Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Книжовната продукция в България (2004–2008 г.)Предмет на това изложение е развитието на издателска­та система в страната през последните пет години. Пе­риодът, който сме избрали, допълва предишни наши пуб­ликации и дава възможност да се изгради една цялостна и актуална картина на тенденциите, наблюдавани в книго­издаването и издаването на продължаващи издания в Бъл­гария. Изследването е базирано на статистическите дан­ни, подготвяни за Националния статистически институт, паралелно с текущата регистрация на отделните видове документи, получени в Националната библиографска аген­ция по силата на Закона за задължително депозиране на ек­земпляри от печатни и други произведения. Показателите, чрез които представяме издателската дейност през посо­чения период, са тези, които се ползват от националната статистика и които сме ползвали и досега в изследвания­та си. Подробно са разгледани следните параметри: брой издадени заглавия, тираж, предназначение, съдържание, ори­гинална и преводна литература, езици, от които се превеж­да, местоиздаване и др. За по-голяма яснота и в стремежа си да очертаем тенденциите на развитие сме използвали сравнението с предходни години като основен метод.

І. Книгоиздаване

Брой заглавия и тираж на книги и брошури

Показателят „издадени заглавия на книги и брошури“ през разглеждания петгодишен период бележи постепенно и трайно покачване, докато при тиражите се наблюдават известни колебания. Причините за това явление са ком­плексни — предпазливо проучване на пазара, възможности­те на новите технологии за бързо изработване на допълни­телни тиражи при необходимост, но най-съществената е драстично намалелите покупателни способности на библи­отеките и гражданите в страната. По години състояние­то е следното:

• През 2004 г. са издадени 6 432 заглавия на книги и бро­шури (5 516 книги и 916 брошури) в годишен тираж 4 286,1 хиляди. През годината, както и през предход­ните няколко години, се наблюдава тенденция към уве­личаване броя на заглавията на издаваните у нас кни­ги, като в същото време тиражът им значително намалява. В сравнение с 2003 г. броят на заглавията се увеличава с 16,7%, а тиражът намалява с 4,4%. На­малението на общия тираж се отразява и върху пока­зателя „брой книги и брошури на лице от население­то“: за 2001 г. — 0,8, а за 2003 и 2004 г. — 0,6.

• През 2005 г. са издадени 6 029 заглавия на книги и бро­шури (5 221 книги и 808 брошури) в тираж 3 917,1 хил. и в сравнение с 2004 г. броят на заглавията намаля­ва с 6,3%, а тиражът — с 8,6%. По показателя „брой книги и брошури на лице от населението“ се наблю­дава също известно намаляване на показателите: 2004 г. — 0,6 бр., 2005 г. — 0,5 бр.

• През 2006 г. в България са издадени 6 562 заглавия на книги и брошури (5 666 книги и 896 брошури) в тираж 4 137,6 хиляди. В сравнение с 2005 г. броят на изда­нията и тиражът им се увеличава съответно с 8,8% и 5,6%. По показателя „брой книги и брошури на лице от населението“ тенденцията се запазва (2004 г. — 0,6 бр., 2005 г. и 2006 г. — 0,5 бр.).

• През 2007 г. са издадени 6 648 заглавия на книги и бро­шури (5 943 книги и 705 брошури) в тираж 4 797 хиляди. В сравнение с 2006 г. броят на изданията и тиражът им се увеличават съответно с 1,3% и 15,9%. По пока­зателя „брой книги и брошури на глава от население­то тенденцията към леко покачване се запазва и през 2007 г. броят е 0,6 бр. (2006 г. — 0,5 бр.).

• През 2008 г. са издадени 6 767 заглавия на книги и бро­шури (6 023 книги и 744 брошури) в тираж 4 646 хиляди. В сравнение с 2000 г. броят им се увеличава с 34,6%, а при тиража се наблюдава значително намаление — два пъти. В сравнение с 2007 г. броят на заглавията се увеличава с 1,8%, а тиражът намалява с 3,2%. Нама­ляването на общия тираж се отразява и върху показа­теля „брой книги и брошури на лице от населението“: за 2000 г. той е 1,2 бр., а през 2007 и 2008 г. намалява наполовина — 0,6 броя.

Предназначение

Разпределението на книгите според признака „предназна­чение“ дава ясна представа за кръга читатели, за който се отнасят, и в разгледания период картината е следната:

• През 2004 г. художествената литература за възраст­ни е с най-голям дял в книгоиздаването — 27,3% от об­щия брой заглавия и 23,5% от тиража на издадената продукция. Спрямо 2003 г. се наблюдава увеличение на издадените заглавия с 21,5%, а на тиража — с 8,1%. Научната литература е 18,3% от всички заглавия и 11,0% от общия тираж. Учебната литература е 16,8% от заглавията и 17,5% от общия тираж. В сравнение с 2003 г. броят на заглавията се увеличава с 10,6%, а ти­ражът намалява с 27,7%. Делът на издаваните у нас учебници е все още сравнително малък в сравнение със страните от Европейския съюз. Издадената дет­ско-юношеска литература през 2004 г. е 267 заглавия в тираж 438,2 хиляди. От тях детско-юношеската ху­дожествена литература е със 187 заглавия, издадени в 257,3 хил. тираж. Делът на детско-юношеската ху­дожествена литература от общия брой издадени за­главия и тираж е съответно 2,9 и 6,0%. В сравнение с 2003 г. броят на издадените заглавия детско-юно­шеска художествена литература остава непроменен (186 бр.), а тиражът намалява с 5,4%.

• През 2005 г. художествената литература за възраст­ни заема също най-голям дял в книгоиздаването — 27,0% от общия брой заглавия и 20,9% от тиража на издаваната продукция. В сравнение с 2004 г. се наблю­дава намаление на издадените заглавия със 7,5%, а на тиража — с 18,9%. Учебната литература, издадена през 2005 г., съставлява 17,6% от заглавията и 23,1% от общия тираж. В сравнение с 2004 г. заглавията на­маляват с 15 %, а тиражът се увеличава с 20,3%. Из­дадената детско-юношеска литература през 2005 г. обхваща 280 заглавия с тираж 445,1 хил., като от тях художествената литература е с 201 заглавия в 270,5 хил. тираж. Относителният дял на детско-юно­шеската литература от общия брой издадени загла­вия и тираж е съответно 4,6% от заглавията и 11,4% от тиража. В сравнение с 2004 г. издадените загла­вия детско-юношеска литература се увеличават с 13 броя, а тиражът — с 1,6%.

• През 2006 г. с най-голям брой издания са разделите: художествена литература за възрастни, учебна и на­учна литература. Художествената литература за възрастни през годината заема най-голям дял в кни­гоиздаването — 28,6% (1 876 заглавия) от общия брой заглавия и 22,3% от тиража на издадената продукция. В сравнение с 2005 г. издадените заглавия и тиражът им се увеличават съответно с 15,4% и с 12,6%. От­носителният дял на учебната литература, издадена през 2006 г., е 18,6% (1 221 заглавия) от всички издания, а тиражът й 21,0% от цялата издадена продукция. В сравнение с 2000 г. и 2005 г. броят на заглавията се увеличава съответно с 30,7 и 14,9%, докато тира­жът намалява 4,4 пъти в сравнение с 2000 г., а спрямо 2005 г. — с 4,1%. Научната литература, издадена през 2006 г., включва 1 097 заглавия с тираж 405,3 хил., ко­ето представлява 16,7% от всички издания и 9,8% от общия тираж. В сравнение с 2005 г. делът на издани­ята намалява с 3,7 пункта, а тиражът — с 2,1 пунк­та, докато в сравнение с 2000 г. се наблюдава значи­телно увеличение на броя на изданията — с 37,5%, и в същото време значително намаление на тиража — с 32,7%. Броят на издадените заглавия с детско-юноше­ска тематика през 2006 г. е 471 с тираж 659,0 хиляди. От тях детската художествена литература включва 373 заглавия с тираж 466,0 хил. екземпляра, или 5,7% от цялата издадена продукция и 11,3% от общия ти­раж. През 2006 г. в сравнение с 2000 г. детско-юноше­ската литература се увеличава с 35,3%, а тиражът намалява 1,6 пъти, докато спрямо 2005 г. увеличение­то на заглавията е с 68,2%, а на тиража — с 48,1%.

• През 2007 г. художествената литература за възраст­ни отново заема най-голям дял в книгоиздаването — 28,6% (1 899 заглавия) от общия брой заглавия и 21,7% от тиража на издадената продукция. В сравнение с 2006 г. нейният дял се увеличава с 1,2 пункта при за­главията и с 12,8% пункта при тиража. Научната ли­тература, издадена през 2007 г., включва 1 274 загла­вия с тираж 492 хил., което представлява 19,2% от всички издания и 10,3% от общия тираж. В сравнение с 2006 г. делът на изданията се увеличава с 2,5 пунк­та, а тиражът — с 0,5 пункта. Относителният дял на учебната литература, издадена през 2007 г., е 16,8% (1 115 заглавия) от всички издания, а тиражът й — 23,8% от цялата издадена продукция. В сравнение с 2006 г. заглавията намаляват с 8,7%, а тиражът се увеличава с 31,7%. Броят на издадените заглавия с детско-юношеска тематика през 2007 г. е 400 с ти­раж 618 хиляди. От тях детската художествена ли­тература включва 260 заглавия с тираж 347 хил. ек­земпляра, или 3,9% от цялата издадена продукция и 7,2% от общия тираж. През 2007 г. в сравнение 2006 г. броят на заглавията и тиражът намаляват съот­ветно с 15,1% и 6,2%.

• През 2008 г. с най-голям брой издания са разделите: художествена литература за възрастни, научна и учебна литература. Художествената литература за възрастни през годината заема най-голям дял в книго­издаването — 29,4% (1 988 заглавия) от общия брой за­главия и 22,6% от тиража на издадената продукция. В сравнение с 2000 г. делът на художествената литера­тура се увеличава с 3,3 при заглавията и със 7,2 про­центни пункта при тиража. В сравнение с 2007 г. ней­ният дял се увеличава с 0,8 процентни пункта (89 броя) при заглавията и с 0,9 процентни пункта (8 хил. бр.) при тиража. Научната литература, издадена през 2008 г., включва 1 270 заглавия с тираж 490 хил., кое­то представлява 18,8% от всички издания и 10,5% от общия тираж. В сравнение с 2007 г. Изданията нама­ляват с 4 бр., а тиражът — с 2 хил. броя. В сравнение с 2000 г. се наблюдава увеличение на броя на издания­та с 2,9, а на тиража — с 4,1 процентни пункта. От­носителният дял на учебната литература, издадена през 2008 г., е 17,6% (1 194 заглавия) от всички издания, а тиражът ù — 20,6% от цялата издадена продукция. В сравнение с 2000 г. броят на заглавията се увелича­ва 1,3 пъти, а тиражът намалява 4 пъти. В сравнение с 2007 г. броят на заглавията се увеличава с 0,8 про­центни пункта (79 бр.), докато тиражът намалява с 3,2 процентни пункта. Броят на издадените заглавия с детско-юношеска тематика през 2008 г. е 433 с ти­раж 779 хиляди. От тях детската художествена лите­ратура включва 341 заглавия с тираж 445 хил. екзем­пляра, или 5,0% от цялата издадена продукция и 9,6% от общия тираж. През 2008 г. в сравнение с 2000 г. детско-юношеската литература се увеличава с 85 за­главия, а тиражът намалява 1,4 пъти. През 2008 г. в сравнение с 2007 г. се наблюдава увеличение на дет­ско-юношеската литература с 33 заглавия, а тира­жът се увеличава с 26,5% (161 хил. броя).

Оригинална и преводна литература

• През 2004 г. относителният дял на оригиналната ли­тература е 77,3%, или 4 971 заглавия от общо издаде­ните заглавия книги и брошури. През последните го­дини делът на преводните издания намалява от 24,6% през 2003 г. на 22,7% през 2004 година. През годината най-голям е делът на преведените книги от английски език — 50,9% от заглавията и 63,0% от тиража на ця­лата преводна литература по език на оригинала (1 461 заглавия).

• През 2005 г. относителният дял на оригиналната ли­тература е 79,4% от общо издадените книги и бро­шури (4 785 заглавия). През последните години делът на преводните издания се изменя по следния начин — 25,2% през 2000 г., 22,7% през 2004 г., и през 2005 г. — 20,6% от общо издадените заглавия.

• През 2006 г. относителният дял на оригиналната ли­тература е 73,1% от общо издадените книги и брошу­ри (4 797 заглавия). В сравнение с 2000 г. този дял на­малява с 1,7 пункта, а спрямо 2005 г. — с 6,3 пункта. Делът на преводните издания през 2006 г. е 26,9% от общия брой издадени книги и брошури, а тиражът — 39,6%. В сравнение с 2000 и 2005 г се наблюдава значи­телно увеличение на техния брой — съответно с 39,1 и 41,9%. Годишният им тираж в сравнение с 2000 г. на­малява с 32,4%, а спрямо 2005 г. се увеличава с 33,4%. Структурата на преводната литература по език на оригинала е следната — най-голям е делът на прево­дите от английски език — 51,6% от издадените загла­вия и 61,0% от тиража, следват преводите от руски език — 10,2% от заглавията и 8,9% от тиража, от нем­ски език — съответно 5,8% и 4,2%, и преведените на два и повече езика — 3,8% от издадените заглавия и 1,7% от тиража.

• През 2007 г. относителният дял на оригиналната ли­тература е 75,1% от общо издадените книги и бро­шури (4 992 заглавия). В сравнение с 2006 г. този дял намалява с 2,0 пункта. Делът на преводните издания през годината е 24,9% от общия брой издадени книги и брошури, а тиражът — 37,5%. Спрямо 2006 г. заглави­ята намаляват с 6,2%, а тиражът се увеличава с 9,8%. През 2007 г. най-голям е делът на преводите от ан­глийски език — 56,7% от издадените заглавия и 67,3% от тиража, следват преводите от руски език — 9,0% от заглавията и 5,6% от тиража, от немски език — съ­ответно 6,2% и 10,2%, от френски език — 6,3% от за­главията и 4,4% от тиража, преведените на два и по­вече езика — 3,7% от издадените заглавия и 1,9% от тиража.

• През 2008 г. относителният дял на оригиналната ли­тература е 75,9% от общо издадените книги и брошу­ри (5 134 заглавия), което е със 142 бр. повече в срав­нение с предходната година. Тиражът (2 761 хил.) е 59,4% от годишния тираж и в сравнение с 2007 г. на­малява с 3,1%. В сравнение с 2000 г. делът на ориги­налната литература през 2008 г. при заглавията се увеличава с 1,1 процентни пункта, а при тиража се наблюдава намаление с 14,7 процентни пункта. Делът на преводните издания през 2008 г. е 24,1% от общия брой издадени книги и брошури, а тиражът — 40,6%. В сравнение с 2000 г. се наблюдава намаление на техния брой с 1,1 процентни пункта, а годишният им тираж се увеличава с 14,7 процентни пункта. Спрямо 2007 г. заглавията намаляват с 23 бр., а тиражът се увели­чава с 3,1 процентни пункта (85 хил. броя). Изменя се структурата на преводната литература по език на оригинала. През 2008 г. най-голям е делът на преводи­те от английски език — 57,7% от издадените загла­вия преводна литература и 67,1% от тиража. След­ват преводите от полски език — 9,2% от заглавията и 7,5% от тиража, от италиански език — съответно 7,3% и 4,8%, от френски език — 5,6% от заглавията и 5% от тиража.

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар