Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Печатът на списанията полиграфия, ProGRAFICA и ProPACK през 2009 и 2010 г.

  •  
  •  
  •  
  •  


Разлиствамe броевете на изданията на Print&Publishing — списанията полиграфия, ProGRAFICA и ProPACK — от из­миналите две години (2009 и 2010) и още веднъж се рад­вамe колко качествено са отпечатани. Не напразно нашите медийни партньори от Европейския съюз ни по­ставят сред най-добрите професионални полиграфиче­ски издания. А нашите рекламодатели се гордеят в европейските си централи с рекламата си в тях. Защото, отново да подчертаем, списанията са изработени с ви­соко качество. Чия е заслугата да изглеждат така? Ес­тествено отговорът е — на всички по веригата на съз­даването и изработването на списанията. През тези две години имахме проучване на потенциала на всяко зве­но и процесите се планираха така, че да са съобразени с възможностите. Явно всички са се постарали и са рабо­тили добре — от самото начало, от подадените тексто­ви и илюстративни материали до готовата продукция.

Все още може да се чуят упреци от клиенти по адрес на печатниците и печатарите. Но в повечето случаи това са клиенти, които не познават добре възможностите на избраната от тях печатница и не са направили опит пред­варително да установят дали тя отговаря на техните из­исквания и продукти. Представителите на редакцията ни добре познават голяма част от печатниците. Съзнател­но направихме и експеримент в тази посока — възложихме изработването на броеве на списанията в печатници, специализирани в производството на издания, и в таки­ва, които са специализирани в производството на опаков­ки. Резултатът е еднакво добър. Но за целта възложихме макетите на монтажите, а в някои случаи и самите мон­тажи и печатните форми на печатници, специализирани в производството на издания, или в предпечатни студиа и CtР-центрове. Производителите на опаковки отпечата­ха листовете, а завършителните процеси възложихме на техните колеги — производители на издания.

През тези две години изцяло се доверихме на печат­ниците, като имахме „неблагоразумието“ при всеки по­реден брой на списанията да започваме работа с нова, избрана от нас печатница. За наше огромно удовлетво­рение успявахме да получим еднакво добро качество. Това беше един много успешен проект, който се надяваме да продължим. Той доказва на практика, че печатниците са високоорганизирани и добре работещи. Реално и задъл­бочено бяха проучени и представени на страниците на списанията четиринадесет печатници. Бяха направени редица представяния и интервюта с техните ръководи­тели и водещи специалисти, част от които не случайно са носители на наградата „Печатар на годината“. Може да се каже, че това е една представителна извадка от печатниците на нашия пазар, чиито мениджърски екипи бяха готови на взаимно сътрудничество и не се уплаши­ха от този експеримент. За тях това беше рутинна ра бота, а колегите в бранша получиха ценна информация от публикациите в списанията. Печатниците демонстрира­ха ефективна организация на производствения процес и контрола на качеството. Интересен беше моментът с повтарящите се изображения — реклами и илюстрации, касаещи графичното оформление на списанията. Проек­тът беше демонстрация на възможности и качество с реален продукт — нашите списания, които достигат до рекламно-издателския, опаковъчния и печатарския бранш и до потребителите на техните продукти. С гордост декларираме високото качество и възможностите на колегите пред издатели на други списания и медии, било то B-to-B (бизнес-то-бизнес) браншови издания или много­тиражни списания. От тях получихме и получаваме висо­ка оценка за качеството на нашите списания и за висо­котехнологичните дейности в печатниците. Понякога в тези оценки усещаме и привкус на благородна завист.

Благодарим на 14-те печатници, с които работихме през тези две години. Можем да заявим с гордост, че заед­но сме произвели едни високопрофесионални списания, кои­то впечатляват. В приложения списък „Печатари на годи­ната“ са: Борис Димитров — „ЛитоБалкан“, София (2005), Пламен Петков — ПК „Д. Благоев“, София (2006), Мариян Ке­наров — „АБАГАР“, Велико Търново (2008) и Иван Петков — „Стови“, Пловдив (2009). Няма съмнение, че и останалите в списъка напълно заслужават да са нейни носители.

Общо в списъка за 2009 и 2010 г. са 28 броя на спи­санията при реална възможност за тези две години те да са 36. Началото на проекта беше през 2008 г. със сп. ProGRAFICA благодарение на партньорството ни с фир­ма Класик Дизайн, която отпечата два броя — 2-ри и 5-ти. През 2009 г. сп. ProGRAFICA продължи с други печатници. После се включи сп. ProPACK, а накрая се стигна до идеята за пакетно изработване на трите списания. Така от сп. ProGRAFICA бяха отпечатани 12 броя, от сп. ProPACK — 10 броя, а от списание полиграфия — 7.

Връщайки се 11 години назад, виждаме, че юбилейният брой на списание полиграфия за 50-годишнината от съз­даването му е отпечатан в печатницата на Фондация „Св. св. Кирил и Методий“, чийто правоприемник днес е Лито Балкан АД, а през последните 10 години списанията са били печатани от: Фатум ООД, Нео Принт ООД, Кла­сик Дизайн, Алианс Принт, Дунав Прес, Багра ООД, Лито Балкан АД, печатницата на Фондация „Св.св. Кирил и Ме­тодий“, ПК „Д. Благоев“ ООД и др.

Един от най-интересните броеве от последните го­дини е специално изработеният юбилеен брой на списа­ние полиграфия от септември 2009 г., посветен на 60 години от създаването на списанието. Той беше израбо­тен в обем от 240 страници с две специални корици, с персонализация и със сто номерирани броя. Юбилейният брой беше произведен съвместно с ПК „Д. Благоев“ ООД и печатница „Фатум“ ООД. Отпечатването на тялото и завършителните процеси бяха извършени в ПК „Д. Благо­ев“ ООД, печатът на кориците, персонализацията и но­мерацията бяха направени от печатница „Фатум“ ООД, а специалните ефекти на корицата — от фирма „Офсет“. Монетният двор изработи и специална юбилейна моне­та. Искам да припомня, че през 2007 и 2008 г. благодаре­ние на Ксерокс България списание полиграфия беше един­ственото персонализирано списание на българския пазар.

Печатниците, които изработваха списанията през годините, са високотехнологични. Те разполагат с нов машинен парк, който е включен частично или изцяло в ра­ботен поток, притежават сертификация по ISO и имат контрол и управление на качеството. Разполагат с цве­топробни системи или са свързани със звена, които им осигуряват такива.

Високото качество на крайния продукт беше гаран­тирано и от машините, хартиите, пластините, мас­тилата и най-вече от квалификацията на кадрите в печатниците. Машините, на които се отпечатваха спи­санията, гарантираха със своята иновативност техно­логичните процеси. Те носят марките manroland, Хайдел­берг, КБА, Комори...

Основни доставчици на хартия през тези две години бяха Полиграфснаб, Анталис (Конкорд), ЕМА.

Пластините за производство на печатни форми са доставяни от: ГЕД, Хайделберг България, Иван Вълка­нов — Трейд къмпани, Булграфика, Медия консулт и др.

Производството на печатна продукция много зави­си и от останалите компоненти на технологичния про­цес, които също допринасят за високото качество: мас­тилата и другите консумативи, софтуерът и хардуерът (допринесли за дигитализацията на управлението на про­цесите и контрола на качеството), организацията на поточните процеси, добрия сграден фонд (в повечето случаи постигнат с нови инвестиции), високотехнологич­ните комуникации, отличната логистика.

Но основният определящ фактор в печатниците си остават висококвалифицираните специалисти (изпълни­телски кадри, технолози и търговци), които владеят тех­нологията и управляват организацията на работата, ма­шините и съоръженията.

Ние получаваме от нашите партньори перфектно отпечатани списания, което ни ангажира допълнител­но да изработваме едни по-добри медийни продукти. Пуб­ликуваните редакционни материали отразяват актуал­ните събития в браншовете в страната и в чужбина, запознават читателите с иновативните решения и но­вите технологии. Списанията се развиват в посока на по-добро качество на редакционните материали, непре­къснато усъвършенстване на оформлението и визията им. Сътрудничат ни добри автори, преводачи, дизайнери, художници, преподаватели, общественици.

Дали списанията са необходими в този вид на нашите читатели? Положителен отговор получаваме непрекъсна­то с интереса на читателите към тях и с това, че бран­шовете, които обслужваме, не си представят общността без тях. Много подобни мнения и отзиви получихме по вре­ме на коктейла за 60-годишния юбилей през 2009 г. и през ноември същата година на Кръглата маса на тема КАК ДА НАПРАВИМ СПИСАНИЕ ПОЛИГРАФИЯ ОЩЕ ПО-ИНТЕРЕСНО.

Затова огромно благодаря от името на редакциите на списанията към всички наши партньори през години­те и особено през последната нелека за всички 2010 г. Ва­жното за нас е, че списанията са необходими на нашите читатели. Благодарим още веднъж на всички, на които дължим, че ни има и че продължаваме да излизаме като високотехнологична извадка на нашите браншове. Поже­лаваме на всички една по-добра, по-успешна и преосмисле­на според новите реалности 2011 година!

 
23.10.2011.
Автор: инж. Стефан Славчев
0 Коментари
Таг :

Актуално, Печат

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар