Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Зеленото е цветът на живота!Може би тази древна мъдрост най-добре осмисля всяка иновация, особено когато става въпрос за екологичното равновесие и чистото бъдеще на планетата. Вече всички ние осъзнаваме, че дребните жестове, които правим за опазване на околната среда, умножени по милиони и милиарди жители, могат да се превърнат в грандиозни постижения за екоравновесието на планетата. Голямото се вижда само от разстояние, а човек живее с малките неща. Точно затова битката за всяко спасено дърво може да стане личната малка жизнена необходимост, за да съхраним голямото — чистия въздух за нашите деца

Да. Човечеството е достигнало до това мъдро заключение, защото се е поучило от грешките си! В послед­ните години в световен мащаб все повече се обръща внимание на влия­нието на индустрията върху околна­та среда и сертифицирането на го­рите и на продуктите, придобити от тях. Съветът по управление на горите (Forest Stewardship Council®) е екоорганизация, чиято цел е опаз­ване на горите в световен мащаб. Под негов контрол се извършва сер­тификацията на горите и на всич­ки участници по веригата от доби­ването на дървесината до крайния продукт. FSC сертификатът е не само с екологична насоченост , но и със социална ориентация. FSC сер­тифицирана гора означава контро­лирана сеч, грижа за работещите и живеещите във и от гората и не на последно място — опазване на би­ологичното разнообразие на екосистемата.

Къде сме ние

Добре е, че не сме на опашката, а вече сме направили първата крач­ка в тази посока. Пътят е започ­нат. Печатница „Мултипринт“ в гр. Костинброд вече 19 години е най-иновативно развиващата се пе­чатница в България. Поредното до­казателство е сертифицирането и от Съвета по управление на гори­те. „Мултипринт“, като утвърдена компания в полиграфията както на българския, така и на европейския пазар, разшири броя на западноев­ропейските си клиенти. Те стават все повече заради високото качест­во на крайния ни продукт — делът на отпечатаните книги за европей­ския пазар вече надхвърля значител­но този за българския. С увеличаване броя на европейските клиенти на пе­чатницата екипът и се сблъсква не само с техните изисквания за висо­кокачествени продукти, но и с кате­горичното им очакване продуктите да не вредят на околната среда, да бъдат отпечатани на хартия с ясен произход, произведена от сурови­ни, добити от отговорно управлява­ни гори, т.е. да са FSC сертифици­рани и всеки участник по веригата до крайния продукт да е в систе­мата за проследяване (FSC Chain of Custody). Ето защо „Мултипринт“ в сътрудничество и с подкрепата на WWF разработи и въведе стан­дартните изискавния за постигане на FSC CoC сертификат. С получаването на сертификата компанията придоби уникален код, с който ста­на част от веригата за проследява­не на сертифицираната хартия. Ко­гато имаш вече утвърдено име на компания, произвеждаща високока­чествени продукти с отговорно по­ведение към околната среда, тогава наистина можеш да очакваш пови­шаване на ефективността на дей­ността ти и да осигуриш на клиен­тите си това, което те търсят и заслужават. Това се нарича още от­говорно отношение на бизнеса към бъдещето на планетата!

Една птичка пролет не прави

„Първоначално и на нас ни беше не­обходимо разяснение относно FSС сертификата, както в момента на повечето колеги в бранша — споделя Димитър Бончев, маркетинг дирек­тор на „Мултипринт“, — но след об­стойно запознаване с критериите и целите на Съвета по управление на горите идеята да се присъединим към световното зелено семейство все повече ни привличаше... Всъщност като добри професионалисти в печатния бизнес осъзнахме кол­ко е важно отговорното отноше­ние към природата на всеки един от нас и независимо че засега сме един­ствените в България, ние правим първата малка крачка към голяма­та промяна — за едно по-зелено бъ­деще. Всъщност, какво направихме ние? Отказахме да сме съучастници в унищожаването на горите, на при­родата, на зеленото бъдеще на пла­нетата и повярвахме, че можем да сме значими и че зеленото не е прос­то цвят... То е цветът на живота. Повярвайте и вие!“

 
22.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар