Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пловдивският филиал на Технически университет – София произведе своите първи кадри за българската полиграфияФактът сам по себе си

12 март 2010 година се превърна в празник за присъстващите в аула­та на пловдивския филиал на Техни­чески университет — София. Празни­кът беше свързан с дипломирането на младите инженери от випуск 2009. Разбира се, че е радостно, когато млади хора намират своята профе­сионална реализация, когато едно ви­сше училище продуцира поредните специалисти, когато родителите почувстват удовлетворение от изпъл­нението на бащинския си дълг, кога­то студентите видят реализирана една своя мечта... Но в днешния ден има и още нещо, което кара цялата полиграфическа общност да се рад­ва. Поводът за радостта ни е знаме­нателен, защото на пазара на труда излизат първите дипломирани полиг­рафисти, възпитаници на пловдив­ския филиал на Технически универси­тет — София. След Националната професионална гимназия по полигра­фия и фотография, Частната про­фесионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и ани­мация и Химико-технологичния и ме­талургичен университет България разполага и с още едно гнездо, в кое­то се създават кадри за печатарска­та индустрия.

Ритуалът

Самото връчване на дипломите пре­мина в тържествена обстановка в аулата на пловдивския филиал на Тех­ническия университет. Залата беше претъпкана от студенти, препода­ватели и гости, дошли да станат свидетели на радостното събитие. Цареше радостно безпокойство. Об­лечени в официално облекло дипломан­ти и студенти, дошли да уважат прия­телите си, с грейнали лица обсъждаха някакви, понятни само за тях, въпроси. Преподаватели и длъжностни лица, за­ети с ангажиментите си около връч­ването на дипломите, се суетяха в по­следни приготовления.

Церемонията беше открита от доц. д-р Въльо Николов — декан на Фа­култета по машиностроене и уредо­строене. След отдаване на нужното уважение към националният химн на Република България множеството по­срещна с аплодисменти доц. д-р Кос­тадин Илиев — директор на Филиала на ТУ в Пловдив. В краткото си сло­во той приветства дипломантите и им пожела успех в по-нататъшните им занимания. От името на Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия кратко приветствие произнесе г-н Румен Трифонов. В обръщението си той каза: „Още преди 5 години при­ветствахме идеята за създаването на тази специалност, защото беше очевидна необходимостта от под­готвени и висококвалифицирани спе­циалисти в българската полиграфия. Новите инженерни кадри ще допъл­нят успешно професионалната общ­ност на българската издателска и печатарска индустрия.

Ние в СПИБ винаги сме изразя­вали готовност за подпомагане и съдействие за професионалното израстване и разширяването на уме­нията и знанията на всички, рабо­тещи в сферата на печатните ко­муникации. В съвременните условия взаимната ни подкрепа ще стимули­ра икономическия ефект от акаде­мичното образование и прилагането му в практиката.“

Накрая дойде и многоочакваният момент — връчването на дипломите. Те преминаха в ръцете на новите ин­женери от ръцете на доц. д-р Коста­дин Илиев, директор на пловдивския филиал на Техническия университет, г-н Румен Трифонов, главен секретар на Съюза на печатарската индустрия в България и на ръководители­те на катедри във Филиала.

Дипломантите

Дипломантите от специалност „По­лиграфия“ се оказаха… 10 човека. При прием от 12 души в специалност „По­лиграфия“ преди пет години, се дипло­мират 10 и още един предстои да се дипломира в близките месеци. Име­ната на успешно завършилите курса на обучение са: Сийка Проданова, Бо­рислав Боев, Елена Мирчева, Златина Малакова, Нели Нейчева, Александър Наков, Анелия Рангелова, Гергана Фи­данова, Дима Панова, Петя Мариус.

Дипломантите завършват с ква­лификационна степен бакалавър.

Отличничката

Приоритет при получаването на дипломите, разбира се, имаха сту­дентите с най-висок успех. Съвсем естествено ръководството на фи­лиала ги отличи от останалите сту­денти заради техните усилия и ви­соката им успеваемост по време на обучението. Отличниците има­ха честта да получат дипломите си лично от директора на Филиала, до­като останалите студенти ги полу­чиха от ръцете на ръководителите на катедри и секретаря на СПИБ г-н Румен Трифонов.

Имаше обаче и друга „класация“, нека я наречем „класация на публика­та“... Направи ми впечатление, че при споменаване на определени имена за­лата бурно реагираше с ръкопляска­ния. Явно ставаше дума за любимци­те на колегията. Може би това бяха неформалните лидери, особено коле­гиални и отзивчиви, или такива, на чийто чар трудно се устоява...

За моя радост, както от страна на ръководството, така и от публи­ката беше отличена и бурно аплоди­рана студентката с най-висок успех в специалност „Полиграфия“ и тре­та от всички дипломанти — Сийка Проданова. Средният ù успех от ця­лото следване е впечатляващ — 5,64. При споменаване на името ù публи­ката избухна в шумни ръкопляскания и одобрителни възгласи. По стълби­те към катедрата, промъквайки се между колегите, слезе стройно мо­миче с дълги кестеняви коси. То хвър­ли поглед, изпълнен с благодарност, към средата на залата, където ве­роятно стояха колегите ù от спе­циалността, и уверено се насочи към катедрата, където без стесне­ние прие всички поздрави, повторно удостои присъстващите в аулата с усмивка и се изгуби в множеството.

И когато вече мислех, че няма да мога да открия това момиче сред ос­таналите дипломанти, за да ù задам няколко въпроса, чрез които да я пред­ставя на вас, читателите на поли­графия, на помощ ми се притече г-жа Росица Сарджева и след минута вече стоях лице в лице с дипломантката.

Тя свойски ме покани да потърсим по-тихо място във фоайето или в ка­фето, за да можем спокойно да раз­говаряме и да не пречим на околни­те. В кафето вече пролича известно притеснение, явно ù дойде в повече превръщането в медийна звезда, но тя бързо възвърна увереността си и това ми даде възможност да ù задам няколко банални въпроса.

Размисли по темата

Всеизвестно е, че проблемът с ка­дрите във всички области на иконо­миката е налице. Пределно ясно е, че тези 10 специалисти ни се виждат крайно недостатъчни, защото по­требностите на колегиалната общ­ност са значително по-големи, но все пак това е едно добро начало, което ни вдъхва увереност. Освен това в този случай налице е нещо още по-важно — на пазара излизат не прос­то полиграфисти, а кадри с висше образование, които ще запълнят от­части съществуващата празнина. Ето защо днешното дипломиране на тези млади хора радва родителите, близките, учителите и наставници­те, но и цялата полиграфическа общ­ност като бъдещи или по-право на­стоящи колеги.

Какво значи това в плана на собствената ви реализация, уважа­еми млади колеги? Това означава от­носително големи възможности пред вас. Все пак не мога да ви обещая, че ще ви е лесно, напротив, прогнози­рам, че ви очакват значителни труд­ности, но съм сигурен, че по време на следването си сте получили солидни знания и те ще бъдат основата, вър­ху която ще изградите бъдещата си успешна кариера.

Ние не се съмняваме, че препода­вателите от вашата катедра преда­ват днес на полиграфическия бранш темелни кадри. С основание може да се твърди, че именно за тях, ваши­те преподаватели, днес празникът е най-значим, защото те реализира­ха успешно една мащабна и нелека за­дача. Надеждата на всички членове на СПИБ, на всички, заети с печатни производства, е пловдивският филиал на Технически университет — София и в бъдеще да продължава да изгражда кадри и от година на година качест­вото на тези кадри да се повишава благодарение на натрупания опит и усъвършенстваната философия...

Нека пожелаем на преподавател­ския състав успех в бъдещата му ра­бота и устойчиво развитие на но­вата специалност, а на младите ни колеги — упорство и успехи в профе­сионалната реализация!

На добър час!

 

Импровизирано интервю

Моля, разкажете ни за себе си.

Казвам се Сийка Проданова и съм от гр. Стамболийски. Средното си об­разование завърших в Професионал­на гимназия по строителство и архи­тектура — гр. Пазарджик.

Как избрахте ТУ и защо точ­но специалност „Полиграфия“?

Изборът ми беше малко сложен, специалностите бяха много и различни. Привлече ме тази специалност, коя­то тогава беше нова в ТУ Пловдив, защото беше по-различна в сравнение с всички останали, нова и за мен доста интересна.

Сега, след завършването, до­волна ли сте от избора си? Оправдаха ли се очакванията ви? Изненада ли ви с нещо обу­чението?

Да, доволна съм от своя избор. Нау­чих много по специалността си, за­познах се с много интересни хора — професори, колеги. Докато ходех на стаж в печатниците, натрупах мно­го знания и умения.

Какво ви дадоха и какво ви взеха ТУ и специалност „По­лиграфия“?

Не мисля, че са ми взели нещо. Всички се стараеха да ни научат на повече неща, от които ще имаме полза по-късно в професионален план.

Вашата дипломна работа е на тема „Иновации в техни­ката и технологията за из­работване на твърда подвър­зия“. Защо избрахте именно тази тема?

Всъщност аз избрах ръководителя на дипломната си работа. После с него­ва помощ избрах самата тема. При работата си върху темата разбрах, че не съм сгрешила, защото ми беше много интересно.

Имате ли планове за професи­оналната си реализация?

Да, разбира се. Иска ми се в бъдеще да работя по специалността си и по-точно бих желала да бъда технолог.

Как виждате себе си след 10 години?

Реализирана (казва го с лъчезарна усмивка)... както в професионален, така и в личен план. 

 
18.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар