Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Вестникът — един модел с бъдещеВ момента вестникарската индустрия се занимава актив­но със своето бъдеще и това на клиенти си. Самата пе­чатна медия „вестник“ е обект на медиен интерес. Как да се наложат издателите и печатниците на вестници в кросмедийното и мултимедийното пространство днес и в бъдеще? Те са поставени пред предизвикателство — съ­ществуващите бизнес модели трябва да се преосмислят, да се обновят, а и да се създадат някои изцяло нови. Оби­чайният начин на мислене трябва да се актуализира и да се „приспособи“ към новите условия на пазара. Освен това вестникарската индустрия трябва да отчете и промене­ното отношение към четенето, а продуктът „вестник“ да стане по-атрактивен и все по-целенасочен към съот­ветните групи читатели. Това е в сила за всички области на вестникарското производство — за техни­ческите иновации, структурите на разпрос­транение и издателските концепции, за вест­ника като важно средство за реклама и не на последно място за променящата се структу­ра на клиентите, в резултат на което фоку­сът се насочва към нови групи читатели.

Създаване на нови концепции — вестникът се търси!

Нови целеви групи, нови пазари. Рекламата за продукта „вестник“ започва там, където може да се спечели нова читателска аудитория за печатната медия — деца и мла­дежи. Нарастващият брой млади читатели предоставя нови възможности и перспективи за издателя, в еднаква степен — дългосрочно обвързване читател-вестник — ре­кламодатели — нови целеви групи читатели.

Почти „революционен“ може да се нарече успехът на безплатно разпространяваните вестници, които се фи­нансират изключително от рекламни обяви и отчитат го­леми печалби. На този пазар се отбелязва истински бум — търсене има в цял свят. Всеки ден по света излизат пове­че от 40 млн. екземпляра, насочени към най-различни чита­телски групи и тенденцията е възходяща.

Новите формати имат богат потенциал

Преминаването към по-малки и удобни формати при вест­ниците е в центъра на дискусиите за бъдещето на тази печатна медия. По правило, с промяната на формàта не­посредствено се подхожда към обновяване на оформлени­ето на вестниците. Свежият, модерен дизайн трябва да привлече и да предизвика интереса към вестника на нови групи читатели.

Преминаването към атрактивния таблоиден (430 mm х 280 mm) или берлински (миди) формат (470 mm х 315 mm), за сметка на broadsheet-формата (749 mm x 597 mm), оказ­ва директно въздействие върху бизнес модела на издател­ството или печатницата. Понякога това е свързано и със значителни инвестиции. MAN Roland, лидерът на светов­ния пазар за вестникарски и ролен офсетов печат, предла­га на своите клиенти иновационни и ориентирани към бъ­дещето концепции и решения, които са тол­кова многостранни и диференцирани, колкото е вестникът сам по себе си.

Едно нещо е ясно — само смяната на формàта, естествено, не гарантира авто­матично нарастване на тиражите и прихо­дите от реклами. Нещо повече — смяната на формàта трябва да бъде подкрепена от трайни съпът­стващи мерки — рекламодателите трябва да бъдат убе­дени в новата концепция, интензивната кампания за спе­челване на читатели ще осигури по-силно обвързване чи­тател-вестник, последователната ценова политика спря­мо рекламодателите и рекламните партньори в комбина­ция с чувствително повишаване на качеството на вестни­карската хартия, ще осигури трайни връзки с клиентите и ще създаде нови.

Утвърдените печатни издания на всекидневниците се променят и все по-често се печатат в по-компактни фор­мати (таблоид, берлински формат), които имат предим­ство и при взимането на решения за нови инвестиции. Това е една тенденция, която се забелязва в САЩ от 2005 г. на­сам. Намаляването на формàта при съществуващи изда­ния осигурява не само удобно за четене оформление, но и икономия на хартия. В Европа също се налага преминава­нето към по-малки формати, като за пример може да се посочи френският Le Figaro или британският Newsquest Southhampton.

MAN Roland трасира пътя към бъдещето

За да отговори на изискванията за промени във вестници­те, MAN Roland залага на тесни контакти с клиентите, це­лесъобразното им обслужване и иновационни решения при машините. Магическата дума е „приложни иновации“. Раз­работките, ориентирани към бъдещето, осигуряват доба­вена стойност за издатели и клиенти. Дали говорим за на­пълно автоматичната смяна на печатните форми с APL-роботизирани системи (APL = Automatic Plate Loading), ко­ито съкращават времето за смяна на формите до 2,5 ми­нути, водещо при честа смяна до огромна икономия на раз­ходи, дали — за комбинации на конвенционален (coldset) и heatset офсетов печат или сушене с ултравиолетови лъчи за съвременни приложения при вестникарския печат, или за многостранната система PrintValue за сервизиране и об­служване (printnet, printcom, printservices и printadvice) — MAN Roland е в услуга на партньорите си навсякъде по света с индивидуалните си разработки, продукти и услуги, точно съобразени със съответни изисквания и предпоставки.

Вестникът на утрешния ден


MAN Roland играе ключова роля при популяризирането и разпространението на идеи и нови продукти по света. Стимулирането на бизнес модели чрез технически инова­ции е също така в центъра на вниманието на световния лидер, както и предлагането на сервизно обслужване за издателства и печатници. Стратегическата цел на MAN Roland е да покаже на потребителите навсякъде по света в практически диалог на място, какво може да се реализи­ра с оборудването им. Опитът от интензивния глобален обмен ясно показва, че потенциалът на вестникарското производство далеч още не е изчерпан.

 
04.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар