Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Втора от цикъла лекции, включени в инициативата InPEQКакто отдавна е известно в полиг­рафическите кръгове, в рамките на инициативата InPEQ (Initiative for Printers’ Education and Qualification) за обучение и квалификация на печата­ри, на учениците и студентите в Бъл­гария се предлагат цикъл лекции, под­готвени от manroland и Балканския печатарски форум. За домакини на лекциите на ротационен принцип се редуват висшите учебни заведения, които имат програми за обучение на студенти по специалности, свързани с печата и печатните комуникации.

Първата лекция от цикъла се със­тоя на 22 март 2011 г. в Университе­та по библиотекознание и информаци­онни технологии. Това беше лекцията на проф. д-р Герд Финкбайнер „Перс­пектива печат 2020 на manroland за вестникарското производство на бъ­дещето“. Лекцията стигна до слушателите благодарение на д-р Росица Велкова – координатор на Балканския печатарски форум и на Инициатива­та за обучение и квалификация.

Втората лекция от цикъла беше изнесена на 10 ноември 2011 в зала „Асен Златаров“ на Химико-техно­логичния и металургичен универси­тет – София. На лекцията присъст­ваха 135 гости. За радост на всички нас преобладаващата част от тях бяха ученици от Националната про­фесионална гимназия по полиграфия и фотография, студенти от Пловдив­ския филиал на Технически университет – София, студенти от Уни­верситета по библиотекознание и информационни технологии и, разби­ра се, студенти от домакинстващия ВУЗ. Като специални гости на лекци­ята присъстваха г-н Петър Кънев, председател на Съюза на печатар­ската индустрия в България, екипът на manroland-Българиявоглаве с упра­вителя г-н Стефан Вълев, преподава­тели от НПГПФ и висшите училища, журналисти от специализираните из­дания и много колеги от Съюза.

Срещата бе ръководена от доц. д-р инж. Татяна Божкова. Най-напред думата получи д-р Росица Велкова, ко­ординатор на Балканския печатарски форум и на Инициативата за обуче­ние и квалификация (InPEQ), в рамки­те на която се провежда и цикълът лекции. В кратките си встъпител­ни думи г-жа Велкова представи дей­ността и целите на Инициатива­та за образование и квалификация на печатари. Тя разказа на присъства­щите за първата лекция от цикъла, проведена в България, и горещо благо­дари на manroland за подкрепата, коя­то осигуряват както на InPEQ, така и на Балканския печатарски форум. Д-р Велкова очерта визията си за бъде­щето на InPEQ – „с обмяна на лекции, обмяна на преподаватели, обмяна на студенти, участие на студенти в различни семинари, срещи, изложби и панаири в областта на печатарска­та индустрия“. После сподели, че освен създадения вече сайт и проведе­ните срещи и дискусии в рамките на InPEQ, предстои да се започне изда­ването на интернет-списание, чрез което да се обединят усилията в на­учната и изследователската работа.

В краткото приветствие към присъстващите заместник-ректо­рът на ХТМУ доц. д-р инж. Сеня Терзиева обърна внимание на факта, че чрез подобни инициативи се затваря веригата средно училище-универси­тет-бизнес. Тя изрази радостта си, че може лично да участва в тази ини­циатива, и споделяйки задоволство­то си, че ХТМУ е равноправен и желан партньор във веригата, пожела пове­че подобни събития в бъдеще.

От името на главния спомощест­вувател manroland думата взе г-н Стефан Вълев, управител на „манро­ланд България“ ООД. Той изрази щас­тието си от факта, че лекцията и цялостната работа на InPEQ се провежда под патронажа именно на manroland. Сподели, че във време на криза трябва да се търсят скрити те резерви, развитието, иновации­те. Това кара manroland да работи в областта на печата с добавена стой­ност, но все още неизползваният ос­новен потенциал, скритият резерв, особено на Балканите, е човешкият ресурс и именно затова manroland търси подобни срещи с младите, с бъдещето на индустрията.

Самата лекция беше изнесена от д-р инж. Искрен Спиридонов, главен асистент в Химико-технологичния и металургичен университет. За пър­ви път тази лекция е била прочете­на на 1 април миналата година в Ко­лежа за медии в Щутгарт от Михаел Нитше, ръководител „Технологичен трансфер“ в manroland. Точното наи­менование на лекцията е „Печат с до­бавена стойност при листовия офсе­тов печат“.

Темата за добавената стойност при офсетовия печат отдавна вълну­ва manroland. В периоди на ресурсно ограничение е нормално фирмите да потърсят вътрешните, скрити ре­зерви, за да реализират печалби неза­висимо от трудните условия.

Тези скрити резерви се търсят най-вече при времето за „паразитни“ дейности, като чрез автоматизира­не на процесите времето за извърш­ване на измиването, подготовката, настройката на пасера, доливането на мастило и т.н. се намалява или „ели­минира“ чрез едновременно извършва­не на няколко процеса. Освен това чрез преминаване към по-големи формати се печели до 15% от цената, още по­вече че машините могат автоматич­но да обръщат листове и да печатат двустранно, при което се печелят вре­ме и пари. Добавената система за кон­трол на качеството в движение позво­лява повишаване на качеството чрез елиминиране на некачествените отпе­чатъци и макулатурата. Нейната ра­бота се допълва от системата за кон­трол на цветовете, сивия баланс и пр. Към това трябва да се добавят и уп­равлението на процесите, свързване­то в мрежа и логистичните дейности.

Освен оптимизиране на производ­ствената ефективност в лекцията бе обърнато внимание и на възмож­ностите за повишаване на утили­тарната стойност на продуктите чрез използването на високоефектив­ни съвременни материали за печат и облагородяване на продукцията, кое­то добавя стойност към традицион­ните продукти. Новите технологии за печатане, лакиране и облагородяване чрез метализиране, преговане, щанцоване и перфориране придават на продукта модерен и функционален облик, а фактът, че тези обработки се реализират инлайн, е предпоставка за ниска цена на крайния продукт.

Лекцията беше приета много до­бре от присъстващите. Белег за това бяха въпросите и дискусиите, които тя провокира. Всичко това затвърди впечатлението, че подобни лекции са много полезни за бъдещите специали­сти и бизнеса като цяло и че започна­лата с лекцията на професор д-р Герд­Финкбайнер традиция има бъдеще.

 
24.01.2012.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар