Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Огледай всичко, с преценяващо окоBefore (Преди) и After (След) е многозначителна комби­нация от думи. Какво оз­начава тя за един млад дизайнер в България? Web-търсачките ни пращат към сайт, спиращ дъха: от екрана ни гледа — с немигащо око — кръгът на цветовете, ца­руващи в хартиения свят. Ние сме в електронна страница #1 от електронния брой 0646 на списанието Before&After, ноем­ври 2006.

Островът на съкро­вищата е нищо за любопитния дизайнер, попаднал тук. Дали не ви лъжат очите? Free Download…, Free Download… изтеглете без­платно, тук и веднага! Получа­вате наготово безценни съвети от раклата на един от най-голе­мите съвременни дизайнери на печатни материали. Подходът му е уникален, несрещан досега — всяка тема включва илюстра­ции на печатни материали Преди (Before) и След (After) художест­вената им корекция от профе­сионален дизайнер, с детайлни описания защо се налага корекция и как конкретно се изпълнява.

John McWade е художникът-магьосник, който превръща унили страници в блестящи от самочувствие книги. Джон Макуейд е учителят с дар слово, който обяснява сложното с две думи и две илюстрации. Джон „е” в България. Ще ви разкажа за него, а с посланията му скоро ще се срещнете лично.

Две книги – дарохранителници

Когато човек, изкушен от изящната полиграфия, изтегли и разгледа подаръчните pdf-файло­ве в споменатия сайт, изпитва непреодолимо желание да се снабди с всичките 646 броя от тази енциклопедия на печат­ния дизайн. Те, за съжаление... не са безплатни. Ентусиазмът изстива под студения поглед на джентълмените от зелените знаци. Но почакайте, решение­то е намерено! Младите енту­сиасти от издателство Софт­Прес представят на български двете най-нови бестселърни книги на Джон Макуейд, в които той лично е подбрал и подредил стотици от най-ценните си лекции по дизайн на печатните материали. Вижте ги:

На мен се падна честта да ги преведа и сега с вас ще прелис­тим първата от тях: Before & After: Page Design (Дизайн на страници). Когато четете тези редове, тя сигурно ви чака в книжарниците. Какво е най-ценното в нея? Всяка страни­ца е концентрат от задача, дизайнерска концепция, пример Преди — за неумело дизайнерско решение и варианти След — за професионален дизайн по съща­та тема, придружени с всички необходими пояснителни тек­стове и графични илюстрации. Джон е лектор от старата шко­ла: той дава повече, отколкото очакваме и обяснява кратко и ясно. С две думи и илюстрации темата, подходът и решени­ята са обяснени и остават зави­наги в главата ви. Ето пример:

Една от темите е „Как да се възползвате максимално от кон­трастите”. Джон казва: „Контрастът е най-мощното средство за предаване на идеите на дизайнера: той привлича око­то, създава визуални приоритети, установява ориентири, етикети­ра, подчертава и разграничава.”

Тази дизайнерска лема е илю­стрирана веднага с текст и гра­фика: контраст може да се създаде чрез съпоставяне на яркостни от­тенъци (Value), дебелини (Weight), форми (Form), количество елемен­ти (Quantity), текстура (Texture), мащаб (Scale) и други характерис­тики (карето тук е съкратено).

След като веднъж сте проче­ли концепцията, във всеки мо­мент можете да си припомните действието на всеки параметър, управляващ контраста: виждате името му, прочитате как действа и виждате графична илюстрация. Повече не ви трябва. Книгата съ­държа десетки теми и стотици примери, съвети и илюстрации. Част от тях ще са откровение за вас — нищо подобно не сте виждали у нас и може би не сте си представяли. Ето пример: все­ки от нас в детството си е правил книжни „лястовички” и е замерял с тях другарчетата си в клас. Пред­ставете си сега, че от балкон, над­виснал край улицата за разходка във вашия град едно дете започне да хвърля книжни самолетчета с покана за цирково представление. Те са толкова красиви — всеки ще си вземе за спомен — и ще запази. А самолетчето носи на крилете си и крилата реклама.

За съветите, примерите и иде­ите в тази книга може да се пише още много с най-добри чувства. Но... приближавам лимита на думите и компютърът звъни.

Отварям втората книга: Be-fore & After: Graphics for Business (Графика за бизнеса). Тук навлиза­ме в още няколко сфери на про-фесионалния дизайн, при това на ниво Майсторски клас на ма­естро Макуейд. В нея се разкри­ват тайните на висшия пило­таж в художествения облик на фирмените материали. Поясня­ват се дори въпроси за дизайна на деловите графики и диаграми, показвани на акционерни събра­ния. Ако мислите, че от тези теми вее скука, ще се изненада­те от собствения си интерес. Тук показвам пример от широко застъпената тема за проекти-рането на лого-знаци. На прак­тика можете да направите впе-чатляващо лого от всичко, за което се сетите — една буква, два инициала, име на компания, монограм, само с букви, само от символи и т.н. до края на хар­тията и мастилото, с които разполагате.

Двете книги са като резбо­вани с вдъхновение чудотворни дарохранителници. Загребвате с шепи идеи и съвети, но те не се изчерпват. Запомнете магиче­ските думи Before & After и пог-леждайте местата, в които книгите ще се появят на бъл­гарски, с новото лого на Софт­Прес. Ще се почувствате част от общността на елитните дизайнери.

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар