Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Иморент България представи финансовите си резултати за 2007 г. и плановете за 2008 г.На специална пресконференция на 10 юни в гранд-хотел „Со­фия“ Иморент България представи инвестициите, направе­ни през четирите години от създаването на компанията, и новите проекти за 2008 г. Сред проектите, финансирани от Иморент, са както лизинг на движимо имущество, лизин­гово финансиране на изграждане на индустриални и админи­стративни сгради и обновяването на съществуващи обек­ти, така и модели тип продажба с обратен лизинг и комби­нирано финансиране на изграждането — лизинг и кредит.

За малко повече от четири години Иморент България е реализирала в българската икономика инвестиции в размер на близо 180 млн. евро. Само за изминалата 2007 г. компани­ята има нови сключени лизингови сделки на стойност 41,4 млн. евро.

Иморент България навлиза в 2008 г. с разширен със­тав от 28 служители и с нов член на управленския състав — г-н Светослав Делчев е новият управител в Иморент Бълга­рия ЕООД. „Изключително горди сме от факта, че помагаме на българската икономика да се модернизира и да стане по-конкурентна“, каза по време на пресконференцията г-н Дел­чев. Той съобщи, че през 2007 г. общият обем на финансиране на индустриални съоръжения и машини е около 10 млн. евро.

Два от най-големите проекти за 2007 г. за лизинг на дви­жимо имущество са в полиграфическата индустрия. Имо­рент България финансира Инфопрес груп България АД (Дел­та+) Пловдив, за закупуването на ролна офсетова печатар­ска машина Goss M600. Лизинговата компания е партньор и на Ротопринт ООД, като освен финансиране за изграждане на производствена и складова база и офис сграда на печат­ницата в Елин Пелин, в този проект Иморент предлага и съ­пътстващ строителен контрол.

„Стартът на Иморент в България беше свързан с по­лиграфията. Всички полиграфически предприятия, които са наши клиенти и получават лизинг — за машини, съоръже­ния, сгради или смесени финансирания, винаги са били изряд­ни лизингополучатели, много добри партньори, хора, на кои­то може да се разчита в бизнеса, но и лично“, каза специално за сп. Полиграфия г-жа Илиана Шмателка, управител на Имо­рент България ЕООД. „Нямаше нищо по-хубаво за нас като тепърва стъпваща на българския пазар лизингова къща, коя­то трябва да утвърждава каква е платежоспособността и какъв е моралът на плащане на клиентите в България, наши­те първи партньори да бъдат толкова сериозни, каквито са полиграфистите. Печатната индустрия в България има много голям потенциал — така че аз съм абсолютно убедена, че ще продължаваме и се надяваме да бъдем и за в бъде­ще един сериозен партньор по отношение финансирането на нови мощности и сграден фонд на печатниците в Бълга­рия“, допълни г-жа Шмателка.

Две офис сгради (на ул. Вашингтон и на бул. Тодор Алек­сандров) и един жилищен комплекс в околностите на София (кв. Симеоново) са инвестиционните проекти на Иморент България в процес на разработване. Очакваният общ обем на инвестиционните разходи е 28,4 млн. евро.

Най-новата услуга, която Иморент предлага, е общин­ски лизинг, но по думите на г-жа Шмателка тази форма на финансиране сред българските общини все още е твърде непопулярна.

Като представител за България на австрийската ин­вестиционна компания за недвижими имоти Sparkassen Immobilien AG и съвместно с ECE Projektmanagement, Хам­бург, Иморент България ще финансира изграждането на един от най-големите търговски комплекси с офисна част в София — Сердика център. Общият обем на инвестицията е 210 млн. евро. Очаква се търговският комплекс да бъде за­вършен през 2009 г., а офисната част — през 2010 г.

Иморент България ЕООД е 100% дъщерно дружество на Immorent AG, Виена — лизинговата компания на австрий­ската Erste Grоup, водеща в Централна и Източна Европа, с представителства в 13 държави от региона. Българско­то лизингово дружество е основано в София през 2004 г. и предлага пълната продуктова гама на компанията майка, адаптирана към местните икономически условия и данъчно законодателство.

В краткия период 2004–2007 г. Иморент България се на­режда сред първите 10 водещи лизингови компании на ди­намичния български пазар. За период от четири години и половина са сключени над 140 лизингови договора за движи­мо имущество и недвижими имоти на обща стойност 131 млн. евро. Финансирани са проекти на големи, средни и мал­ки български предприятия от сферата на производството, търговията и услугите.


По думите на г-жа Гертруд Майзел-Ортнер, член на УС на Immorent AG, Виена и управител на Иморент България ЕООД, се наблюдава висок потенциал за растеж в лизингови­те пазари в Централна и Югоизточна Европа и по-специално в Украйна, Румъния и България. Новите лизингови сделки на Immorent в този регион за 2007 г. възлизат на 1 млрд. евро.

 
07.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Браншова информация

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар