Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ксерографията стана на 70 години



22 октомври 2008 г. — Честит рожден ден на ксерография­та! Изобретението, което дава възможност на хората по цял свят да събират и обменят информация в трилиони ко­пия и разпечатки, става на 70 години днес.

Първото ксерографско копие е направено на 22 октом­ври 1938 г. в импровизирана лаборатория, зад един салон за красота в Астория, Куинс — квартал на Ню Йорк. Копи­ето, запазено в Smithsonian Institution, е с текст „10-22-38 ASTORIA“. Изобретателят, Честър Карлсън, бил учен и па­тентен адвокат, решен да открие лесен начин за копира­не на документи.

Ако беше жив, Карлсън сигурно щеше да бъде изненадан от факта, че изобретението му е отприщило същинска ин­формационна революция, която продължава и днес — инфор­мацията става все по-достъпна, като обемът ù нараства непрекъснато. Infotrends, независима консултантска компания, изчисли, че тази година в цял свят са направени 3.08 трилиона копия и разпечатки с устройства, базирани на из­обретението на Карлсън.

„Ефективното използване на информацията е същност­та на световния бизнес днес, а изобретението на Честър Карлсън спомага тя да достигне до онези, които имат нуж­да от нея“, каза Софи Вандебрук, главен мениджър „Техноло­гии“ и президент на отдел „Нововъведения“ в Xerox. „Оттогава възможностите за достъп до информация са нарасна­ли неимоверно, за да се стигне до 281 ексабайта (трилион байта) информация, създадена само през 2007 г. Днес Xerox предлага софтуерни технологии и услуги, които управляват успешно този огромен обем информация и помагат на граж­дани и компании да се справят с информационното прето­варване, да получат знания и да вземат бързи и успешни биз­нес решения.“

Отхвърляйки фотографските методи, Карлсън експери­ментира с електростатични заряди и фотопроводими ма­териали, чиито електрични характеристики се променят при излагане на светлина. Процесът, който той изобре­тил, бил наречен ксерография, съчетание от гръцките думи xeros — „сух“ и graphein — „пиша“. Две десетилетия по-късно, след една рискова инвестиция от страна на малка компания от щата Ню Йорк, наречена Haloid, се стига до комерсиали­зирането на процеса и до възникването на нова компания — Xerox Corporation.

Следва експлозия на информация от всякакъв вид и сега същата компания, която някога наложи ерата на „споделя­нето“, помага на клиентите да се ориентират в информа­ционния хаос.

Xerox продължава да внедрява нововъведения, които по­магат за разчистване на пътя между информацията на хар­тиен и на цифров носител и възвръщат практическото при­ложение на информацията.

Xerox непрекъснато добавя стойност с новите си изо­бретения, като ги внедрява във всички Xerox продукти, ре­шения и услуги, които използва за основа на нови бизнес на­чинания, отдава ги под наем или ги продава на други инсти­туции. На световно ниво през 2007 г. компанията е спечели­ла 584 щатски патента — с 5% повече от 2006 г. За повече информация за технологиите и бранд лицензите на Xerox по­сетете www.xerox.com/innovation.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар