Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Какво е за Вас списание Полиграфия?Стефан Вълев: Списание Полиграфия е неизменна част от полиграфическата общност на България. То е олицетво­рение на традицията и еволюцията на българската печатарска индустрия — от нейното възникване до наши дни. Списание Полиграфия и полиграфиче­ската индустрия у нас имат едни и същи дълбоки корени.

Считам, че днес списание Полигра­фия е най-престижният форум на наша­та индустрия, в който намират от­ражение всички иновации в бранша. То е основната платформа за обмяна на опит и мнения между колегите.

Манроланд България ЕООД има наи-стина много добър опит в работа­та си със списание Полиграфия и хра­ни много добри чувства към това издание, както и към екипа, който го осъществява.

Биляна Николова: Познавам списание „Полиграфия“ от три години — от мо­мента, в който започнах работа в об­ластта на дигиталния печат. Спи­санието е с доказан авторитет и най-много традиции в бранша, за мен бързо се превърна не само в задължи­телна, но и в предпочитана профе­сионална медия. Интелигентно, ин­тересно и компетентно, изданието задълбочено отразява новостите в полиграфическата индустрия у нас и по света. Сп. „Полиграфия“ е „двига­тел“ на множество браншови прояви, учредител на конкурси, медиен парт­ньор на най-големите световни изло­жения, като DRUPA и FESPA. Винаги ангажирано с проблемите на общност­та, списанието е полезно за всички — от бъдещите специалисти, изучава­щи полиграфия, до утвърдените вече такива.

Говорейки за сп. „Полиграфия“ оба­че, е трудно да разгранича продукта от хората, който стоят зад него. Това е така, защото познавам добре малкия, но изключително ефективен и сплотен екип. Впечатлена съм от високия про­фесионализъм и отговорност, които съпътстват работата в редакция­та. Главният редактор и лице на спи­санието — г-жа Десислава Брайкова е образцов професионалист и органи­затор. Личност, която вдъхновява не само своя екип, но и нас, партньорите на изданието. За мен, „Полиграфия“ не би била същата, ако в нея не работеха Десислава Брайкова, Анелия Димитро­ва, Стефан Славчев и Иван Шандански.

В навечерието на своя 60-годишен юбилей, сп. „Полиграфия“ може да се гордее не само с дългогодишната си история, но и с хората, създаващи об­лика на списанието днес.

Честит 60–ти Рожден ден!

Бъдете все така мотивирани, все­отдайни и обективни в своята работа!

Чавдар Дишков: За мен списание „Поли­графия“ е най-издържаното във всяко едно отношение специализирано полиг­рафическо печатно издание у нас. Като съдържание в него намирам задълбоче­ на и полезна информация, винаги акту­ални новини, интервюта и аналитични статии, форум за разискване на набо­лели въпроси, браншова информация, статистика, маркетингови изследва­ния и всичко, което ме интересува в ежедневната ми работа.

Като оформление и цялостен полиг­рафически продукт: графичен дизайн, предпечат и готов продукт, това е списание, с което редакцията и печат­ницата могат само да се гордеят.

Аз лично мога да споделя, че чета с интерес почти всичко от новия брой на списанието още в деня на получава­нето му, а при нужда от информация прелиствам и по-стари броеве, които събирам още от времето на първата ми среща с „Полиграфия“ преди повече от 20 години.

Честит юбилей на всички, свърза­ни със списването, издаването и про­изводството на списанието!

Цветанка Апостолова: Списание „По­лиграфия“ се превърна в любимо чети­во, защото спомага за повишаването на осведомеността за характерни­те особености на полиграфическото производство.

На страниците на списанието мно­го полиграфисти споделят своя опит в чисто практически план, публикуват актуална информация за развитието на печатарската индустрия, както и за най-новите технологии и събития в бранша.

Наистина, Органът на Съюза на пе­чатарската индустрия в България, се превърна в институция, защото отра­зява тенденциите в развитието на по­лиграфията у нас и в чужбина.

Списание „Полиграфия“ е любимо и търсено четиво не само за работе­щите в полиграфическата промиш­леност, но и за учениците от Нацио­налната професионална гимназия по полиграфия и фотография (НПГПФ), за­щото ни предоставя актуална инфор­мация за тенденциите в развитието на най-новите технологии в издател­ската дейност. Изданието е с модер­на и съвременна визия, което привлича.

За нас списанието е важен източ­ник на информация. Често намираме компетентни и задълбочени отговори на актуални теми.

През годините то се наложи, тъй като отразява съвременните новости и процеси в полиграфията. Читателите се информират своевременно за различ­ни събития, изложения и конференции.

В НПГПФ се стремим да изучаваме новостите в технологиите, да запоз­наваме учениците с новите материа­ли и продукти, както и със съвремен­ната информация за поддръжката на техниката. Ежедневната ни грижа е да подготвим квалифицирани професиона­листи в условията на засилена конку­ренция. В този смисъл сме благодарни на екипа на списание „Полиграфия“, че своевременно допринася за нашата по-добра професионална информираност.

От НПГПФ са започнали своя път редица изтъкнати полиграфисти, кои­то доказват всекидневно своя висок професионализъм на страниците на многобройни вестници и списания. Със сигурност много от тях имат заслуга списание „Полиграфия“ да съществува и днес.

Списание „Полиграфия“ е част от нашия живот!

С най-искрени пожелания за здраве и дълъг живот на списанието и него­вия екип, на издателите и на работе­щите в бранша!

Честит празник!

Марин Вълканов: В наши дни в Бълга­рия липсва съвременна научна полигра­фическа литература, така че вашето списание се опитва и успява да даде ка­чествена информация. Поради факта, че по образование съм финансист, а не полиграфист, намирам за много полез­на информацията, до която ми се дава достъп посредством вашето списа­ние. Многогодишната традиция на из­данието и многобройните контакти на вашия екип правят списанието ме­дия, даваща право да се дискутират множество интересни за полиграфиче­ската общност теми, като едновре­менно с това е и подходящо място за реклама.

 
14.10.2011.
Автор: Десислава Брайкова
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар