Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

България и Балканският печатарски форумАвтобусът, с който пристигат българ­ските участници в Балканския печатар­ски форум, се движи по широкия буле­вард, заобикаля Триумфалната арка и се отправя към хотела. Не, не се заблуж­давайте! Париж не би станал столица на балканска проява. Тази година Фору­мът се провежда в Букурещ — града, който някои наричат Малкия Париж. Не знам дали е заради Триумфалната арка, или заради построените още в края на XIX век по парижки образец сгради, но това наименование е останало отпре­ди 120–150 години. Сигурно е било напъл­но оправдано, защото по онова време повечето културни влияния в региона са били далеч от парижката елегант­ност и стил. Неслучайно в онези дни градът се превръща в една от „задгра­ничните“ български столици в стопан­ско и културно отношение. Днес обаче му предстои да се превърне в столи­ца на трансграничното общуване меж­ду полиграфистите от балканските страни. Тук ще се проведе Четвърти­ят балкански печатарски форум. Денят е 22 октомври 2009 година.

В специално подготвената зала на групички влизат представители на раз­личните съюзи от балканските страни. Започва деловата работа на Форума.

Неволно си задавам въпроса за мяс­тото на българските полиграфисти в това значещо за гилдията в региона съ­битие. Не бива да забравяме, че създа­ването на Балканския печатарски фо­рум стана факт именно по инициатива на Съюза на печатарската индустрия в България. Затова и Първият форум се проведе във Велинград през октом­ври 2006 година. Макар да не участват с доклади в деловата работа на от­делните издания, български предста­вители винаги са присъствали там. В качеството си на координатор, за про­веждането на всяко от изданията на Форума особено активно работи г-жа Росица Велкова, която е един от учре­дителите на СПИБ и до момента чле­нува в него като физическо лице.

Списание полиграфия е медиен партньор на Форума и активно отра­зява работата му. Нашето намерение е да продължим и в бъдеще да следим изявите, включени в него. Убедени сме, че само така всички ще могат да бъ­дат съпричастни към общуването във и чрез Балканския форум, а то си стру­ва да бъде следено, защото е инициа­тива с голям заряд и бъдеще.

С какво е важен този форум? На първо място с това, че за първи път печатарите от балканските стра­ни общуват целенасочено, а не случай­но и епизодично в рамките на някое из­ложение, както ставаше доскоро. На второ място с това, че се общува на ниво браншови организации, което съз­дава възможност да се обслужват ин­тересите на различни фирми, някои от които въобще не вземат директ­но участие в работата на Форума. На следващо място, защото контактите в рамките на Балканския форум са ос­нова за по-нататъшно задълбочаване на връзките между браншовите орга­низации и отделни фирми. И не на по­следно място, защото положителната практика, утвърдена в отделните из­дания, може да стане модел и основа за други по-мащабни балкански инициати­ви в областта на полиграфията.

И ето, по време на Четвъртия печа­тарски форум се проведе много важна, дори емблематична среща на предста­вители на средните и висшите учили­ща по графични изкуства с цел да се об­съдят бъдещите форми на подкрепа и сътрудничество между тях, както и на медиите, за да обменят информация. Факт е, че тези срещи не реализира­ха докрай целите си, но самото им про­веждане и първите контакти вече са достатъчно значими и важни. Те бяха първа стъпка към реализиране на едно пълноценно общуване между органи­зации със сходни цели, проблеми и пре­дизвикателства, които чудесно биха се допълвали, ако установят контакти помежду си. А потенциалът тук е огро­мен — обмяна на опит, преподаватели, информация, а защо не и студенти меж­ду средните и висшите училища; спо­деляне на информация, новини, статии между медиите; съвместни инициати­ви на всички нива и пр.

Дали всичко това ще се реализира, зависи от добронамереността и анга­жираността ни в рамките на Балкан­ския печатарски форум. Иначе казано, за­виси само от нас. Оттук нататък има два сценария: песимистичен — посте­пенна загуба на интерес, обезличаване и крах на Форума; и оптимистичен — задъл­бочаване на връзките, създадени в рам­ките на Форума, и разширяване на об­хвата му чрез учредяване на Балкански печатарски съюз, Балканска мини-Друпа и други общобалкански инициативи.

Аз бих избрал втория. А вие?

 
16.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално, Събития

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар