Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Знания и компетентности – динамично равновесие в обучението по печатни комуникации

  •  
  •  
  •  
  •  


Промените, белязали втората половина на ХХ век, се определят като „информационна революция“, която породи нови потребности за осигуряване на качествено нова информационна среда за живот на обществото.

Безспорно най-засегнатият сектор от трансформации­те в обществените отношения е образованието, кое­то трябва и да осигурява специалисти за информацион­ното общество, и да се осъществява в среда, в която информацията е ключов фактор за постигане на предим­ство във всички области на живота. Образованието се превърна в своеобразна „индустрия“, която трябва да удовлетвори потребностите от нови професии и да ге­нерира потенциал за икономиката на знанието, издигна­та като приоритет и конкретизирана в програмите на Европейския съюз. Търсенето на информационните спе­циалности запазва тенденцията към непрекъснато на­растване, като диференциацията по отношение на обо­собени дейности в цялостния информационен процес се задълбочава. Какво се случва с подготовката на специ­алисти за печатната индустрия, която придобива ново лице и ново съдържание, доминирани от компютърните технологии и в нашата страна?

Подготовката на специалисти в традиционните на­правления на печатните медии у нас се осъществява в Университета по библиотекознание и информационни технологии в условията на непрекъсната динамична про­мяна. От тези промени са белязани бакалавърските и ма­гистърските програми по профила на специалност „Пе­чатни комуникации“ през последните 6 години. Създадена преди повече от 40 години за осигуряване на книгоизда­телския и книготърговския сектор с професионално подготвени кадри с полувисше образование, през изминали­те години специалността промени своето съдържание и разшири спектъра на компетенциите си в съответ­ствие с протичащите трансформации в технологиите за създаване на материалните носители на информаци­ята, комуникациите, осигуряващи предаване на съдържа­ние във времето и пространството. В катедра „Книга и общество“ се осъществява подготовката на бакала­ври, магистри и докторанти по печатни комуникации, медии и реклама в научната област „Книгознание, библио­текознание и библиография“.

През 2006 г. бяха акредитирани с най-висока оценка бакалавърските и магистърските програми на катедра­та — „Печатни комуникации“ и „Мениджмънт на печатни­те комуникации“, а през 2007 г. успешно стартира втора магистърска програма — „Медийна информация и рекла­ма“. В програмите продължават да се подготвят бакалаври и магистри по печатни комуникации в редовна и задочна форма на обучение. Програмата „Печатни кому­никации“ дава базова подготовка по профила на специалността в трите основни направления: създаване на съ­държание, технологии, комуникации. Съдържателният аспект се осигурява от изучаването на старобългарска, нова и съвременна българска литература, детска лите ратура, западноевропейска, американска и руска литера­тура. Технологиите в производството и оформлението на книгата се преподават в съвкупност от дисципли­ни, представящи модерните технологии в предпечат­ната подготовка, книгопечатането и оформянето на различни видове издания. В областта на комуникациите са застъпени профилиращи дисциплини по маркетинг на книгата, модели в международната книготърговия, съ­временни информационни системи, издателско брокер­ство. Преходът към съвременната информационна среда се осъществява с подготовка по дигитална конверсия, електронна книготърговия, електронен маркетинг, елек­тронно книгоиздаване, технология на библиографиране­то, автоматизирани издателски системи. Управление, бюджетиране и счетоводна отчетност в медиите се изучават в бакалавърската и в магистърските програ­ми на катедрата и осигуряват базови знания за ориен­тиране в сложната пазарна обстановка. В магистърски­те програми „Мениджмънт на печатните комуникации“ и „Медийна информация и реклама“ се подготвят кадри за организацията и управлението в печатните и електрон­ните медии, книготърговията, библиотеките, културно-информационните центрове.

Подготовката на бакалаврите, магистрите и докто­рантите се осъществява от академичния състав на ка­тедрата — от 17 преподаватели 15 са хабилитирани — 6 са професори, 9 доценти, 2 главни асистенти, всички са с научни степени „доктор на науките“ и „доктор“. Пре­подавателите са ерудирани и с утвърден авторитет в тематичните направления на специалността: литера­турознание, традиционни и съвременни печатни и кни­гоиздателски технологии, икономика и управление на кни­гоиздаването, маркетинг и мениджмънт, компютърни информационни технологии.

От създаването и акредитирането на програмите в катедрата се дипломираха повече от 300 бакалаври и ма­гистри, които успешно се реализират по профила на под­готовката си. Трябва да се отбележи, че над 90% от за­вършилите бакалаври по „Печатни комуникации“ намират работа по специалността си.

Завършващите бакалаври и магистри разработват дипломни работи по основните тематични направления на специалността, актуализирани в съответствие с об­ществените приоритети и потребностите на бизнеса:

1. Предпечатна подготовка — технологии, добри прак­тики, анализ и оценка на състоянието в България и водещи страни в света;

2. Книгата и нейните проблемни области — хронологи­чен, съдържателен и социокомуникативен аспект, книгата и обществените комуникации;

3. Маркетинг и мениджмънт на книгата — маркетинг на книгата и електронен маркетинг, управление на издателския процес;

4. Рекламата и ПР-технологиите — типология и еволю­ция на технологиите;

5. Медийни трансформации в съвременна среда — тео­ретични и практически аспекти на процеса в Бълга­рия и Европа;

6. Културно-историческото наследство и медиите — нови концепции и практики в периодичния печат, електронните медии;

7. Съвременни технологии и журнализъм — интернет-журналистика, съвременни средства за презентация в публичното пространство;

8. Езикова култура и медии — стратегии на езиковата комуникация, език и стил в медиите, психолингвисти­ка, теория и практика на текста.

В Таблица 1 са посочени темите на дипломните рабо­ти на бакалаври от специалност „Печатни комуникации“, успешно защитени през юлската сесия, 2010 г.

В катедра „Книга и общество“ са зачислени в редовна и задочна докторантура 5 докторанти, които разработ­ват докторските си тези в съвременните научноизсле­дователски приоритети на книгознанието и теорията на научната информация: дигитализация на книжовното наследство, съвременни информационни ресурси в ин­тернет-среда, медиатеки и обществени комуникации, електронни информационни носители, виртуална среда и трансформация на информационните потоци.

Перспективите пред обучението на специалисти за масовите комуникации в условията на изграждащата се икономика на знанието изискват непрекъснато обновява­не съдържанието на учебните програми и въвеждането на нови модели на обучение — например дистанционната форма на обучение. За магистърската програма „Медий­на информация и реклама“ от началото на учебната годи­на стартира и дистанционна форма на обучение, базира­на на платформата ILIAS, която успешно е адаптирана за обучение в УНИБИТ. В бакалавърските програми се осъ­ществява обмен на студенти с Висшето училище за ме­дии в Щутгарт — Германия и с Варшавския университет. Предстои подготовка на съвместна програма с кралско­то училище по библиотекознание и информационни тех­нологии в Копенхаген. УНИБИТ стартира две програми с Московския университет по печата — „Мениджмънт на книгата“ и „Информационни технологии в печатните комуникации“.

Болонският процес поставя постоянни предизвика­телства пред подготовката на специалисти с конвер­тируеми знания и умения за европейския пазар на труда, характеризиращ се с интелектуализация на всички тра­диционни и нови професии. Изискванията за професиите на масовите комуникации са в непрекъснато динамично развитие с приоритетите на обществото, основано на знание, в което информацията е синоним на най-висока добавена стойност.

За контакти:

Проф. д-р инж. Кристина Върбанова-Денчева
Ръководител на катедра
„Книга и общество“
УНИБИТ
kivd01@abv.bg

 
23.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар