Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Генерална Асамблея на IntergrafОбщо 31 представители от 14 държави-членки на Intergraf участваха тази година в Генералната асамблея, която се проведе на 13-и юни в Люксембург.

Домакинът на срещата Жан-Пол Шмиц, президент на Асоци­ацията на печатарите в Люксембург, представи накратко печатарската индустрия в страната и отбеляза основни­те направления за развитие на печатарския бизнес.

Маркетинговият директор на Epacar (PaperlinX) Марк Вершерен разгледа, от позицията на производителите и дистрибуторите на хартия в Европа, отговорностите и задачите на хартиената промишленост към опазването на природната среда. Той подчерта отговорността, която днес всички ние носим за съхраняване на природата за след­ващите поколения.

Дейността на Intergraf през изминалата година бе пред­ставена от Беатрис Клозе, Генерален секретар на Intergraf, от Мартина Флинк, отговаряща за работата с обществе­ността и от Ане-Мари де Нозе, консултант в Intergraf.

Сред множеството проекти и разработки на европей­ската организация на печатарите особено съществена е ролята на темите, свързани с опазването на природата и намаляването на вредните емисии в печатниците. На тези, които са по направление надеждност и здравеопазване на работещите в печатници, както и икономически и статис­тически разработки, а също и по отношение на засилване на компетентността в индустрията, образование и обуче­ние, заетост на работещите и социална дейност, състоя­ние и развитие на вътрешните пазари.

Подчертано бе, че европейската печатарска индустрия е изправена пред множество предизвикателства, Бързото развитие на нови технологии и глобализацията на пазари­те трябва да се разглеждат много сериозно. Трудно е да се имплементират стратегически решения за развитие, тъй като 85% от печатниците в Европа имат по-малко от 20 ра­ботещи. Промишлеността се концентрира над местния па­зар и над краткосрочни поръчки, поради което практически не съществува подход към общия пазар, тъй като все още много малко компании се кооперират една с друга.

Изследванията показват, че в индустрията все пак се наблюдава консолидация, което е обаче твърде дълъг процес и за жалост това няма да доведе до намаляване на свръх ка­пацитетите. Повече капацитет означава по-голяма конку­ренция, която намалява цените почти до невъзможни нива.

Печатните продукти днес се обменят все повече как­то в страните от Европейския съюз, така и извън него. Това води до още по-голямо намаляване на цените. Диферен­циране е възможно само при добавяне на нови стойности — чрез предоставяне на допълнително обслужване, както и чрез внедряване на нова компетентност или създаване на стратегически алианси с други компании.

С цел повишаване на компетентността на европейска­та печатарска промишленост Intergraf работи активно над темите: Управление на производствените разходи; Песте­не на енергия и на суровини; Разработване на услуги с доба­вена стойност; Подкрепа за европейските печатари и раз­витие на печатарската промишленост в Европейския съюз; Инвестиции в човешки ресурси; Разработка на препоръки за печатарската промишленост по отношение подобряване на здравеопазването, надеждността и опазване на приро­дата; Повишаване имиджа на печатарската промишленост чрез анонсиране на положителен опит.

На Асамблеята бяха представени и резултатите от кампанията PrintSells, в която участваха 16 списания от 13 държави.

Обсъдени бяха естествено и обичайните за Генерална­та асамблея организационни въпроси и бяха взети съответ­ни решения.

На Генералната асамблея бе избран нов президент на Intergraf — г-н Хавард Грьотхайм, президент и изпълнителен директор на 07 group, най-мощната печатарска група в Нор­вегия, създадена през 2007 г. при обединяването на най-голе­мите печатарски компании в страната. Хавард Грьотхайм наследява Боб Ходжсън, който бе президент на Intergraf през последните две години.

 
08.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар