Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Национална изложбаНа 10 октомври 2006 г. официално бе открита Националната изложба „Изкуство на българската кни­га”, представена от Съюза на българските художници и про­ведена под патронажа на Президента на Република България — г-н Георги Първанов. Създадена в края на 60-те години, изложбата е основополагаща за развитието на този вид изкуство и автори­тетна трибуна за изява на поко­ления майстори на книгата.

Благодарение на изключител­но големия интерес от страна на художниците, на два от ета­жите в най-представителната галерия за съвременно изкуство, на ул. „Шипка”6 – СБХ, София, бяха представени повече от 2 000 експонати на 93 съвремен­ни български автори, работещи във всички области на изку­ството на книгата.

Целта на изложбата е не само да предложи панорама на най-до­брите постижения в областта на изкуството на българската книга, но и едновременно с това да спомага за изграждането и поддържането на високи профе­сионални критерии.

По тази причина Съюзътнабългарскитехудожници възстано­ви едно от най-престижните си отличия – голямата награда „Борис Ангелушев”, присъждана за високи постижения в изку­ството на българската книга, а в статута на изложбата бяха предвидени по три награди за всеки от разделите. Учредени бяха и няколко нови специални награди: „За детска илюстра­ция” на Държавната агенция за закрила на детето; „За млад ав­тор” на НХА; „За полиграфическо майсторство” и „За издателска политика” в областта на изку­ството на книгата.

Наградите бяха определени непосредствено преди открива­нето на събитието и връчени по време на официалната церемония.

Изложбата обедини произ­ведения, създадени в периода 1992 — 2006 година в разделите:

• Графичен дизайн на книги
• Графичен дизайн на периодич­ни издания
• Графичен дизайн и илюстра­ция на дидактични издания (учебници и учебни помагала)
• Илюстрация (всички видове: научна и/или художествена)
• Шрифт — проекти за худо­жествени и наборни шрифтове; части на литературни текстове; типографски ком­позиции, създадени като са­мостоятелни художествени произведения
• Свободни произведения (графики или рисунки), инспири­рани от конкретни литературни текстове, в това число и exlibris.

Организатори на национална­та изложба бяха Съюзътнабългар­скитехудожници, Министерството накултуратанаРепубликаБългария, НационалнатабиблиотекаСв. Св. Кирил и Методий, Националнатахудожественаакадемия, Държавнатаагенция зазащитанадетето, Съюзътнапечатарскатаиндустрия в Бълга­рия и Асоциация Българскакнига.

Голямата награда на Съюзанабългарскитехудожници „Борис Ан­гелушев” за високи постижения в изкуството на българската книга бе присъдена на художник-оформителя Жеко Алексиев.
Полиграфическияткомбинатотпечата безплатно каталога за из-ложбата.

Специалната награда „Pro ar-te imprimendi” (за печатарско май-сторство) на сп. полиграфия и Съюзанапечатарскатаиндустрия в Бъ­лгария бе връчена на БНБ за книга­та „120 години Българска народна банка”. Наградата бе приета от г-н Петко Кръстев, главен секре­тар на БНБ, а г-н Румен Аврамов, директор в Центъразалиберални стратегии и отговорен редактор на наградената книга, припомни историята на отпечатването и подготовката на книгата. На тържествената церемония, коя­то се състоя в сградата на БНБ, присъстваха и г-жа Людмила Ди­мова — началник-отдел „Печатни издания” към БНБ, Велина Мавро­динова — художествен оформи­тел на книгата, както и членове на редакционния и изпълнител­ския екип на изданието. Беше почетена паметта на Богдан Мавродинов, едно от най-извест­ните имена на нашето съвремие в художественото оформяване на печатни издания, който, за съжаление, не доживя тази заслу­жена награда и признание.

Специална награда за изда­телска политика в областта на изкуството на книгата бе връ­чена от BMG на издателство ПенСофт.

В категорията „Специални награди” бяха връчени още награ­дите за илюстрации на детска книга, за млад автор, за високи професионални постижения в областта на екслибриса и за принос към изкуството на ек­слибриса в България.

Пъстра и многолика, колек­цията беше впечатляваща не само с мащабите и качеството си, но и с факта, че изважда от анонимност художниците, ра­ботещи в областта на книгата и реабилитира тяхната роля и мисия на равнопоставени автори. Експозицията имаше го­лямото достойнство да е осво­бодена от необходимостта от съобразяване с вкуса на книжния пазар или с предпочитанията на отделни издатели и беше ре­зултат от артистичния избор на художниците и техните въз­гледи за високи художествено-естетически и професионални критерии при създаването на цялостния книжен продукт.


Награди по раздели


Раздел 1. Графичен дизайн на книги

I награда „Иван Кьосев” Цвятко Остоич
ІІ награда Яна Левиева
ІІІ награда Кирил Гогов
грамота Севда Потурлян

Раздел 2. Графичен дизайн на периодични издания

Почетна награда Проф. Владислав Паскалев

Раздел 3. Графичен дизайн на дидактични издания
I награда Борислав Кьосев & Тоня Горанова & Цвятко Остоич
ІІ награда Боряна Паскалева & Теменужка Стоева
ІІІ награда Буян Филчев грамота Капка Кънева

Раздел 4. Илюстрация

I награда „Ал. Денков” Тоня Горанова
ІІ награда Ясен Гюзелев
ІІІ награда Киро Мавров грамота Яна Захариева

Раздел 5. Шрифт
I награда „проф. В. Йончев” Владислав Паскалев
ІІ награда Иван Кьосев & Развигор Колев
ІІІ награда Тодор Варджиев грамота Дамян Дамянов

Раздел 6. Свободни произведения по литературни текстове & EXLIBRIS
I награда „Христо Нейков” Галина Павлова
ІІ награда Христо Кърджилов
ІІІ награда Ралица Николова грамота Чавдар Гюзелев

Други специални награди:

Награда на Държавната агенция за закрила на детето – за илюстрации на детска книга Виктор Паунов
Награда на Националната Художествена Академия – за млад автор Сияна Захариева
Специална награда на секция „Графика” за високи професионални постижения в областта на екслибриса Юлиан Йорданов
Специална награда на секция „Графика” за принос към изкуството на екслибриса в България Онник Каранфилян

 
28.09.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар