Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Българска фирма демонстрира уникален продукт на Франкфуртския панаир на книгатаОще с първото си участие на между­народния панаир на книгата във Франк­фурт, който се проведе от 15 до 19 ок­томври 2008 г., „Оксизен“ ООД успя да изненада специалисти и изложители с новаторските си решения и продукти. Самостоятелният щанд на фирмата бе изграден изцяло от слоеве рецикли­рана хартия в духа на съвременните еко тенденции, визуализирайки по без­спорен начин някои от предстоящи­те нови приложения на полиграфията, а именно използването ù за създаването на пластични решения от картон.

Предаването на текст или изобра­жение в една или в стотици бройки е нещо, над което дори не се и замисля­ме, а използването на релеф, лак и дру­ги допълнителни ефекти за подсилва­не на търсения ефект също не изне­надва никого. Но с това полиграфия­та не изчерпва възможните си прило­жения. Освен в 2D пространството тя вече навлиза и в 3D пространството. Използването на съществуващите ма­шини, както и на такива, които в мо­мента се разработват, може да дове­де до революция в мисленето и съвсем нов подход към реалността. Става въпрос не само за предаване на изобра­жението на определен обект, но и за неговото триизмерно отпечатване (3Dпринтер) с цел да се материализи­ра или да се тиражира в хиляди, така че хората да могат сами да създадат обема от рециклирана хартия.

Акцент в участието на фирма „Ок­сизен“ ООД във Франкфурт бе пред­ставянето на триизмерните обемни пъзели от хартия JIG JOG. Създадени на базата на метод за свободно фор­мообразуване, дългогодишна авторска разработка на Краси Тодоров, и предло­жени като продукт от „Оксизен“ ООД, триизмерните пъзели са предпостав­ка за обмен на култури между отделни­те страни и създаването на собстве­ни уникални колекции във всеки един дом по света. Независимо дали става въпрос за любима скулптура от човеш­кото културно-историческо наслед­ство или за любим приказен или ани­мационен герой, фирмата е в състо­яние да ги предложи под формата на триизмерен пъзел от хартия в опреде­лен размер и различна степен на слож­ност, който човек може сам да под реди и дори да завърши по собствен вкус — като боядиса или позлати вече изградената хартиена скулптура с ма­териалите, които се предлагат заед­но с нея. И тъй като методът за сво­бодно формообразуване позволява в за­висимост от тиража да се използват различни машини за производство, то скулптурата може да бъде разработе­на и произведена като уникат в една единствена бройка по специална поръ­чка или пък тиражирана с определени характеристики в хиляди бройки за кон­кретни цели.

Оригинален и нов за световния пазар като продукт, триизмерният пъзел JIGJOGзарадва посетители­те на панаира на книгата във Франк­фурт и насърчи диалога и обмена на идеи между професионалистите от различни области. Приложими почти във всички сфери, хартиените пъзели се откроиха като изключително подхо­дящи за образователни продукти и не­вероятни сувенири за колекционери и туристи. Възможността да се овладя­ва пространството и да се създават свои собствени светове, да се изуча­ват и изследват различните обеми в тях, да се нареждат собствени скулптури от хартия, отваря нови пътища за сътрудничество и развитие на чо­вешкото познание като предлага по-различен светоглед, по-различна есте­тика и светоусещане. Те са изключи­телна възможност за всеки човек да се докосне до повече паметници на култу­рата, но едновременно с това и огром­но предизвикателство поради отго­ворността и уважението, което сме длъжни да проявим към това наслед­ство и към неговото съхраняване и по­пуляризиране.

 
10.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Печатни технологии, Актуално

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар