Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Ден на печатните технологииНа 8 юни 2011 г. в Интер Експо Център — София ще се проведе „Ден на печатните технологии“.
Организатор на проявата е „Принт енд Пъблишинг“ ООД, издател на списанията полиграфия, ProGrafica и ProPack. Конференцията се организира с активното партньорство на Съюза на печатарската индустрия в България.

ПРОГРАМА9:30–10:00 — Регистрация

10:00–10:15 — Официално откриване

10:15–11:00 — Лекция: „Ефективност на печатните системи”

Лектор ще бъде водещ специалист от manroland.


manroland AG (манроланд) е безспо­рен световен лидер в класа на рол­ните офсетови печатни машини и е вторият по големина световен про­изводител на листови офсетови пе­чатни машини и специализирано пе­чатно оборудване. Компанията е един от двигателите на модерните цифрови технологии в полиграфиче­ската индустрия.

manroland има производствени центрове в градовете Офенбах, Ауг­сбург и Плауен в Германия. За компа­нията работят близо 8800 души, а продажбите за 2008 г. са близо 2 ми­лиарда EURO, като износът е повече от 80%.

Ролните и листовите офсето­ви печатни машини, а също така и цифровите печатни системи са предназначени за вестникарската, издателската и опаковъчната индус­трия. Произвежданите изделия вари­рат от малки листови преси до слож­ни цифрови комплекси за печат на всекидневници и висококачествени пълноцветни списания.

manroland е един от основните участници в алианса PrintCity, обеди­няващ най-добрите производители от полиграфическата индустрия и имащ за цел да утвърди модерна от­ворена архитектура за комплексни, високоефективни цифрови решения.

Компанията manroland присъства повече от 40 г. на българския пазар, представлявана в началото от Bruder Henn със седалище Австрия. След пре­минаването на Bruder Henn в рамки­те на концерна МАN, през 2002 г. е ре­гистрирана дъщерната фирма „МАН Роланд България“ ЕООД. През 2008 г. името на компанията се променя на „манроланд България“ ЕООД.

 


11:00–11:30 — Лекция: „Нови техно­логии, приложими в машините на Komori KHS-AI и H-UV“


Лекторът Тони Георгиев е инструк­тор по печата на листови офсетови печатни машини Komori в „Булграфи­ка“ ЕООД. Има 20 години стаж в сфе­рата на листовия офсетов печат. Преминал е редица професионални курсове на обучение в централата на Komori в Утрехт, Холандия. От 2006 г. се занимава с монтаж и пускане в екс­плоатация на листови офсетови пе­чатни машини Komori и с обучение на обслужващите ги специалисти. От 2008 г. е част от екипа на „Булграфи­ка“ ЕООД.

„Булграфика“ ЕООД е основана през 1993 г. и вече 18 години е надеж­ден партньор на фирмите, занима­ващи се с производство на печатна продукция.

„Булграфика“ е изключителен пред­ставител за България на светов­ноизвестни компании като Komori Япония — печатни машини, MBO Гер­мания — сгъвачни машини, AGFA — Computer to Plate системи и консума­тиви, VAN SON Холандия — офсетови мастила, Westland Германия — гумени валци; Kinyo Япония — офсетови гуме­ни платна, Macdermid Autotype — ма­териали за ситопечат, и др.

Фирмата предлага на своите кли­енти услугата изработка на канто­вани офсетови гумени платна без из­искване за минимално количество.

„Булграфика“ се е утвърдила като един от лидерите на пазара за дос­тавка на полиграфическо оборудване за предпечат, печат и довършителни процеси, разнообразни консумативни материали с високо качество — плас­тини, гумени платна, мастила, под­ложки за ножове, емулсии и химикали за ситопечат и др. Осигурява сервиз­но обслужване на доставеното обо­рудване и методологична помощ за неговото ползване.

 


11:30–12:00 — Кафе-пауза

12:00–12:15 — Лекция: „Цялостно реше­ние за всяка печатница“


Лекторът д-р инж. Марин Неделчев работи във „Вълканов Трейд Къмпани“ от 2008 г. Преминал е обучение при производителите за всички предлага­ни от компанията машини. В биогра­фията си има над 30 успешни инста­лации. От 8 години е преподавател в Технически университет — София.

„Вълканов Трейд Къмпани“ е лидер в полиграфията през последните 20 годи­ни. Компанията снабдява 95% от всич­ки печатници в България с материа­ли за предпечатни процеси, офсетов и флексопечат, както и материали за кни­говезки процеси. Изградила е дилърска мрежа в цялата страна и извършва ди­ректни доставки за Русия, Украйна, Мол­дова, Казахстан, Армения, Грузия и др.

„Вълканов Трейд Екуипмънт“ е спе­циализирана в търговията, инстали­рането и сервизното обслужване на оборудване за предпечат и печат. Фирмата е официален представител на световноизвестните марки Screen и ECRM, които са лидери в производ­ството на термални и виолетови CTP (Computer to Plate) експонатори, проя­вителни машини, дигитални машини за печат, оборудване за смесване на мастила. Като една от най-бързораз­виващите се компании на българския пазар в тази област, „Вълканов Трейд Екуипмънт“ продава и поддържа както ново, така и рециклирано оборудване.

Специалистите, работещи в ком­панията, са квалифицирани в облас­тта на офсетовия и дигиталния пе­чат, което гарантира качеството на продуктите. Фирмата разполага със студиа за експонация на CTP плас­тини и филми в София и Пловдив.

През 2009 г. „Вълканов Трейд Към­пани“ получи голямата награда „Тър­говец на годината“ на Съюза на пе­чатарската индустрия в България и сп. полиграфия.

 


12:15–12:30 — Лекция: „Konica Minolta представя бъдещето на графичното изкуство — иновацията, която сли­ва предимствата на дигиталния пе­чат и качественото изображение на офсетовия“


Лекторът Нора Игнатова е кон­султант „Производствен печат“ в Konica Minolta България.

Лекцията се представя от име­то на „Вълканов Трейд Къмпани“.

 


12:30–13:00 — Лекция: „Рециклираните хартии — грижа за околната среда“


Лекторът инж. Пламен Личев е дирек­тор „Търговско направление“ в „По­лиграфснаб“ АД. Специалист е в об­ластта на опаковъчните картони и непромазаните хартии. В компания­та работи от 2002 г.

„Полиграфснаб“ АД е една от най-големите фирми — вносители на хар­тии в България. Компанията е осно­вана през 1967 г. и вече 44 години е водеща на българския пазар.

Основните асортименти, с ко­ито дружеството търгува, са: хар­тии (вестникарска, обемна, офсето­ва, двустранно-хромова, етикетна, самозалепваща, химизирана), мукава, картон, пластини, гумени офсетови платна и др.

Компанията е партньор на све­товноизвестните производители M-Real, Volga, Sappi, Cartiere Fedrigoni, Reno De Medici, Cascades, Burgo и много други.

През последните години беше развито и направление за преработ­ка и форматиране на хартии и кар­тони, както и дейности, свързани със събиране и обработване на от­падъчна хартия.

„Полиграфснаб“ АД продължи да инвестира в логистика със закупу­ването на нови камиони, оборудвани според всички изисквания за транс­портиране на хартия на роли и фор­мати. Специализираните транс­портни средства за превоз на роли според всички европейски изисквания са уникални със своите възможности и позволяват навременно и гъвкаво доставяне на стоките от чужбина до клиентите на компанията.

Всички тези сериозни стъпки да­доха възможност на дружеството да разшири своите продажби и извън територията на България, а именно в съседните страни — Турция, Гърция, Македония и Румъния.

За последните три години годиш­ният оборот на дружеството под­държа ниво над 37 млн. лв.

 


13:00–13:30 — Лекция: „Sandvik Dieflex EVO — самонивелиращи се ножове от ново поколение“


Лекторът инж. Марин Петров е про­курист на фирмите „Канак“ ООД и „4Д-Пловдив“ ЕООД от 2007 г.

В бранша е от 2003 г. Специализи­рал е в Чехия и Германия и има богат опит в областта на изработката на щанц-форми. Преминал е практичес­ки всички нива в производството в „Канак“ ООД.

„Канак“ ООД е българска фирма с 50% немско и 50% чешко участие. Създадена е през 1999 г. с основен предмет на дейност лазерно изря­зани щанц-форми за щанцоване на картон, велпапе и други материали. Фирмата има собствена производ­ствена база в гр. Горна Оряховица и офис в гр. София.

Разполага с АRTIOS CAD за про­ектиране, лазерна установка ROFIN SINAR за прорязване на канали, пло­терни установки ARISTO за изрязва­не на мостри и чертане, плотерна установка за фрезоване на контра­бигови форми от пертинакс, машина Easy Bender за автоматично огъване на ножове, машина за изтъняване на ножове и 3D CNC плотер за фрезова­не на 3D клишета за релеф и топъл печат.

Част от „Канак“ ООД е и фирма „4Д-Пловдив“ ЕООД — гр. Пловдив, ко­ято има напълно завършен самос­тоятелен цикъл на производство. Фирмата разполага с високотехноло­гично оборудване, позволяващо изра­ботването на качествени изделия в най-кратки срокове — проектираща система EngView, лазерна установка за изрязване на канали, автомат за огъване на ножове и плотер за изряз­ване на мостри и чертежи.

Персоналът на компанията е ви­сококвалифициран, с голям опит в проектирането и изработката на щанц-форми. Особено полезна за дей­ността на фирмата е обмяната на опит с европейските партньо­ри Jeurgen Jeurink GmbH, Karel Kanak s.r.o. и ROVINA s.r.o.

„Канак“ ООД е известна и с това, че ползва в производството си един­ствено и само материали, произве­дени в ЕС. Основни клиенти на фир­мата са „Стови“ ЕООД, „Софпринт“ АД, „Дунав Прес“ АД, „Дунапак“ АД, „Идеал“ АД, „Дедракс“ ООД и др.

 
25.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар