения процес системата за регулиране на температурата на мастиления апа­рат CombiStar® бързо постига оп­тималната температура на мас­тилото и я задържа на това ниво по време на печата на целия тираж. Уникалната система за регули­ране на температурата на дуктор­ния вал подобрява качеството на до­зиране на мастилата и се увеличава максималната дебелина на мастиле­ния слой.

Ефективното устройство за из­миване на валците подава миещия разтвор и вода в центъра на група­та валове. Миещият разтвор се раз­пръсква веднага в две направления — на предната и задната разтривна група, бързо се разпределя в масти­ления апарат и по-ефективно раз­тваря мастилата. Това подобрява качеството на почистването и съ­ществено съкращава времето за из­миване, което играе важна роля при смяна на мастилата. Вторият кон­тур на миещия разтвор може да се използва за UV и хибриден печат.

Компанията Heidelberg предлага система за автоматично пълнене на мастилниците InkStar®. Възмож­но е да се настройват и разтривни­те движения, подобряващи еднород­ността на мастилото от началото до края на тиража, както и да се включва системата в режим на къс мастилен апарат, предназначен за поръчки с нисък разход на мастило. Повишаването на стабилността на намастиляването се извършва по­средством регулиране на цикъла на предавателния валяк и бързия и то­чен отклик на мастиления апарат.

Системата се управлява автома­тично от пулта Prinect Press Center.

Събирателното устройство ����Pre­set Plus създава идеални условия за довършителната обработка, като отпечатъците са с високо качест­во и са събрани в точно подравнен стапел. Пределна е простотата при управлението на събирателното ус­тройство Preset Plus. То е окомплек­товано със сензорен дисплей и ма­ховик. С помощта на дисплея може бързо да се избере и отрегулира раз­духването на въздуха, степента на овлажняването, сушенето и нанася­нето на противокопирния прах. Запа­зени в цифров вид, тези параметри могат бъдат използвани при изпъл­нение на повтарящи се поръчки.

Технологията с дюзите „Венту­ри“ в направляващите пластини в зо­ната на събиране и аеродинамични­те щанги на грайферите осигуряват оптимално провеждане и събиране на отпечатъците. Предварително настроената динамична спирачка на листа прави регулируемо забавянето на движението му.

При въвеждане на размерите на листа и плътността на материала автоматично и предварително се настройват подаването на възду­ха и формата в приемателното ус­тройство, което съществено съ­кращава времето за подготовка.

Системата PowderStar® AP 500 представлява уникално устройство от 24 дюзи за равномерно разпръс­кване на противокопирния прах вър­ху отпечатъка. Повишеното наляга­не осигурява по-ефективно нанасяне, с което се намалява и разходът.

Системата за почистване на въздуха CleanStar® улавя частици­те прах и ги отделя с помощта на четири вакуумни смукателя. Авто­матичното устройство за самопо­чистване и допълнителните четки за почистване на веригите, упори­те и грайферите още повече пови­шават ефективността на работа­та на CleanStar.

Системите DryStar Ink, DryStar Coating и DryStar Combination са под­ходящи за бързо съхнене на мастила­та и лака. Сушенето е с инфрачерве­ни лампи, с подаване на горещ въздух и циркулацията му. Конструкцията им е касетъчна и могат да се слагат и махат от страната на оператора. Те са разположени максимално близо до отпечатъка, което съществено по­вишава ефективността на процеса. Системата DryStar Advanced позволя­ва да се съхраняват всички настройки на сушенето, което ускорява подго­товката при повтарящи се поръчки.

Плавното провеждане на листа и събирането на отпечатъците от материали, натрупващи електро­статичен заряд, се осигурява от ан­тистатичните системи StaticStar™ Compact и StaticStar Advanced. Те ве­ликолепно отделят листа от стапе­ла на подавателното устройство, плавно го провеждат през печатни­те секции и акуратно оформят на изхода стапела на отпечатаната продукция.

В процеса на разработката на печатните машини компанията Heidelberg се е постарала експлоата­ционните характеристики да дове­дат до минимални загуби за екологи­ята, в частност да осигурят висок коефициент на използване на елек­троенергията, дълъг работен жи­вот, малък разход на материали и нисък обем на отпадъци. Такова обо­рудване като устройството за из­миване, системата за отстранява­не на противокопирния прах, озона и „прашенето“ на мастилото (мас­тиления облак), а също така ино­вационните продукти Star правят Speedmaster XL 105 екологично безо­пасна машина.

В печатния цех на ТАФПРИНТ освен новата машина Speedmaster XL105, която поема основния обем поръчки, работят четирицветните листови печатни машини KOMORI LITHRONE S29 и ROLAND PARVA, ед­ноцветните Heidelberg GTO 52, Heidelberg SOR. ТАФПРИНТ разпо­лага и с осемцветна ролна маши­на ZIRKON, 66 см, за ролен офсетов печат.

В предпечатните процеси освен новото CtP — Heidelberg Suprasetter 105 H, продължава да работи и СtР на AGFA — PALLADIO II M, модел 2007 г.

В този отдел работи висококва­лифициран екип за дизайн и предпе­чатна подготовка. Тук се разра­ботват новите продукти, като дизайнът и оформлението на поръч­ките се прави по начин, позволяващ максимално използване възможностите на печата и довършителните процеси.

Довършителните процеси на ТАФПРИНТ са много добре развити, с многообразни варианти за произ­водство на твърда подвързия, бро­шури, опаковки. Прави впечатление високата и категорична специализа­ция в посока на твърдата подвързия, без това да е ограничение за остана­лата продукция. Производството им може да бъде с много различни ефек­ ти. Печатницата извършва UV-лаки­ране, частично лакиране, студен и топъл ламинат — гланц и мат, каши­ране, щанцоване, биговане, перфора­ция, номерация, поставяне на спира­ла, изработва и щанц-форми.

Отпечатаната продукция мина­ва последователно през следващите една след друга книговезки операции: рязане с прави книговезки ножо­ве, сгъване, лепене на форзац, коло­набор, тетрадно и концево шиене, термолепене, изработване на твър­да подвързия. Правите книговезки ножове са POLAR 92 EM, SEYPA — US, 115 см., DAI’S, 115 см.

Сгъвачките са четири: МВО К 760/4 S — KTL 50/100 с 5 касети, 3 ножа + лепилен апарат; Stahl 56/4 KTL — FB2; Stahl 78/4 KTL; Multipli 382.

Лепенето на форзаца е на форза­цолепачния автомат на KOLBUS.

Колонаборът се извършва с 12-се­кционна машина BREMER, а безшевно­то скрепване е на SUPERBINDER 50.

От юни 2007 г. фирмата разпо­лага с последен модел автоматич­на концева шивачка ASTER 180, модел 2007 г., със скорост на шиене 10 800 кoли/час.

Машина за лепене на хартиена лента към книжния блок е SIGLOCH, с производителност 1800 бр./час. Машината за твърда подвързия е KOLBUS–280.

Тристранните книговезки ножо­ве са: PERFECTA SDYEZ–1, KRAUSE WOHLENBERG, а машините за щанцоване: Original Heidelberg — 33x45 см, 2 бр., ML 203 — 50x70 см, Blumer — 58x78 см.

От по-горното изброяване на книговезките машини се вижда го­лямата техническа въоръженост и разнообразните технологични въз­можности на печатницата. Но гор­достта на ТАФПРИНТ е автоматич­ната книговезка линия за лепене на корицата към книжния блок STAHL ЕР 260 с производителност 2100 кни­ги/час. Тя дава много предимства в пиковите месеци, като произвежда ефективно висококачествена под­вързия. Количеството произведена продукция на ден се равнява на тру­да на 20 добри книговезки, които оба­че не могат да осигурят това висо­ко и еднакво качество от началото до края на тиража. При това линия­та пресова книжните блокове, лепи капитал банд, подлепва кориците, нанася фалцовите улеи и пресова го­товите книги.

Идеята за развитието на твър­дата подвързия идва преди години, при търсене на качествена, стой­ностна и продаваема продукция за търговската дейност, която да се изработва в печатницата в нена­товарените месеци, като същевре­менно технологията е сравнително универсална за други производства през цялата година. И тъй като ин­вестициите трябва да се правят в направления, където конкуренция­та е по-слаба, такава пазарна ниша се оказва производството на книги с твърда подвързия. Към 2000 г. раз­витието на пазара на изданията е в по-нова посока, минал е през 90-те години — периода на евтините изда­ния във вид на брошури, включително учебниците и детската литерату­ра. Технологиите на твърдата под­вързия и конструкциите на машини­те са развиват и достигат ново и по-високо ниво, предлагат разноо­бразни и ефектни материали, лека, бърза и качествена подготовка и ра­бота. Всяка от машините предлага автоматизирано изпълнение и висо­ка технологичност. Например една концева шивачка вече се подготвя много бързо и работи безпроблемно, дава разнообразие от шевове в зави­симост от предназначението на из­данието, дебелината и формата му. В резултат конструкцията на твър­дата подвързия се променя в посока към по-добро качество и здравина, става по-функционална и лека. Цени­те също стават по-ниски. Твърдата подвързия, красиво оформена с раз­лични ефекти и качествен печат, се връща отново на пазара и като от­говор на интернет предизвикател­ството, където не можеш в реален вид да притежаваш такова красиво, функционално-четивно и осезаемо изделие. Най-непредубедената ауди­тория — детската, отдава своето предпочитание на твърдата под­вързия за детски книжки, тетрадки, бележници, тетрадки-речници. Ос­вен това на пазара вече се чувства липса на висококачествени книги–ал­буми за изкуството, живописта, ис­торията, географията, археология­та, архитектурата, кулинарията.

Всичко това създава благоприят­ни условия за развитието на специ­ализацията на ТАФПРИНТ в посока на разнообразната и ефектна твър­да подвързия. Учебниците в България все още не се изработват според европейските изисквания: олекоте­ни, здрави и шити с конци, с твър­да подвързия и достатъчно евтини. В ТАФПРИНТ имат рецепта за това, как трябва да се произвеждат ев­ропейски учебници, но не могат да участват в конкурсите на МОН спо­ред абсурдни в някои отношения из­исквания. Обществото в лицето на държавата е длъжник на младите хора и на цялата образователната система. Във времето на интернет, когато желанието за четене намаля­ва сред младите хора, не се работи в посока на по-красиви, естетични и привлекателни учебници, произве­дени професионално. В ТАФПРИНТ само съжаляват, че децата трябва да учат по учебници — неоправдано скъпи, въпреки че в голямата си част са във вид на брошури.

Интересното е, че на специали­зираните книговезки машини за из­работване на твърда подвързия може да се произвежда и друга про­дукция, атрактивна за пазара: мно­гообразие от бележници, тетрадки, папки, планшети, календар-бележни­ци, лепени кутии, шити книжни тела, опаковки, сувенири и друга книжар­ска конфекция. Тези допълнителни възможности и нарасналият капаци­тет на печатния цех ще натоварят по-пълно книговезката линия. Освен това печатницата продължава да работи с отпечатана навън продук­ция на издателства и печатници, ко­ито нямат такива комплексни и про­изводителни довършителни процеси.

В резултат на непрекъснатото внедряване на нови технологии рас­те и списъкът от услуги и дейности, които фирмата предлага на своите клиенти, удовлетворявайки все по-пълно техните изисквания, адекват­ни на съвременния български и евро­пейски пазар.

„Ние направихме крачка напред в света на високото качество“ — тези думи са извадени от уебсайта на печатницата и звучат много ак­туално днес. Но с една съществена корекция: печатница ТАФПРИНТ пра­ви не просто една крачка, а качест­вен и твърде смел скок в своето развитие.

 
17.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар