Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Да слезем от трона на екологията

  •  
  •  
  •  
  •  


Край на екологичния имидж и потупването по рамото заради въглеродния диоксид. За консултантката Регина Шмит е отминало времето, когато предприятията рекламно се кичеха с устойчивото си развитие. Отговорното действие отдавна вече е задължителен икономически фактор

Корпоративната отговорност (Cor­porate Responsibility)е ангажира­ността на дадено предприятие за социално и екологично отговорен ме­ниджмънт и осъществяване на съ­ответните устойчиви мероприя­тия. Редом с ефекта от действия, щадящи околната среда и подобря­ващи имиджа, важна роля играе ико­номическата полза. Повече от 4500 предприятия по света редовно пуб­ликуват така наречените отчети за устойчиво развитие, т.е. резултати­те от стратегията и управлението на предприятието в икономически, екологичен и социален аспект. Пио­нери в тази насока са търговците на хранителни стоки, които отдав­на са осъзнали голямото значение на устойчивото развитие и реагират по правилния начин. Например аме­риканският концерн за търговия на дребно WalMart въвежда през 2006 г. т.нар. Packaging Score Card с цел от­читане на иновациите, енергийната ефективност, разхода на материали, както и съблюдаването на стандар­ти за опазване на околната среда при опаковките. Понастоящем се разра­ботва показател за устойчивост на всички продукти. Така купувачите бързо и практично могат да прове­рят екологичната съвместимост на даден артикул. Някои правителства са предприели различни национални и международни инициативи. Като пример може да се посочи интегри­раната програма на Германия за оползотворяване на енергията и защита на климата с цел намаляване емиси­ята на парникови газове до 2020 г. с 40% в сравнение с 1990 г. Освен това различни неправителствени органи­зации изискват прилагането на кон­кретни мерки за правилен екологичен подход към хартията и горите.

Консуматорът и поведението му при пазаруване

Корпоративната отговорност ста­ва задължителна за всички игра­чи в потребителската индустрия. Стратегията за осъществяване­то ¡ трябва да съблюдава изисква­нията на всички важни заинтересовани страни в бизнеса. Но решаващ фактор за успеха е дали клиентите одобряват тези дейности на дадено предприятие.

Roland Berger Strategy Consultants и GfK Panel Services Deutschland са пуб­ликували обширно изследване по този въпрос. Проучена е нагласата на кон­суматорите и е сравнена с действи­телното им поведение при пазаруване. Оформят се пет типа консуматори, различаващи се по отношение на изис­кванията им към корпоративната от­говорност. Нагласата на всяка от гру­пите се проявява ясно в поведението при пазаруване. Положителният отго­вор на въпроса „Купувате ли екологично безвредни продукти?“ е с изключител­но висок процент при осъзнаващите отговорността си застъпници (58%) и критично консумиращите (59%).

Ако се наблюдава поведението им при пазаруване, се установява, че хората от двете групи отделят много пари за екологично безвред­ни перилни и почистващи препара­ти. Отделните типове консумато­ри се отнасят различно към опаков­ките. Егоцентричните гастрономи и осъзнаващите отговорността си застъпници по-често избират нео­паковани, насипни хранителни сто­ки. Високоотговорните семейни хора предпочитат хартиените пли­кове като опаковка, а напредничави­те подбудители – продукти в мрежи. Предприятията би трябвало да по­знават различните типове консума­тори и желанията на купувачите си и целенасочено да ги имат предвид в стратегиите за реализиране на кор­поративната си отговорност.

Понастоящем корпоративната отговорност предлага възможности за диференциация, скоро тя ще се развие до неизбежен браншови стан­дарт. Само чрез включването на кор­поративната отговорност в цяла­та верига за създаване на стойност в рамките на едно предприятие от­делните мероприятия могат успеш­но да се обвържат и да се постигнат цели с по-висок приоритет.

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар