Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Време е да помислим за ПРИНТКОМ 2011

  •  
  •  
  •  
  •  


Когато в Пловдив се разнесе омай­ващият аромат на липите, по вече десетилетна традиция започва „Принткома“. Както вече неведнъж е ставало дума, специализираното из­ложение ПринтКом, организирано от Международен панаир Пловдив и Съ­юза на печатарската индустрия в България, се утвърди като водещо изложение в областта на печатната комуникация.

Постигнатата между съоргани­заторите договореност обаче ще промени установената вече традиция. На първо място поради факта, че новостите в полиграфията далеч не са толкова често явление, перио­дичността на изложението вече ще бъде на всеки две години. Другата промяна касае времето на провежда­не. Независимо от всичката ностал­гичност изложението ще трябва да се прости с аромата на липите, за­щото юни е по-скоро летен месец и деловата активност намалява. За­това партньорите решиха да из­местят времето на провеждане на ПринтКом през април или май. Кога точно, ще бъде дискутирано в след­ващите няколко месеца, но по-веро­ятно е да бъде възприет месец ап­рил, защото през май е Пролетният панаир, а има и официални празници... Така в бъдеще предстои изложения­та да се свързват по-скоро с арома­та или поне с цъфтенето на нарцисите, зюмбюлите, момините сълзи и игликите...

Да обсъдят перспективите пред идващото изложение ПринтКом 2011 в Пловдив се събраха представите­ли на Международен панаир Пловдив АД, Съюза на печатарската индус­трия в България и списание полигра­фия. Навън ухаеше на липи и това довя рояк спомени за първите годи­ни на изложението, за ентусиазма, срещите, тръпката, умората, резул­татите, за известното насищане в следващите години, за дистанцира­нето, а фактът, че тази година няма да има изложение, несъмнено пораж­даше известна празнота... Срещата, преминала в делови порядък, отми це­лия този сантимент и даде отправ­ни точки за разсъждение и работа в предстоящите месеци.

СПИБ потвърди ангажимента си за популяризиране на проявата и на­мерението си да възбуди в съюзните среди нова дискусия за времето на провеждането ù. От друга страна, Съюзът ще спомага за осъществя­ване на контакт между организато­рите и потенциалните изложители. От своя страна Панаирът ще пред­ложи преференциални условия за чле­новете на Съюза. Кратката дискусия по отношение на ценовите нива на ПринтКом и сродни изложения не при­доби никакво финансово изражение, но завърши с принципно становище, подкрепено от страните, че е не­обходимо да се предложат нормални цени и съответстващото качество на предлаганата услуга.

Списание полиграфия, като заин­тересована страна, медиен парт­ньор и орган на СПИБ поде дискусия за повишаване атрактивността, а оттам и интереса на изложители­те и посетителите към изложение­то. Идеята е да се възбудят оживени дискусии по определени технологич­ни и организационни теми, които да са предварително оповестени. Пред­вижда се дискусиите и демонстраци­ите по технологични въпроси да про­тичат в нарочно обособена част от изложението. В технологичните фо­ руми би трябвало да бъдат привле­чени световни лидери в съответна­та област, които да предопределят нивото на дискусията. Така до бъл­гарските полиграфисти ще дости­га актуална информация, при това от първа ръка. Тук вече с особена сила застава въпросът за избора на темите. Съществуват множество теми, които могат да бъдат по­ставени „под прожектора“... Тук ини­циативността на организаторите и интересът на полиграфическата общност ще накланят везните в една или друга посока. Именно в това трябва да проличи ролята на СПИБ като партньор на Панаира и коорди­ниращ орган.

Що се касае до организационния форум, важно е да се подходи по един не по-малко креативен начин, за да се възбудят не просто национални, а транснационални и регионални диску­сии по значими въпроси, които чакат своето решение. Балканският фо­рум подсказва, че основа за такива дискусии има. Ако не това, възможно е да се възбудят дискусии по въпро­си от общ интерес, а и такива има достатъчно.

Не бива да си затваряме очи­те — от времето, когато беше съз­даден на ПринтКом, много неща се промениха. През 1999 година бран­шът страдаше от недостиг на ин­формация, нямахме браншова струк­тура, бизнесът на всеки от нас едва прохождаше... Днес обаче състояни­ето е различно — ние се познаваме, не страдаме от липсата на инфор­мация, а от информационния шум, са­мата печатна комуникация не е съ­щата, защото електронните канали я промениха и отчасти изместиха, множество бизнесмени предпочи­тат, вместо да ходят по изложения, да сърфират в интернет (поне що се отнася до националните и регионал­ни изложения), Панаирът е различен, самият ПринтКом се промени много, светът е различен...

Ако обаче си зададем въпроса има ли нужда от ПринтКом, отговорът ще е ТВЪРДО ДА. Ние изградихме в новите условия на свободна конкурен­ция една професионална общност, чиито стожери са браншовата ор­ганизация в лицето на СПИБ, профе­сионалните издания — електронни и на хартиен носител, специализира­ните училища — средни и висши, спе­циализираното изложение, а надявам се ще се съгласите, че това със си­гурност е ПринтКом. Изчезването, обезличаването, занемаряването на кое да е от тях ще е удар по целост­та и жизнеспособността на общ­ността. Ето защо наш дълг е да ги съхраним и доразвием.

Днес на дневен ред е ПринтКом. Нека направим най-доброто за него­вото бъдеще! Уверявам ви, то в оп­ределена степен зависи от всички нас. Ето защо бъдещето му далеч не е грижа само на Международен пана­ир Пловдив. Всеки от нас, в качество­то си на член или работник на СПИБ, изложител, посетител, журналист в специализирана медия, преподавател или студент в специализирано висше училище, може да подпомогне разви­тието и актуализирането на наше­то изложение и бъдещия му модерен облик.

 
19.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Изложения, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар