Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Перспективи за развитие и източници на успеха в печатарската и медийната промишленостФирмата MAN Roland Druckmaschinen AG, чиято история започва в далечната 1845 година, днес е номер едно в производството на листови офсетови печатарски машини и вторият по големина производител на листови печатни системи в света. Производствените предприятия на MAN Roland са в Аугсбург, Плауен и в района Рейн–Майн, Германия. Около 9000 души работят в повече от 100 предприятия, фирми и представителства на концерна по цял свят. Годишните продажби на компанията възлизат на около два милиарда евро, като експортният дял заема 83%.

MAN Roland се подготвя да излезе на борсата

От средата на 2006 г. MAN Roland вече не е част от групата MAN. Фирми­те MAN и Allianz Capital Partners (ACP), 100–процентна дъщерна фирма на Al­lianzGroup, създадоха смесено друже­ство, което имаше за цел да купи MAN RolandDruckmaschinenAG. Участие­то на MAN в дружеството е 35%, а на ACP— 65%. В дългосрочна перспекти­ва новата ситуация на собственост означава за MANRolandпо–добро раз­витие извън концерна MAN, а също по­следователност в управлението, в кор­поративната структура и в марката. Бъдещите намерения на акционерите включват по–нататъшно развитие на втория по големина производител на печатарски системи в света и извеж­дане на борсата след няколко години.

Мажоритарният акционер Allianz CapitalPartnersобръща сериозно внима­ние на производството на печатарски машини и предоставя на MAN Roland възможност да работи интензивно в областта на продажбите и сервизна­та дейност. Днес компанията е изклю­чително гъвкава, поема повече отго­ворност и има много голяма свобода при взимане на решения.

Развитие на печатарската промишленост


Развитието на промишлеността е из­ключително важно за производители­те на печатарски машини. Различни из­следвания показват, че повечето гер­мански печатари очакват запазване на съществуващото положение на пазара за печатни продукти, запазване покуп­ните цени на печатни продукти, как­то иувеличаване на цените за достав­ки. Повечето от запитаните предвиж­дат увеличаване или запазване нивото на печалба, което обяснява очаквано­то увеличаване на инвестициите.

Непрекъснато растат изисквания­та на потребителите към качество­то на печатните продукти по отно­шение на облагородяване, индивидуали­зация, форматно разнообразие и видо­ве използвана хартия. Те търсят нов дизайн за продукцията, като повиша­ват изискванията към съкращаване времето за производство и към гъв­кавостта на печатарите. В този ас­пект трябва да се търсят отговори на следните два въпроса:
 
Къде е силата на печата в сравнение с другите медии и как печатът ще оси­гури висока конкурентоспособност на даден продукт?

Печатът е медия за отдих, ориента­ция, анализ, осигурява базова информа­ция за читателя. Компютърът от своя страна е медия за търсене на инфор­мация и за решаване на проблеми. Мо­билните средства пък са медията за момента и за актуалната информация.

При съвременното развитие е мно­го важно печатът да обърне сериозно внимание на традиционната си сила. Днес потребителите са конфронтира­ни с огромно разнообразие от инфор­мация и затова сериозни предимства получават онези издатели, които пред­лагат селективна и индивидуализирана информация. Рекламодателите също трябва да намерят кросмедиални ре­кламни стратегии, които да са ориен­тирани към целеви групи и да отгова­рят на индивидуалните изисквания на потребителите.

Днес наблюдаваме стратегическа реорганизация на печатарите от на­ционална към интернационална струк­тура на компетентност. Печатните компании инвестират сериозно в нови технологии и оборудване с цел излизане на глобалния пазар.

Много важно за успеха е превръща­нето на предприятията от печатни­ци в предприятия за цялостни медий­ни услуги.

Конкурентоспособната печатар­ска промишленост се нуждае от пред­приятия, осигуряващи високо качест­во на атрактивни цени, реализира­щи постоянна печалба; от предприя­тия с възможности за инвестиции и разбира се — от атрактивни работо­датели. Конкурентоспособната печа­тарска промишленост предлага голя­мо разнообразие от продукти, нови ре­шения, висока ефективност на рекла­мите и интермедиални конкурентни възможности.

Развитие на разходите за реклама


От общо 363 милиарда евро през 2005 г. около 223 милиарда са дадени за печатните издания (вестници, спи­сания, указатели, директна поща), 130 милиарда — за телевизия, радио и бил­бордове, а само 10 милиарда — за рекла­ми в интернет. Очаква се до2010 г. об­щите разходи за реклама да нараснат с около 79 милиарда евро. Прогнозите за разпределение през 2010 г. са както следва: 267 милиарда евро за печатни издания, 156 милиарда — за телевизия, радио и билбордове и 19 милиарда — за интернет.

От 2002 г. насам се наблюдава гло­бално положително развитие на раз­ходите за реклама в списанията. След спада от 3,5% в периода 2001 — 2002 г., разходите нарастват постоянно с 2,1 до 4,7% годишно. През 2008 г. се очаква плюс от 21,3% в сравнение с 2001 г.

С печата към бъдещо развитие

Различните печатни продукти имат различна позиция на пазара и различ­но бъдеще. Поради това MAN Roland ги разпределя в групите на т.нар. „за­страшени“, „допълващи“, „устойчиви“, „скали“ и „продавачи“.

Застрашените печатни продукти ще бъдат все повече заменяни от елек­тронни решения или крайните потре­бители сами ще ги произвеждат с по­мощта на персонален компютър. Към тях се отнасят различни видове ин­формационни брошури, ръководства за ползване, формуляри, въпросници, бан­кови извлечения, ваучери и поздрави­телни картички.

Допълващите ще продължат да съ­ществуват успешно съвместно с елек­тронните продукти. Пример за тях са справочници, книги, карти, телефонни указатели и годишни отчети.

Благодарение на специфичните си характеристики, устойчивите печат­ни продукти са най–добрите за печата­ря. Примери за тях са опаковките, ети­кетите, календарите и плакатите.

Скалите, към които се отнасят вестниците и списанията, със сигур­ност ще преживеят сред бурното море от електронни медии.

Продавачите пък се управляват от рекламната промишленост и затова са най–бързо растящата група.

Тъй като рекламодателите търсят нови и все по-ефективни концепции за достигане на целевите си потреби­телски групи, за брошурите, катало­зите, проспектите, директната поща, както и за множеството кросмедийни продукти се очаква блестящо бъдеще.

Сегмент опаковки

Поради приложния си характер опаков­ките трудно могат да се заменят с друг вид медия. Непрекъснато расте важността на опаковката като кому­никационна и рекламна медия, а с това и необходимостта от все по–качест­вен печатен процес. Прилагайки ме­тоди на inlineоблагородяване, печата­рите осигуряват нови и уникални въз­можности за продажба на печатните продукти. Висококонтрастни мато­ви и гланцови покрития, оптични ефек­ти, получавани с помощта на специал­ни пигменти и мастила, аромати, пре­говане и ламиниране с фолио са само част от съществуващите в индустри­ята възможности. Освен растящото значение на UVпокритията с фото­графско качество, все по–важно мяс­то заема студеното inline ламиниране с фолио, например с машината ROLAND InlineFoiler Prindor.

Развитието на нови видове опа­ковки стимулира бизнеса. Опаковки­те трябва да въздействат за секунди, както телевизионната реклама. Звуко­вият ефект от отваряне на пакет или на опаковъчен материал с приятна по­върхност определено допринася за по­ложителното въздействие на даден продукт върху потребителя.

Да видиш, да докоснеш, да почувстваш, да усетиш мириса, да чуеш — всички тези възможности за въздействие на опаковката върху сетивата я правят незаменима.

Нейното основно предназначение е и остава да превърне възбуждането на сетивата в импулс за покупка.

Нови продукти, като например ку­бичната опаковка на шоколада After Eight, спечелила много награди с инова­тивния си дизайн и интелигентната технология, впечатлява например с ме­ханизма на отваряне.

Защита на марката

Глобализацията на пазара изисква още по–голямо внимание по отношение на търговската марка.

При опаковките стратегията за защита придобива все по–голямо зна­чение. Трудно се копира система с раз­лични защитни характеристики. За­щитата на продукта означава използ­ване на работен процес, който включ­ва всички части от веригата на доба­въчната стойност — от планирането на продукта и разработката на опа­ковката до експедицията до крайния потребител.

Съществуват различни нива на на­деждност, всеки от които включва съ­ответен процес за защита.

Стратегията за добавена стойност на MAN Roland

Печатът с добавена стойност включ­ва производствена ефективност и стойност на продукта.

Зрелите производствени техно­логии, като например листовият оф­сетов печат, изискват стратегия за добавена стойност, предлагаща нови производствени възможности за пе­чатарите и за клиентите. ValueAdd­edPrinting— печатът с добавена стой­ност се отнася към решения на различ­ни нива — при крайния продукт, при пе­чатния процес, при цялостния процес на производство и при сервизната дей­ност. Листовият офсетов печат ста­ва все по–привлекателен благодарение на възможностите за inlineоблагоро­дяване. Покривни ефекти, преговане и печат с фолио придават индивидуален характер на крайния продукт, който въздейства емоционално върху потре­бителя. Висока степен на облагородя­ване се постига например с помощта на машината ROLAND700 Ultimaс мо­дули за покритие и inlineоблагородява­не, същото се отнася за печата с RO­LAND 700 с до осем печатни секции и три секции за нанасяне на покритие.

Много печатници разчитат на in­line облагородяване с фолио с ROLAND 700 и InlineFoilerPrindor. Системата In­lineFoiler Prindor се използва за различни видове печатни продукти, напр. позд­равителни картички, етикети, високо­качествени илюстрационни продукти или факсимилни продукти. Този нов про­цес е много подходящ за производство на кутии за опаковки с нови и ефектив­ни възможности за облагородяване с фолио. За InlineFoiler Prindor MAN Roland получи престижната награда 2006 Inter­Tech™  TechnologyAwardна най–голяма­та в света асоциация на печатарите Printing Industries of America/Graphic Arts Technical Foundation (PIA/GATF).

Днес печатарят трябва да предла­гат на клиентите си много повече ус­луги освен само печатните. За целта производителите на печатарски ма­шини доставят печатарско оборудва­не с минимално време за подготовка и inlineхарактеристики за осигурява­не на добавъчна стойност на печатни­те продукти и то при сравнително ни­ски разходи.

С машината ROLAND 200 например MANRolandпредлага компактно обо­рудване с интегрирано извеждане, пе­чатен цилиндър с двоен диаметър и конвертираща технология за водене на печатния лист, максимална гъвкавост за този клас машини при печат върху различни материали, високо качество и автоматизация. ROLAND200 е идел­на като стартова машина за нова пе­чатница или като допълнение към на­личното печатно оборудване.

Друг пример е високоавтоматизи­раната ROLAND 900, XXL с формати 7, 7B, 7B плюс и 8. Висока гъвкавост се осигурява от възможността за печат върху различни видове материали. Ви­сокоефективна печатна продукция по отношение единична цена и време за производство на илюстрационни про­дукти и на книги се осигурява с фор­матите 126 х 162 см и 130 х 185 см. До момента в света са продадени пове­че от 50 машини, предимно с формат 130 х 185 см.

Пакетът от плюс формати (кои­то увеличават с няколко сантиметра размерите на листа — 0B плюс, новите 3Bплюс и 7Bплюс) осигурява до 50% по­вече комбинации на изображения вър­ху отпечатъка. При това печатарят няма нужда да мисли за смяна на маши­ната с по–голяма по формат.

По–високите печатни скорости пък са много важни за печата на ви­соки тиражи, т.е. за области с голям брой жители.

Рекламен сегмент


Рекламодателите търсят нови кон­цепции за повишаване ефективност­та на рекламата. Именно затова но­вите бизнес модели са изключително важни днес. За повишаване на успеха фирмите се нуждаят от нови реклам­ни концепции и специализирани рекла­ми с използване на нови материали, включително висококачествени покри­тия и фолиа. Специализираните рекла­ми включват например мостри на вло­жени в списанията продукти, приложе­ния, популярни рекламни изображения, вложки, двойни корици и ароматизира­ни реклами.

Пример за нова рекламна концепция е магалогът на фирмата BognerГерма­ния. Т.нар. Magalogпредставлява сме­сица от списание и каталог (Magazin + Katalog). Основният каталог се издава два пъти годишно (през лятото и през зимата) с тираж 350до400 хил. екзем­пляра, допълнителният каталог излиза 3–4 пъти годишно с тираж 200 хил. ек­земпляра. Освен представянето на ко­лекцията на Bogner,се предлагат ин­тересни статии за моден стил, за ек­скурзии и за известни личности.

Сегмент списания

При списанията също се разработват нови бизнес модели, представят се атрактивни формати, корпоративни и кросмедийни решения. По–малките формати обикновено изискват съвър­шено различен дизайн за представяне на рекламните послания. Списанията с джобен формат пък имат специална целева група — младите дами. Но фор­матът и успехът не могат да бъдат прикачени автоматично към всяко списание.

Нова интересна кросмедийна въз­можност се осигурява например с из­ползването на т.нар. UpCode— опти­чен четец на код, използващ мобилни телефони или други видове мобилни устройства за добавяне на електрон­на информация или система към печат­ния продукт. С прилагането на кода е възможно интегриране на дейности и форми на електронната търговия с пе­чатната медия. UpCode може да се пе­чата с всякакъв вид печатна техника на всички видове повърхности. UpCode може да се интегрира в ситопечатна­та технология и да се използва за бил­бордна реклама. Чрез комбинирането на медийни продукти (телевизия или печат) с информация в реално време или променяща се информация от ин­тернет, UpCodeосъществява дълго­очакваната връзка между всички видо­ве медийни технологии — печатна, ком­пютърна и мобилна.

Приложни новости за печатни издания


За изпълнение на изискванията за изра­ботване на нови и атрактивни печат­ни продукти MAN Roland се ръководи от принципите на близост до клиента, качествено обслужване и разработка на нови технологични решения. Маги­ческата дума е Applied Innovations. Бъ­дещото развитие създава добавъчна стойност за издатели и потребители. Независимо дали става въпрос за авто­матично зареждане на печатни форми APL (Automatic Plate Loading), при което се намалява времето за смяна на фор­мите до две и половина минути и се генерират съответно огромни иконо­мии, особено при честа смяна на поръч­ките; за комбинации heatset–coldset или UV сушене при вестникарския печат; или пък за широкото портфолио от ус­луги, предлагани като част от систе­мата PRINTVALUE (printnet, printcom, printservices и printadvice) — MAN Roland винаги осигурява разработки, проду­кти и услуги в съответствие с индиви­дуалните изисквания на клиентите си по цял свят.

Машинни концепции за ролния печат


Шестнайсетстраничната ROTOMAN има изключителен успех. Повече от 500 от тези 24– или 32–странични маши­ни са вече продадени и работят в пе­чатници по цял свят. ROTOMAN печа­та с максимална скорост от 15 м/сек. или 90 хил. екз./час предимно брошури, списания, каталози и приложения с на­пречно и надлъжно разположени върху печатната форма страници. Печат­ните машини ROTOMAN се конфигури­рат с пета или шеста печатна секция за частично нанасяне на мастило или лак. Често се инсталират две машини, последователно или паралелно, с цел ед­новременно изработване на 32 страни­ци с формат A4. За удовлетворяване на повече клиентски желания много пе­чатници добавят към 16–страничната машина и модул за нанасяне на покри­тие или за нарязване на листове. Мно­жеството възможни конфигурации на машината, разработвани в съответ­ствие със специфични потребителски изисквания, превръщат 16–странична­та машина във високоиновативна про­изводствена система.

LITHOMAN е безспорно номер едно на световния пазар за високообемни печатни системи. От представянето на новата генерация на машината през 1996 г. до днес са продадени повече от 250 машини от този тип. LITHOMAN се използва предимно за печат на списа­ния, каталози, телефонни указатели, рекламни приложения и продукти вър­ху тънки хартии. Най–новият модел LITHOMAN печата за един оборот на цилиндъра 80 страници с формат A4 и при максимална скорост от 42 500 об./час достига производителност от 3,4 млн. четирицветни страници А4 за час. Дължината на цилиндъра е 2250 мм, a обиколката — 1240 мм. Очаква се в бъ­деще да бъде представена машина с дължина на цилиндъра 2800 мм, която ще отпечатва 96 страници A4 за един оборот на цилиндъра — това означава производителност от 4,5 млн. страни­ци А4 за час.

Екология и икономия. Икономия на ресурси при ролния офсетов печат

Множество са нововъведенията, ко­ито допринасят за изпълнение на еко­логичните изисквания при печатния процес. Чрез директното задвижване с отделни двигатели, например, MAN Roland намалява разхода на енергия до 36 000 kWh при 8000 работни часа за година (разходът при конвенционалния двигател е от 72 000 до 176 000 kWh при 8000 работни часа за година). Ни­ската консумация на енергия се дължи на елиминирането на предавателния механизъм. Благодарение на технологи­ята за директно задвижване се нама­лява шумът, понижават се разходите за поддръжка, предлага се по–компакт­на система, отпада използването на смазочни масла и се увеличават интер­валите за поддръжка на машината.

Концепция за листовите печатни машини


Новото поколение ROLAND700 е пред­ставено от два средноформатни мо­дела машини.
ROLAND 700 HiPrint е тази, която осигурява висококачествен печат и об­лагородяване. С нея се съхранява дъл­гата и успешна традиция на машината ROLAND 700, предлагана в разнообраз­на конфигурация и оборудване за inline облагородяване. За много клиенти ROLAND 700 HiPrint е най–подходящата машина. Тя е универсалното оборудва­не за онези, които желаят да работят с високопроизводителна машина с че­тири– или петмодулна конфигурация. ROLAND 700 HiPrint е особено търсе­на от печатари, които се концентри­рат върху нови видове облагородява­не на печатните продукти, напр. про­мишлена inline довършителна обработ­ка (нанасяне на единични или двойни по­крития), UV сушене, преговане, студе­но нанасяне на фолио и др.

Производствената ефектив­ност на ROLAND 700 HiPrint се опре­деля от възможностите на модулите QuickChange, а именно: QuickChange Job, QuickChange Color, QuickChange Clamp, QuickChangeCoating, Quick­Change Wash. Опциите QuickChange значително намаляват времето за подготовка на поръчките, което води до повишаване на капацитета с до 30% при печата на опаковки и до 20% — при илюстрационния печат.

HiPrint означава висококачествен печат (high–qualityprinting), т.е. ви­соко качество на печата и на про­цеса на облагородяване. Възможно е да се подбере система от устрой­ства, осигуряващи висока производ­ствена стойност. Inlineмодулите In­lineFoiler Prindor, Inline Coating Module, InlineInspector, InlineSorter осигуряват съответно допълнителни предимства за печатарите.

С ROLAND 700 DirectDrive MAN Ro­landвъвежда електронното директ­но задвижване на компоненти на лис­товата печатарска машина. За пър­ви път формните цилиндри и мастиле­ните модули се изолират от механич­ната система на задвижване и се зад­вижват от собствени двигатели към формните цилиндри. При подготов­ката за печат се осъществяват ед­новременно смяна на печатните фор­ми, миене на мастиления апарат, мие­не на офсетовите и на печатните ци­линдри. Така DirectDrive революционали­зира подготовката за печат, съкраща­вайки с до 60% времето за подготов­ка в сравнение с това при конвенцио­налния печатен процес. ROLAND 700 DirectDriveе световен шампион в про­цеса на подготовка с нулево време за смяна на печатните форми. Тази маши­на от ново поколение поставя нови ма­щаби за ефективен печат на ниски ти­ражи с честа смяна на поръчките.

През 2007 година ROLAND 700 DirectDrive получи престижната награда InterTech™ Technology Award на PIA/GATF, а по–късно и технологичната награда на Германската печатарска промиш­леност — Innovation Award of the German Printing Industry.

Сегмент вестници

Едно от важните заключения на Све­товния вестникарски конгрес в Кейптаун, Южна Африка, през юни 2007 г. бе, че вестникарският бизнес продължава да се развива. „В развиващите се дър­жави тиражите на вестниците рас­тат скокообразно, а на развитите па­зари се съпротивляват сериозно сре­щу атаките на цифровата медия. В много развити държави се наблюдава запазване и дори ръст на продажбите на вестници. В същото време за пови­шаване на читателската аудитория вестниците използват всички възмож­ности на цифровите дистрибуционни канали. Интересно е да се отбележи, че въпреки масовото навлизане на циф­ровата медия, вестникът продължа­ва да бъде предпочитано информаци­онно средство за читателите, които искат да са добре информирани,“ под­чертава Тимоти Балдинг, изпълните­лен директор на Световната вестни­карска асоциация.

Сегмент вестници — нови бизнес модели

През последните години издателства и редакции търсят активно нови въз­можности за повишаване на печалби­те при същинския бизнес. Те са убеде­ни, че вестникът трябва да стане по–привлекателен и по–близко ориентиран към отделни целеви групи. Нови проду­кти, безплатни вестници, компактни формати, атрактивни рекламни кон­цепции — всичко това са новите биз­нес модели за вестниците.

Добър пример за нов продукт е ав­стрийският вескидневник Österreich на Волфганг Фелнер. Целевата група е електронната генерация млади граж­дани, редакционната концепция — три различни съдържания в един вестник (платен вестник).

Новият продукт излезе на пазара на 1 септември 2006 г. Печата се с ти­раж 317 000 екз. в дните от понеделник до събота и 500 000 екз. в неделя. Нови­ят таблоиден вестник се печата в две печатници — в Goldmann–Druck, Тулн, Австрия и Passauer Neue Presse Druck GmbH, Пасау, Германия, с coldset/heatset технология.

По правило смяната на фòрмата води до промяна в макета на вестни­ка. Често модерният дизайн може да придизвика интереса на нови групи читатели.

Преминаването към атрактивния таблоиден или берлински формат въз­действа положително на бизнес мо­дела на издателската или печатарска компания. Смяната на фòрмата обаче не гарантира автоматично повиша­ване на тиражите и на приходите от реклама — тя трябва да е съпроводе­на от допълнителни действия. За този вид проекти MAN Roland предлага на клиентите си нови интересни концеп­ции и решения.

Почти революционен е успехът на т.нар. безплатни вестници, които се финансират само от реклами. Пазарът на тези издания експлоадира. Безплат­ни вестници се търсят по цял свят. Днес за различни целеви групи се печа­тат ежедневно повече от 40 млн. ек­земпляра от тях по света и тенденци­ята расте непрекъснато. Добър при­мер за безплатен вестник е MetroIn­ternational, най–големият в света вест­ник с 61 издания в19 държави, публи­куван на16 езика в88 градове по све­та. През2006г. делът на безплатни­те вестници е 6% от общия тираж на всички вестници в (464 млн. екз.), като най–много се печатат в Европа.

Сегмент вестници — специални видове реклама

Издателите въвеждат нови видове ре­клама, като за целта използват различ­ни аромати, неонови, флуоресцентни и метализирани мастила, специално из­белена хартия без пигментно покри­тие, лъскави или прозрачни хартии, ле­пени картички, приложения, страници с движещи се ефекти, половинки коризи и дори нетипични формати.

Вестникът Süddeutsche Zeitung в Мюнхен например бе включил реклама за производители на автомобили, от­печатана на прозрачна хартия с фан­тастичен ефект, имитиращ движещ се автомобил от телевизионна рекла­ма. Компанията The Age в Австралия представя във вестниците си реклами с панорамен формат, заемаща осем по­следователни вестникарски страници.

Концепции за печатарските машини

Всичко ново при производството на вестници има значение за бъдещото развитие. Различните потребители използват различни видове оборудва­не за своите бизнес модели. Интерес представляват форматът XXL, heat­set–coldset и UV продукцията, които променят радикално или разширяват бизнес модела.

MAN Roland е водещ на пазара за heatset печата на вестници. Повече от 140 вестникарски машини на MAN Roland с heatset сушене са инсталирани и работят в цял свят от 1988 г. насам. Пример за специално конструирани машини са heatset–coldset машината COLORMAN в Пасау, Германия и heatset–coldset машината GEOMAN в печатни­цата Media Druck в Тулн, Австрия. Те доказват компетенността на MAN Roland при подготовката и управлени­ето на цялостни проекти.

Една от четирите осеметажни кули (офсетов към офсетов цилиндър) на GEOMAN при Media Druck е heatset кулата с допълно намастиляване (тре­ти валяк) на печатната форма. Три сгъ­вачни модула, всеки от които е оборуд­ван със система за скрепване, осигуря­ват едновременно извеждане на три продукта, което е и част от производ­ствения план. Машината изработва три вестника в едно — coldset и heatset части, както и heatset приложения.

Първото промишлено използване на UV сушенето при вестникарския пе­чат може да се види в предприятието Herold Druck, Виена — кулата COLOR­MAN, оборудвана с Innocure UV сушилни устройства от Eltex-Elektrostatik GmbH, отпечата първия си тираж на 27 фев­руари 2007 г., със скорост 45 000 об./час, което се равнява на скорост на хартиената лента от 11,25 м/сек. — нов световен рекорд. Продуктите са хибридни — с UV и студено сушене на страници.

Бързата смяна на печатните форми със системите PPL (PowerPlateLoading) и APL (Automatic Plate Loading), предла­гани за всички вестникарски машини на MAN Roland, осигурява висока авто­матизация на процеса. Сравнена с ръч­на смяна на формите, при PPL се пести 38% от времето (при смяна на 192 пе­чатни форми), а с APL — 92% (при смяна на всички форми).

Новата роля на производителя на печатарски машини

В новата си роля на производител, оси­гуряващ цялостни производствени ре­шения и интегриран производствен процес, MAN Roland внедрява специал­ни решения, приложни новости и нови идеи със и за своите клиенти. Със системите Printvalue MAN Ro­land съсредоточава вниманието си върху висококачественото развитие на печатарските машини и предлага на потребителите допълнителна стойност на продуктите. Printvalue включва следните четири системи: printservices за обслужване на печатна­та система през целия жизнен цикъл, printcom за системни компоненти за оптимизиран печатен процес, printnet за работа в мрежа в печатницата и printadvice за консултантски услуги.

Актуално състояние на Балканския печатарски пазар


Важно е да се отбележи, че Балкански­ят печатарски пазар е приоритет но­мер едно за компанията MAN Roland.

От 1 януари 2007 г. Румъния и Бъл­гария са членове на Европейски съюз. И през следващите години обаче евро­пейските субсидии ще продължат да играят важна роля за региона. Пазарът се развива динамично и за кратко вре­ме бяха създадени няколко съвместни предприятия като напр. групата Info­press— съвместно предприятие на ру­мънски и български печатници (виж по­вече по темата на стр. 62 — бел. ред.). През 2007 г. Infopressвъведе в експлоа­тация машина LITHOMAN в Румъния.

Все още има големи контрасти между търсенето на висококачестве­ни нови печатарски машини от една страна и инсталирането на машини втора употреба от друга. Българска­та фирма Билборд е пример за печат­на компания, работеща с нови модерни печатарски машини на MAN Roland.

Водещи на пазара в региона са: Гър­ция при листовите машини, Румъния при heatset и България при машините за печат на опаковки.

Значително развитие на Балканските държави през миналата година

В Гърция компанията Haidemenos купи нова 72-странична машина LITHOMAN IV, а фирмата Karydakis — една ROLAND 706 LV + InlineSheeter. Освен това през последните две години в Гърция са про­дадени 11 листови машини на MANRo­land, а само за последните 12 месеца в гръцки печатници бяха инсталирани седем машини ROLAND 700 (четири от тях с модул за нанасяне на покритие).

През последната година хърватска­та компания Vjesnik Zagreb купи една машина POLYMAN, Infopress, Румъния — LITHOMANIII, ElexirPress, Румъния — RO­LAND 204 E, Sotis, Румъния — ROLAND 505 LV, CPATojsici-Kalesija, Босна — RO­LAND 704 3B LV HiPrint. Две ROLAND 705 HiPrintбяха продадени на фирма Бил­борд, България, и една ROLAND 905 LV 6 — на Идеал, България. В Словения MKT Print купи ROLAND 904 7B, а MA-Tisk — ROLAND 904 7B plus.


Превод от немски
д-р инж. Росица Велкова

 
06.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар