Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Едно заслужено признание

  •  
  •  
  •  
  •  


На 29 септември 2010 г. Народното събрание на Република България взе решение и преобразува Специали­зираното висше училище по библи­отекознание и информационни тех­нологии в Университет по библио­текознание и информационни техно­логии. Това решение на народните представители осъществи мечта­та на поколения студенти и препода­ватели в България.

Заслуженото признание за роля­та и успехите на СВУБИТ съвпада с 60-годишнината от неговото създа­ване. Това прави празника и удовлет­ворението на преподавателите и студентите в Университета, както и на всички бивши възпитаници, прия­тели и съидейници двойно по-големи.

През 1950 г. с Постановление на Министерски съвет № 2495 на Народ­на Република България в гр. София e създаден Държавният библиотекар­ски институт. В първите години след създаването си институтът дава на своите студенти полувисше образо­вание. Срокът на обучение е две годи­ни. Така започва историята на профе­сионалното образование в областта на библиотечното дело в България.

Още от самото начало препода­ватели и студенти мечтаят библи­отечното образование в България да стане университетско. Оказа се, че за осъществяването на тази мечта са необходими 60 години.

През 1997 г. Полувисшият инсти­тут по библиотечно дело става Ко­леж по библиотечно дело, а по-късно Колеж по библиотечно дело и инфор­мационни технологии. През 2004 г. статутът на Колежа е променен — с решение на Народното събрание е преобразуван в Специализирано ви­сше училище по библиотекознание и информационни технологии.

Този нов статут изключително много стимулира преподавателите и студентите в Училището и особено неговия ректор — проф. д-р ик. н. Сто­ян Денчев. Учебното заведение полу­чава висока институционална и про­грамна акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация, както и максимално възможния срок на акредитация. Акредитирани са всич­ките 9 бакалавърски специалности. В Специализираното висше училище по библиотекознание и информацион­ни технологии действат също така и многобройни акредитирани магистър­ски програми, активно работи докто­рантското училище, където успешно се подготвят бъдещите доктори.

Една от основните грижи на ръ­ководството на новия университет и лично на неговия ректор е повиша­ването на квалификацията и автори­тета на преподавателския състав. Днес в Университета по библиоте­кознание и информационни техноло­гии работят 106 преподаватели, от които 24 са професори, а над 40 са до­центи. Голям е броят на докторите и докторите на науките.

Университетът заема едно от първите места в страната по брой кандидат-студенти за едно място. Средно за едно място се борят 10–15кандидат-студенти, а през 2010 г. за прием в специалността „Информаци­онни ресурси на туризма“ за едно мяс­то кандидатстваха по 25 души. Това красноречиво говори за авторите­та на Висшето училище и мястото му сред другите университети. Този впечатляващ факт не остана неза­белязан — по предложение на Минис­терския съвет на 29.09.2010 г. Народ­ното събрание реши да преобразува Специализираното висше училище по библиотекознание и информацион­ни технологии в Университет. Така преподавателският екип и студен­тите на Университета получиха за­служено признание за 60-годишната си дейност в подготовката на спе­циалисти за духовната сфера в Бъл­гария. Това създава нови, още по-голе­ми възможности за утвърждаването и просперитета на Университета.

 
21.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар