Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Перспективи за печата до 2020 г.Развитие на бизнеса в печатарската промишленост

През миналата година бе отправено запитване към 207 пе¬чатари в Германия относно развитието на бизнеса през 2008 година. Пазарната ситуация и цените бяха по това време сравнително стабилни, разходите, печалбата и инвестициите показваха тенденция към леко повишаване.
Днешната бизнес ситуация и финансовата криза от по¬следния месец внесоха някои проблеми, които не са особено радостни за промишлеността. Независимо от това, фирмата manroland е напълно убедена, че кризата предлага нови възможности за стабилизиране и по–нататъшно подобря¬ване на позициите на световния пазар.

Ситуацията на пазара в страните от Балканския регион е сравнително добра. Много добро развитие е регистрирано например в Словения, Унгария, Румъния и Турция. По–нататъшни положителни промени се очакват за Турция, къде¬то промишлеността и печатарският отрасъл отбелязват стабилен ръст.

drupa 2008

Тазгодишната drupa напълно отговори на очакванията на пе¬чатарската промишленост и дори надхвърли някои прогнози. Общо мнение е, че това бе едно отлично изложение, където бяха представени новостите и тенденциите за развитие. Показани бяха много положителни разработки, които допри¬насят за повишаване на световното значение на печатни¬те медии. Печатът е например най–добрата медия за спи¬сания. Водещи фирми инвестират все повече средства за реклама в списания, тъй като е известно, че списанията са портативни, сравнително евтини, лесни за потребление и с високо качество. Печатът е много ефективен за адреси¬ране на клиенти чрез директна поща, с която се осигуря¬ва най–добра обратна връзка. Близо 95% от потребители¬те четат пощата, 80% получават с удоволствие директ¬на поща. Печатните продукти са номер едно при продажба¬та на специални ефекти, които са особено важни за фирме¬ни марки. Друго важно развитие е съвместното въздейст¬вие на електрониката и печата. В бъдеще ще се печата все повече електроника. RFID (Radiofrequenz-Identifikation — ра¬диочестотна идентификация, РЧИД) намира приложение не само за защита на марката, но също в търговията, транс¬порта и в логистиката.

С близо 400 000 посетители и 1971 изложители в 19 пала¬ти drupa 2008 бе най–добрата drupa не само за manroland, но и за всички останали участващи фирми.

Друга много положителна тенденция за печатарската промишленост е, че печатът продължава да бъде най–го¬лемият пазар за публикуване на реклами. Ако сравним разхо¬дите за реклами ще установим, че независимо от факта, че при печатните медии ръстът не е толкова голям, колкото при електронните, печатните продукти си остават най–голямата рекламна медия и то с огромна преднина. Пе¬чатната реклама е много по–претенциозна и предлага ин¬тересни нови възможности, напр. безплатни мостри на про¬дукти, безплатни брошури, нови формати и т. н.

Печат с добавена стойност

Предизвикателна за печатарската промишленост е ситу¬ацията, свързана от една страна с ценовата война в от¬расъла (намаляваща цените на печатните продукти с из¬ключение на тези за вестниците) и от друга — с непрекъс¬натото нарастване цената за хартия, енергия, бензин и газ. Днешната пазарна ситуация и финансовата криза изис¬кват от manroland да намери начин за повишаване на про¬изводствената ефективност с цел подобряване на качест¬вото, на обслужването и използване на разнообразни нови възможности.

Съществуват множество опции в рамките на тези ус¬ловия и тенденции за развитие, които помагат на произво¬дителя на печатарски машини да повиши стойностното значение на продуктите, напр. многообразие от материа¬ли, възможности за лакиране и UV сушене, облагородяване с фолио, нови формати, in-line довършителна обработка, персонализиране и др.

При ролните машини на manroland се използва например технологията Inkjet. Възможно е с нея да се индивидуализи¬рат печатни продукти при максимална печатна скорост или с помощта на системата InlineFoiler Prindor да се облаго¬родяват етикети, опаковки и списания по метода на студе¬но нанасяне на фолио; да се включва нанасяне на златисто и сребристо фолио; да се въвеждат ярки метални ефекти с in-line надпечатка и да се изработват факсимилни издания.
С печатната концепция за формата 36 x 52 см ROLAND 50 поставя нов стандарт и въвежда при малкия формат технологията на „големите“ XXL високопроизводителни пе¬чатарски машини. За малкия формат manroland предлага от една страна възможността за печат на най–високо качест¬во и за постигане на максимална гъвкавост при избора на материали за този клас (от 0,04 до 0,8 мм) и от друга — ин¬тегрирано извеждане на продукцията с голяма височина на стапела (700 мм).
Добавена стойност с максимално разнообразие на об¬лагородяване се предлага и с осемцветната ROLAND 700 Ultima с ROLAND InlinePerfector — машината с удължено из¬веждане, която използва UV мастила, метализирани масти¬ла и фолиа, както и in-line щанцоване и преговане.

Повишаване на производствената ефективност

manroland предлага множество възможности за повишава¬не на производствената ефективност — по–големи форма¬ти и по–високи печатни скорости, по–кратко време за под¬готовка, по–малко обслужващ персонал, оптимизиране раз¬хода на материали, икономия на енергия и интеграция на ра¬ботния поток. С ROLAND 700 DirectDrive е възможно напри¬мер намаляване времето за подготовка с до 60%, което оси¬гурява при малки тиражи (до 5000 отпечатъка) изработва¬нето на десет и повече поръчки в една смяна на работни¬ка. При печата на вестници със системата APL® (Automatic Plate Loading — автоматично зареждане на печатни форми) времето за смяна на 192 форми например се съкращава с 92%. При това предварителното зареждане е съответно роботизирано и автоматизирано.

Развитието през последните години показва, че при илюстрационния печат manroland са повишили скоростта на печат с 51% и ширината на хартиената лента — със 72%. От 1995 г. до днес производителността е нараснала със 142%.

Икономии чрез екологичен печат

Екологията е още една много важна тема за печатарска¬та промишленост. manroland помага на клиентите си да внедряват екологичен мениджмънт, да намаляват макула¬турата, да съхраняват ресурси, да произвеждат на високо¬ефективно енергийно и регенерационно ниво. Висок е прио¬ритетът на всички действия, които водят до повишаване на ефективността. Те помагат на клиентите да оптими¬зират енергийните си разходи и да използват повторно из¬разходваната енергия чрез въвеждане на методи за топлин¬на регенерация. Главна тема е намаляването на разхода на енергия. Много важна задача в областта на опазване на при¬родната среда е също така и намаляването на макулату¬рата. Някои печатници вече получават т.нар. сертификат „Емисионно проверен“ за намаляване на вредните емисии с използване на съответни материали и технологии.

При ролния офсетов печат manroland предлага основопо¬лагащата технология RTO (Regenerative Thermaloxydation — регенеративна термооксидация), което означава провежда¬не на автотермален процес на сушене и намаляване с 50% разхода на газ и на емисии. Тази технология бе инсталира¬на неотдавна при фирмата Шафрат, Санкт Пьолтен, Лей¬кам. При листовия печат печатарите получават необходи¬мата поддръжка за ефективно и екологично производство с ROLAND InlineInspector и ROLAND SelectInkSupply, както и с технологията за печат без алкохолни добавки и с технологи¬ята за честотно контролираното подаване на въздух.

manroland е независима

През 2006 г. manroland се отдели от групата MAN. MAN и Allianz Capital Partners (ACP), 100-процентна дъщерна фирма на концерна Allianz, създадоха смесено предприятие (joint venture) с 35% участие на MAN и 65% — на ACP, което купи manroland AG. Следваща цел на акционерите е след няколко години да изведат на борсата втория по големина произво¬дител на печатарски машини в света. Като резултат от всичко това manroland представи на drupa 2008 новата мар¬ка и новото лого на концерна. Днес тази нова ситуация приmanroland е свързана с повишена гъвкавост, увеличена от¬говорност и повече свобода при взимане на решения в опе¬ративния бизнес.
Германският производител на печатарски машини manroland има 163-годишна традиция. Ръководството раз¬глежда това ново позициониране и промените като нова възможност за поддържане на наложилите се високи стой¬ностни качества и за развитие на идентичността и инова¬ционния дух на фирмата. Новата manroland ще работи още по–надеждно и по–решително при изпълнението на проекти, ще се старае да изпълнява доставките навреме и да отго¬варя на още по–високо ниво на изискванията на клиентите.

manroland, мощният бизнес партньор на печатарската промишленост, показва с новата си същност и стойност на марката амбицията си да действа надеждно, решител¬но, новаторски и мотивирано. Концернът планира висока на¬деждност при работа с хората, при изработване на проду¬кти и при изпълнение на проекти. Това естествено означа¬ва изпълнение на задачите, оказване на помощ на партньори и на клиенти и утвърждаване на тяхното доверие във фир¬мата.

Машинопроизводителят е твърдо решен да продъл¬жи стратегията си на още по–успешно изпълнение на по¬ръчките. Новаторство по отношение на продукти и услу¬ги означава провеждане на големи промени и добра ориента¬ция. Не на последно място manroland е въодушевен от бъде¬щето на печата и по отношение на новостите, предлагани при печатните продукти.

Създаване на търговската марка за печата

Създаването на търговската марка за печата е друга важна тема не само за manroland, но и за много фирми от печа¬тарската промишленост. Съществуват големи кампании, разработени и провеждани в САЩ, Германия и в някои други държави с цел извеждане на печата напред и подпомагане взимането на по–добри решения в самата промишленост и на медийния пазар. Всеки един от нас трябва да се стре¬ми да помогне за по–нататъшното развитие на печатните медии, за подобряване на имиджа и повишаване на конкурен¬тоспособността им. Именно затова manroland организира в предприятието си в Офенбах срещи и семинари за различ¬ни групи от специалисти, напр. потребители на печатни ме¬дии, печатари, посреднически агенции, творчески личности, като предлага разнообразни презентации и печатни демон¬страции. Целта е осигуряване на информация за новите въз¬можности и стойностното значение на облагородяването на печатните продукти.

Това е и голямата цел на Балканския печатарски форум, а именно: обмяна на идеи, обсъждане на новостите в индус¬трията и не на последно място — предоставяне на инфор¬мация и осигуряване на подкрепа за специализираната преса от балканските държави. По този начин е възможно и създа¬ването на имидж на печата и активното разработване на нови печатни продукти. Абсолютно необходимо е да се ра¬боти в мрежа, като при това се води интензивен диалог с творците от професията, подчертават се изключителни¬те предимства на печата и се засилва влиянието на печа¬тарското лоби.

manroland определено ще продължи да подкрепя полигра¬фическата промишленост в балканския регион за подобря¬ване на качеството, рентабилността и конкурентоспособността на печатарските предприятия в отделните балкан¬ски държави.

За инициативата Балкански печатарски форум (Balkan Print Forum)

Балканският печатарски форум е инициатива на Съюза на печатарската индустрия в България и на manroland AG. Сре¬щите на специалистите от балканските страни, под па¬тронажа на manroland, се организират всяка година в раз¬лична балканска държава-домакин.

Първият Балкански печатарски форум се провежда през октомври 2006 г. в България. Съинициаторът manroland офи¬циално поема патронажа на Форума.

През ноември 2007 г. Гръцкият съюз за печатна медийна комуникация и фирма Graphics S.A. организират Втория Бал¬кански печатарски форум в Атина, където е подписан и офи¬циалният учредителен договор на Форума.

На 31 май 2008 г., по време на drupa, manroland AG про¬вежда извънредна среща на Балканския печатарски форум, на която присъстват над 120 специалисти от Албания, Бъл¬гария, Гърция, Румъния, Сърбия, Словения, Турция, Унгария и Хърватска. Основно внимание е отделено на информацията за тенденциите и перспективите за развитие на печатар¬ския медиен бранш.
Третият Форум се провежда през октомври 2008 г. в Ис¬танбул, с подкрепата на BASEV — Образователната фонда¬ция на печатарската индустрия в Турция и на MAN Ferrostaal A.S, партньор на manroland в Турция.

В края на 2008 г. в Balkan Print Forum вече членуват Алба¬ния, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Румъ¬ния, Сърбия, Словения, Турция, Унгария и Хърватия.
Четвъртият Балкански печатарски форум ще се прове¬де през есента на 2009 г.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар