Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Началото на една добра традицияКакто бе оповестено, Балкански­ят печатарски форум и manroland ще изнесат в България цикъл лекции като част от инициативата IPEQ (Initiative for Printers’ Education and Qualification) за обучение и квалифи­кация на печатари. Домакини на лек­циите ще бъдат висшите учебни заведения, които имат програми за обучение на студенти по специално­сти, свързани с печата и печатните комуникации.

Първата лекция от цикъла вече е факт. На 22.03.2011 г. от 14 часа, в зала 106 на Университета по библи­отекознание и информационни тех­нологии, София, бул. Цариградско шосе 119, проявилите интерес има­ха възможност да слушат лекцията на проф. д-р Герд Финкбайнер „Перс­пектива печат 2020 на manroland за вестникарското производство на бъдещето“. Предварително бяха обявени и лекторите — г-н Стефан Вълев, управител на manroland Бъл­гария, и д-р Росица Велкова — координатор на Балканския печатарски фо­рум и на Инициативата за обучение и квалификация. Поканени бяха всички членове на СПИБ, преподавателите, учениците и студенти от средни и висши училища.

Срещата беше открита от про­фесор д-р Кристина Върбанова-Ден­чева. Тя благодари на всички, които са проявили интерес към събитие­то. Специална благодарност беше отправена към Съюза на печатар­ската индустрия в България и него­вото ръководство в лицето на пред­седателя Петър Кънев и секретаря Румен Трифонов за координиращата роля при подготовката на настояща­та и бъдещите срещи. След това бяха представени официалните гос­ти на събитието: г-н Петър Кънев, председател на Съюза на печатар­ската индустрия в България, г-н Ру­мен Трифонов, секретар на Съюза на печатарската индустрия в Бълга­рия, инж. Мариан Маринов, експерт в manroland България, д-р Росица Вел­кова, координатор на Балканския пе­чатарски форум, доц. д-р Татяна Божкова, преподавател в Химикотех­нологичния и металургичен универ­ситет — София, доц. д-р Росица Сар­джева, преподавател в Пловдивския филиал на Технически университет — София, Цветанка Апостолова, дирек­тор на Професионалната гимназия по полиграфия и фотография.

Представени бяха и основните групи, които бяха уважили събитие­то: членове на СПИБ, преподаватели и студенти от специалност „Поли­графия“ в ХТМУ — София, преподава­тели и студенти от специалност „Полиграфска техника“ в ТУ — Со­фия, филиал Пловдив, преподавате­ли и студенти от специалност „Пе­чатни комуникации“, катедра „Книга и общество“ в УниБИТ, преподава­тели от Националната гимназия по полиграфия и фотография — София, представители на специализирана­та преса.

В краткото приветствено сло­во на ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии проф. д.ик.н. Стоян Ден­чев се казваше: „Това, в което сме си­гурни, е, че знанията и уменията на подготвяните от нас специалисти трябва да са в синхрон с промените в обществото и технологиите и с динамично променящите се потреб­ности. В тази задача наш съюзник са всички работодатели в технологич­ния цикъл на печатната индустрия, които с конкретни инициативи про­веждат политиката на Европейския съюз за постигане на качество на образованието, адекватно на по­требностите на бизнеса и социал­ната сфера. Такава инициатива е и програмата IPEQ (Initiative for Printers’ Education and Qualification), която ще бъде представена тук с първата лек­ция в България.“

След тази встъпителна част дой­де ред на същинската работа. Най-напред думата получи инж. Мариан Маринов от manroland България. Той благодари за възможността да бъде представена на вниманието на ауди­торията лекцията на г-н Финкбайнер и изрази надеждата си, че тя ще бъде полезна за студентите и преподава­телите от специализираните учили­ща. Г-н Маринов изрази съжалението на управителя на manroland България г-н Стефан Вълев, когото неотлож­ни ангажименти извън страната са възпрепятствали да присъства на срещата, и поднесе искрените му извинения. После представи накрат­ко дейността на manroland в Бълга­рия. Той обърна внимание на факта, че фирмата присъства в страна­та повече от 40 години — най-на­пред чрез дистрибуторски фирми, а от 2002 година чрез собствената си фирма manroland България. После раз­каза за активността на фирмата и възможностите, които предоставя на българските си клиенти. Накрая „покани“ всички на фирмения сайтwww.manroland.bg с уверението, че всички служители ще се радват да бъдат в услуга.

После дойде ред на д-р Росица Велкова, координатор на Балканския печатарски форум и инициативата IPEQ, да представи лекцията на про­фесор Финкбайнер. Най-напред г-жа Велкова изрази съжалението си, че присъстващите няма да могат да чуят лекцията от нейния автор, за­щото той е един забележителен оратор, който изключително добре представя визията на своя концерн. За потвърждение тя потърси мне­нието на онези от присъстващите, които лично са се уверили в това по време на Петия балкански печатар­ски форум. Д-р Велкова заяви, че ще направи всичко по силите си да пре­даде във възможно най-голяма сте­пен визията на manroland и Герд Фин­кбайнер и изрази надежда, че на някоя от следващите срещи ще присъства лектор от manroland, а ако това се окаже невъзможно, Балканският пе­чатарски форум ще създаде подобна възможност на щанда на manroland по време на Drupa през следващата година.

После г-жа Велкова информира участниците, че за първи път лек­цията е четена пред студенти от Hochschule der Medien в Щутгарт на 18 ноември миналата година. Сама­та лекция бе поднесена в диалогична форма, като през цялото време г-жа Велкова поддържаше контакт с пуб­ликата и успя да задържи внимание­то и интереса на присъстващите с лъчезарната си усмивка, понятните си и завършени фрази, незлобливия ху­мор и ясната дикция.

В самата лекция бяха поднесени интересни статистически данни и факти, които определено заинтригу­ваха присъстващите. С помощта на наличната техника беше визуализи­рана и преведената на български пре­зентация на професор Финкбайнер, включваща диаграми, снимков мате­риал и кратък филм на manroland, кой­то допълни впечатлението.

Изведената като важно послание мисъл на публициста и издател на Frankfurter Allgemeinen Zeitung Франк Ширмахер, че „в бъдеще отпечата­ната хартия ще бъде почти тера­певтична медия за това електронно общество, с която хората ще се уса­мотяват за размисъл“, впечатли ау­диторията и стана повод за множе­ство мнения, изразени полугласно.

Друг момент, предизвикал осо­бено вълнение, беше представяне­то на autoprint — One Touch философи­ята, чиято цел е цялата машина да се обслужва от един човек. Нещо по­вече, след края на лекцията „в кулоа­рите“ г-жа Велкова беше въвлечена в диалог по този въпрос от една сту­дентка, която явно е била особено впечатлена от концепцията и тър­ сеше отговори на възникналите във връзка с нея въпроси.

Струва ми се, че в края на лек­цията, увлечени в каламбурите battleship/battlesheep (боен кораб/битка на овцете), astronaut/astronut (астронавт/астро-фъстък), jetlag/jetleg (умора при смяна на часовите пояси/краката на самолета), сту­дентите пропуснаха основното зна­чение на поредицата от слайдове, представящи печатна реклама не на кого да е, а на самия „чичко Google“.

Възможността да зададат въ­проси използваха главно членове на СПИБ и преподаватели, включител­но и ректорът на УниБИТ профе­сор Денчев. Подканата на професор Кристина Денчева към студенти­те остана безответна. В края на срещата домакинът професор Ден­чев покани лекторите и гостите на чаша вино, където дискусията про­дължи в една по-спокойна, неформал­на обстановка.

В заключение е нужно да се каже, че с лекцията на професор д-р Герд Финкбайнер се слага началото не само на цикъла лекции на manroland пред български студенти и препо­даватели, но и на една интересна и ползотворна форма на общуване между бизнеса и университетите, която по мое мнение трябва да про­дължи и след приключването на ци­къла лекции. Така ще се създаде една много полезна и плодотворна сре­да за израстване на професионално­то мислене и професионалното обу­чение до нивото на световния опит. В едно подобно общуване могат да се създадат перспективни контак­ти между представители на различ­ни среди, които впоследствие да до­ведат до важни резултати. Нека не забравяме, че младите хора, които днес се обучават, утре ще са движе­щата сила на индустрията!

 
24.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар