Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Празник в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотографияНа 19 октомври 2011 г. премиерът Бойко Борисов, министърът на кул­турата Вежди Рашидов и минис­търът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Пав­лова прерязаха лентата на основ­но ремонтираната с европейско фи­нансиране сграда на Националната професионална гимназия по полигра­фия и фотография. Освещаването на ремонтираната сграда съвпадна с 88-годишнината от създаването на Средното училище по книгопечата­не и графични изкуства, наследник на което се явява днешната Професио­нална гимназия.

БОЙКО БОРИСОВ, министър-предсе­дател на Република България:


“Все повече хора проявяват интерес да учат в Националната професионал­на гимназия по полиграфия и фотогра­фия. Тази професия в наши дни ста­ва все по-модерна, затова възложих да бъде изготвен проект за разширя­ване на базата, защото интересът е огромен.“ Това заяви премиерът Бойко Борисов, след като откри ре­конструираната сграда на един­ственото в страната училище за подготовка на кадри в областта на полиграфията и фотографията. Той обеща възможно най-скоро да бъдат предоставени 15 нови по-мощни ком­пютъра, за да могат възпитаниците по-лесно да се справят със задачите.

“Сградата не е била ремонтира­на от няколко десетилетия. Благода­рение на добре свършената работа, чрез европейско финансиране на про­ект по Оперативна програма „Реги­онално развитие“ на ЕС, са усвоени 950 599 лв. и ремонтът вече е факт“, подчерта министър-председателят.

ВЕЖДИ РАШИДОВ, министър на кул­турата на Република България:


“Щастлив съм, че днес училището по­среща 88-годишнината си в изцяло обновена сграда, защото мисията ни е да градим личности, като им създа­дем условия, за да могат да се реа­лизират чрез таланта си, да придо­бият знания, благодарение на които да посрещат успешно предизвика­телствата“, категоричен е минис­търът на културата Вежди Рашидов. „За две години направихме това, кое­то никой в продължение на 30 години не е имал волята и желанието да на­прави. Ние полагаме всички усилия, за да усвоим на 100% средствата по ОП „Регионално развитие“ на ЕС“, допъл­ни още той.

“Нека не ви напускат ентусиа­змът и вдъхновението във вашата отговорна задача да изградите една съвременна културна общност, ко­ято със силата на таланта си спло­тява и обогатява хората“, заключи министър Вежди Рашидов в пожела­нията си към обучаващите се.

Осемдесет и осем години НПГПФ

В един прекрасен октомврийски ден в далечната 1923 г. е създадено Сред­ното училище по книгопечатане и графични изкуства, чийто наследник е нашата гимназия.

Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография се утвърди като единственото по рода си средно училище в страната за подготовка на кадри в областта на полиграфията, фотографията, ви­зуалните изкуства и производство­то на медийни продукти.
В гимназията се обучават над 560 ученици в 22 паралелки по специално­стите: „Полиграфия“, „Фотография“, „Графичен дизайн“, „Компютърна гра­фика“ и „Библиотекознание“.

Днес всички ние сме особено щастливи! За първи път започнахме учебната година в изцяло обновена училищна база – с нови инсталации, с нови спортни площадки, с ремонти­рани зали и класни стаи.

Всичко това бе осъществено бла­годарение на реализирания проект с финансиране по оперативна програ­ма „Регионално развитие“ на Евро­пейския съюз.

Благодаря на министър-председа­теля на Република България г-н Бойко Борисов и на министъра на култура­та г-н Вежди Рашидов. Ние, учите­лите, учениците и служителите на НПГПФ, високо оценяваме тази ин­вестиция в бъдещето на нашата гимназия!

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар