Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Генералната асамблея на INTERGRAF в СофияКакто нееднократно беше съобще­но, домакин на тазгодишната Гене­рална асамблея на INTERGRAF беше Съюзът на печатарската индус­трия в България. Високата чест, която INTERGRAF оказа на СПИБ, е потвърждение за добрите връзки, които Съюзът ни изгради през по­следните години с Европейската ор­ганизация на печатарските съюзи. Генералната асамблея се проведе на 11 юни т.г. в Жълтата конферентна зала на Radisson Blu Grand Hotel в Со­фия. Присъстваха общо 29 предста­вители от 16 държави.

Асамблеята откри президентът на INTERGRAF Хавард Грьотхайм. От името на съюза-домакин г-н Пе­тър Кънев, председател на Управи­телния съвет на СПИБ, приветства участниците с добре дошли и им по­жела успешна и ползотворна работа. След кратко представяне на Съюза на печатарската индустрия в Бъл­гария г–н Кънев връчи на г–н Грьот­хайм поздравителен адрес от Прези­дента на Република България Георги Първанов.

Росица Велкова представи под­робно историята и дейността на СПИБ от създаването му до днес. Тя информира участниците за състо­янието и развитието на печатар­ската индустрия в България през последните години, а също и за про­блемите, породени от икономическа­та криза.

Отчет за цялостната дейност на INTERGRAF бе представен от Ге­нералния секретар Беатрис Клозе. След приемане на информацията за работата на INTERGRAF през по­следната година бе разгледано раз­витието на темата „Екология“ и дейността на организацията в об­ластта на намаляване на емисии­те от въглероден двуокис. Особено внимание бе отделено на инициати­вата за провеждане на конферен­ции за млади мениджъри в печатар­ската индустрия на европейските държави, на изследването в облас­тта на най–новите постижения на печата, на информацията за анти­дъмпинговата дейност на Европей­ската комисия за внасяните целуло­за и хартия от Азия. Обсъдена бе програмата за преструктуриране на печатарската промишленост на европейско ниво и плановете за повишаване на компетентността в печатарския бизнес.

Подробно бяха разгледани и при­ети редица документи за работа­та на INTERGRAF през изминалата година, приета бе и програмата за действие и развитие през 2011 г. Об­съдени бяха и някои персонални про­мени в ръководството на органи­зацията, както и важни финансови въпроси.

След приключване на деловата работа на участниците в Генерална­та асамблея, всички гости бяха пока­нени на кратка разходка из Витоша. От високата трибуна на ресто­рант „Копитото“ президентът на INTERGRAF Хавард Грьотхайм благо­дари на всички участници за ползот­ворната работа. Той поднесе специ­ално подготвени подаръци на някои от дългогодишните президенти на печатарски съюзи, оставили трай­на диря в дейността на INTERGRAF. Накрая г-н Грьотхайм благодари на домакините и вдигна наздравица за бъдещите успехи на организацията. После СПИБ покани гостите в рес­торант „Воденицата“ в Драгалевци, където те бяха посрещнати с тра­диционното българско гостоприем­ство, опитаха отбрани национални специалитети и се наслаждаваха на атрактивната програма, включва­ща микс от народни песни и танци.

На следващия ден бяха предвиде­ни посещения на Пловдив и Бачков­ския манастир. След дълга разход­ка из Стария град и разглеждане на Етнографския музей, присъстващи­те се насладиха на отбрани ястия в ресторант „Пълдин“. Ведно с впе­чатленията и сувенирите, закупени от Бачковския манастир, гостите отнесоха спомена за специфичните български традиции, ястия, архитек­тура и гостоприемство.

Следващата Генерална асамблея на INTERGRAF ще се проведе в края на месец май 2011 г. във Франция.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар