Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Едно пътуване по вълните на бизнесаИмало едно време... Така са започвали много разкази, нека и нашият не пра­ви изключение.

Имало едно време един моряк. Той бил завършил Висшето военномор­ско училище и цели 9 години пътувал по моретата. Когато в родната му страна настъпили така наречените демократични промени, той взел кар­диналното решение веднъж и зави­наги да стъпи на брега. Речено-сто­рено. В един прекрасен ден напуснал флота и... се изправил пред трудния въпрос по кой път да поеме.

Забравих да ви кажа, че морякът се казвал Петър Недков, а негова­та родна страна била България. Труд­ността на предстоящото решение произтичала от следното — от една страна, припечелените пари му дава­ли надежда, че ще успее да се реали­зира и на сушата, както бил го сто­рил в морето, от друга, той знаел, че броените пари бързо свършват и не можел безкрайно да чака.

На помощ му се притекла Съдба­та, която нерядко се превръща във фактор за вземане на решения, кога­то човек е на кръстопът. Съдбата свързала Петър Недков с хора от На­ционалната художествена академия. Благодарение на контакта си с тях и приятелството си с други хора, ко­ито търсели някой, който е в със­тояние да извършва качествени ди­зайнерски, предпечатни и печатни услуги, Петър Недков взел важното решение да инвестира всичките си лични средства, спечелени по море, в два компютъра Макинтош, перифе­рия и софтуер и да създаде студио за дизайн и предпечат.

Имало едно време един моряк. Има го и днес. И макар отдавна да е захвърлил моряшката униформа, все още го влече приключението. Увлича се от гребане и плуване, планински туризъм, мотоциклетизъм. Но най-важното пътешествие е това по вълните на бизнеса, а те обикнове­но не отстъпват на тези в морето...

Както знаете, и в бизнеса, като в морето, една от главните задачи е да държиш вярната посока. За Петър Недков вярната посока се оказала пълното задоволяване на клиентски­те потребности. Така казано, всичко изглежда много лесно, но на практи­ка нещата седят иначе. След като била определена посоката, предсто­яло да се изберат и средствата за придвижване. Макар че била учредена в София, скоро дейността била дубли­рана, а впоследствие и изцяло прене­сена във Варна. Поредната сериозна крачка в посока затваряне на цикъ­ла било стартирането на собствена печатница. Така в рамките на няколко години (от 1994 до 1998) били създа­дени дизайнерското студио „Фактор Р“ и печатница „Хеликс Прес“.

За добро или за лошо клиентски­те потребности рядко остават не­променени за дълъг период от вре­ме. С постепенното изместване на тежестта при етикетирането към ролните етикети, станало ясно, че наличните мощности са недоста­тъчни, за да се задържат големите клиенти, и през 2001 г. Петър Недков заедно със собствениците на други две фирми от бранша (Христо Стай­ков от „ГЕД“ и Петко Димитров от „Делта Плюс“) създават дружество с ограничена отговорност със седали­ще в София, наречено „Ротопринт“. Целта е очевидна — да се обединят усилията и да се съчетае и доразвие натрупаният до момента опит, за да се разширят възможностите и да се повиши удовлетвореността у клиентите.

Благодарение на разпределение­то на дейностите и отговорности­те между трите фирми „Фактор Р“, „Хеликс Прес“ и „Ротопринт“ във ви­сша степен се откликва на нужди­те на клиентите. На практика пове чето от тях са клиенти на „Фактор Р“, където се приемат поръчките и се сключват договорите. Важна част от дейността на „Фактор Р“ освен дизайна и предпечата е бранд-мениджмънта. Това е и изключител­ното предимство на фирмата, къ­дето за повечето потребители се изгражда цялостен фирмен имидж или брандиране. С търговски отде­ли разполагат и другите две фирми, но тяхната функция в системата е по-скоро производствена, отколкото маркетингова или търговска.

Работата с клиентите е дове­дена и до ново, по-високо ниво с въ­веждането на софтуера Kodak Insite. Системата дава възможност на кли­ентите да поръчват, използвайки ин­тернет достъпа си, независимо от това дали се намират във или извън фирмата, в страната или в чужбина. Софтуерът дава възможност на кли­ента и да одобрява или коригира бъ­дещите изделия, без да губи време в пътуване, дори без да става от бю­рото си. Освен това се разпределят и документират точно отговорно­стите и ангажиментите между дос­тавчик и клиент, а това винаги носи спокойствие и удовлетворение. Тази яснота е и застраховка срещу допус­кането на грешки в хода на производ­ството. Казано иначе, избягват се много от проблемите, които обик­новено съпътстват едно подобно производство.

Така „Фактор Р“ предлага на кли­ентите затворен цикъл от бранди­рането до изработката на исканите изделия с включена доставка в цяла­та страна. Нерядко клиентите въ­обще не знаят, че изделията им се печатат в „Хеликс Прес“ или „Рото­принт“, защото получават комплекс­на услуга от „Фактор Р“.

Производствените дейности, взависимост от спецификата си, се извършват в двете фирми за пе­чат — „Хеликс Прес“, Варна или „Ро­топринт“, София. В „Хеликс Прес“ се печатат рекламни изделия (ката­лози, списания, брошури, плакати и пр.), етикети и опаковки от хартия и картон. Добрата предпечатна ра­бота се гарантира от най-добрите продукти за предпечат и електро­нен монтаж като: Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Corel Draw, KODAK Preps, от машината за експониране върху термални пластини — CTP CreoTrendsetter Quantum 800 II, чрез коя­то се елиминира остарялата техно­логия за експонация на филми върху пластини и множеството дефекти, породени от ръчния монтаж. За ефективния контрол на качеството и съвместимостта на печат допри­нася и цифровата цветопробна сис­тема KODAK Matchprint Proofer, която симулира печатния процес в допусти­мите толеранси за цветна таблица FOGRA 39L (цветовъзпроизвеждане при офсетовия печат).

В областта на печатните проце­си „Хеликс Прес“ разполага с нови и качествени машини, производство на HEIDELBERG. Една целоформатна (1020х720mm) SpeedMaster SM — CD 102-4H, с пулт за управление CP — 2000 и On line профили за намастиляване Prinect Prepress Interface; полуформат­на (720х520 mm) SpeedMaster SM — 74-4H, с пулт за управление CP TRONIC и Off line профили за намастиляване Prinect Prepress Interface; четвърт­форматна (520х360 mm) SpeedMaster SM — 52-4H, с пулт за управление CP — 2000, On line профили за намасти­ляване Prinect Prepress Interface, по­ловинка (720х520 mm) SpeedMaster 72-ZP 2H, с пулт за управление CPC; непълна четвъртинка (460х340 mm) QuickMaster – 2. От особена важност за контрола на плътността на цве­товете и нарастването на точката по време на печатния процес е спек­трофотометърът на SpectroEye от GretagMacbeth.

За облагородяване на изделията в „Хеликс Прес“ използват Gold & Prege машини Heidelberg Cylinder с форма­ти 770х560 mm и 520х360 mm. Това оборудване им дава възможност за топъл печат и добавяне на защита на продуктите с така нареченото холограмно фолио, както и за преге (сух печат) с изпъкнал или вдлъбнат отпечатък. Комбинациите от топъл печат и преге повишават атрактив­ността на крайния продукт, засил­вайки впечатлението за качество и продуктово превъзходство. Освен това фирмата разполага с възмож­ности за ламиниране с гланцово, ма­тово или фигурално фолио, което предпазва продукта от лесно скъсва­не, намокряне и износване. В комбина­ция със селективен лак (съответно гланц или мат) на продукта се прида­ва елегантен и луксозен външен вид. „Хеликс Прес“ предлага едностранно и двустранно топло ламиниране на хартии и картони с максимална ши­рина 1050 mm. Неповторимо усеща­не за лукс и качество се осигурява от UV лакирането (гланц или мат), как­то и от селективното (частично) гланц или мат лакиране — самостоя­телно или в съчетание с ламиниране.

С помощта на четирите листо­ви щанци с максимален размер на щанцоване 80х110 cm и буталната щанца, на клиентите се предлагат опаковки, папки, етикети, дипляни с неправилна форма, картички и др. Поради изключителното повишава­не на интереса към различни по вид каталози, списания, книги, брошури и необходимостта за изпълнение на поръчките в кратки срокове, печатница „Хеликс Прес“ е оборудвана с една комбинирана ВШМ с тристра­нен нож — Muller Martini със 7 секции, колонаборни машини — Muller Martini с 21 секции и Bourg Modulen Collator с 5 секции, комбинирана лепачна линия Horison и машина за концево шиене Muller Martini Ventura.

Отчитайки важността на транс­портирането до клиента и качестве­ното пакетиране, фирмата използва за опаковане, според вида на изделие­то, термосвиваемо фолио, полиети­лен, кашони, стреч фолио, опаковъчна хартия. „Хеликс Прес“ има изградена добра логистична структура в цяла­та страна. Разполага с 4 лекотовар­ни и товарни автомобила за превоз на готовата продукция до посочения от клиента адрес. Използва и услуги­те на куриерски фирми, за да доста­ви продукция навсякъде в България и чужбина.

Ротопринт“, за разлика от „Хе­ликс Прес“, е специализирана в изра­ботката на ролни етикети и гъвкави опаковки. От съществено значение за крайния резултат е качеството на печатните форми. Ето защо те се произвеждат по дигитална тех­нология (СТР — Computer to plate), т.е. без използването на филми, и осигу­ряват както високо качество, така и изключителна производствена стабилност.

„Ротопринт“ разполага с едни от най-новите и производителни маши­ни за печат на етикети, произведени в Дания, Швейцария, Великобритания, Франция — NILPETER FA2500, GALLUS EM280, позволяващи печат до 8 цвя­та (комбинация от сито- и флексопе­чат), топъл печат, 6-цветен GALLUS TCS 250 — семи-ротари офсетова ма­шина, с топъл печат, преге, UV лаки­ране гланц и мат, щанцоване, разли­стване, NEWFOIL — неограничен брой цветове топъл печат, номерация, сухо преге, ламиниране, щанцоване.

Голяма част от етикетите, ко­ито „Ротопринт“ изработва, са за български производители, възлагали поръчките си допреди време извън страната — заради високите си из­исквания към качеството и техноло­гичната невъзможност етикетите им да бъдат произведени в България.

Освен с високотехнологично и производително оборудване „Рото­принт“ разполага и с квалифицирани специалисти полиграфисти и предла­га на пазара български самозалепва­щи етикети от най-високо качество.

Продукцията на „Ротопринт“ — етикети за алкохолни напитки (вино, високоалкохолни напитки и др.), тер­моетикети за автоматични везни, етикети за минерални води, за храни­телни и козметични продукти — e с безупречно качество и на конкурент­ни цени.

От 2008 г. производството се по­мещава в нова собствена производ­ствена и административна сграда близо до София — в село Равно поле.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008. Внедрена е ERP сис­тема и е създадена организация за проследяване изпълнението на по­ръчките и проверка на качество­то на всеки етап от технологичния процес, което гарантира повторя­емост на параметрите при всеки следващ тираж.

В резултат от инвестициите в трите фирми и от създадените ме­ханизми за приемане на поръчки и из­работка на продукцията, както и в резултат от функционирането на системите и механизмите за упра­вление и контрол на качеството, групировката днес е предпочитан доставчик на рекламни материали — списания, плакати, календари, бро­шури и пр., етикети и опаковки от хартия и картон, както и на ролни етикети и опаковки от хартия и по­лимерни материали.

Основната част от опаковките са адресирани до производителите на храни, вина, твърд алкохол, козметика, строителни материали и др. Групировката основно работи за бъл­гарския пазар, но една малка част от продукцията е предназначена за чуж­бина. За качеството на произвеж­даните етикети и опаковки Петър Недков споделя: „Смятам, че сме дос­тигнали, а в някои отношения и над­минали европейското ниво. Много от етикетите и опаковките на бъл­гарския пазар са по-сложни и модер­ни от аналозите им в западноевро­пейските държави. Тази тенденция се наблюдава най-отчетливо при ви­нените етикети. Произвежданите от нас винени етикети са на по-висо­ко графично и технологично ниво от тези на Запад. Това донякъде се дъл­жи и на консервативните традиции на западноевропейските изби. Тук, на Изток, нещата стоят малко по-ина­че и модерните винени етикети се приемат добре на пазари като пол­ския, руския и т.н.“

През 2009 г. „Хеликс Прес“ се пре­мества в нова, по-удобна и функ­ционална сграда. Увеличава се и производственият и капацитет със закупуването на Heidelberg Speedmaster 102. Естествено, кри­зата се отразява негативно на це­лия бранш и не позволява на фирмата да използва удвоения си капацитет, но все пак е реализиран ръст на по­ръчките, макар и различен от очак­вания... Тайната е във възможността да се изработи на практика всичко, което клиентът желае. На опитите на други печатници да привлекат кли­ентите с ниски цени, а дори и на вся­ка цена, „Хеликс Прес“ отговаря с раз­умни цени и високо качество, защото „по време на криза се забелязва тен­денция към подобряване на дизайна с цел създаване на по-привлекателен и конкурентен продукт“. Оттам идва и спокойствието и увереността, че клиентите ще изберат тях зара­ди доказаната коректност, разноо­бразните възможности и високото качество.

Имало едно време един моряк, ко­гото днес вече всички разпознават като собственик на фирма, произво­дител на каталози, етикети и опа­ковки. И все пак в моряшкото му сър­це остава дръзновението да се бори с вълните и да ги побеждава.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар