Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

АнализиНеобоснованите спирания на печатащите системи носят загуби от 663 млрд. евро годишно на предприятията в Европа


В резултат на проучване, възложено от Canon Europе, вся­ко предприятие в Европа търпи загуби в размер на 17 000 евро годишно от невъзможността на печатащите сис­теми да работят. За всички европейски предприятия, взе­ти заедно, това е 663 млрд. евро годишно. Извършеното от ICM Research проучване изследва разходите и менидж­мънта на поръчки за печат във всякакви по големина евро­пейски предприятия от 19 страни. Участвали са повече от 3000 лица, отговарящи за печатните поръчки в съответни­те предприятия.

Специалистите в 72% от европейските предприятия поне веднъж в месеца не са могли да печатат. Една от при­чините е пропуск от страна на сътрудниците да съобщят за неправилно функциониране на печатащата система. Това се случва по-често в големите фирми. В предприятия с пове­че от 250 заети, 43% от запитаните посочват, че сътруд­ниците съобщават със закъснение за появили се смущения в печатащите системи.

IT-мениджърите и техниците по поддръжката губят по около три седмици и половина годишно за отстраняване на проблеми с принтерите. За Европа това са 10 000 загубени работни часа в годината.

С годишни разходи от 17 000 евро за всяко предприятие, времето, в което системите не са в състояние да рабо­тят, представлява сериозен проблем. На базата на проуч­ването, разходите на едно средно предприятие, възникна­ли поради лошо управление на печата, се оценяват на пове­че от 82 000 евро годишно. В по-големите предприятия с по­вече от 250 заети, тези разходи достигат до 695 000 евро. Към най-често възникващите проблеми, възпрепятстващи сътрудниците в работата им, са задръствания с хартия и свършващ тонер.

Външни консултанти могат да помогнат

Една четвърт от запитаните в различно големи предприя­тия са на мнение, че фирмата им ще има повече полза, ако управлението на печатните функции се предприеме от­вън. В предприятия с повече от 20 заети, една трета от сътрудниците считат управлението на печата отвън за полезно. Посредством услугата Managed Print Services на Canon се поема управлението на част или на всички маши­ни на клиента, за да се окаже съдействие при оптимизиране на документооборота. Маркус Никел, мениджър Бизнес раз­витие за услугата Managed Print Services в Canon, Германия, обяснява: „Чрез Managed Print Services Canon предлага екс­пертни консултации, както и услуги, свързани с управлени­ето и поддръжката при потребителя, които подпомагат предприятията да управляват разходите за печат и да уве­личават ефективността, производителността и надежд­ността си.“

Почти две трети от предприятията (63%) нямат ут­върдена стратегия за печата — 57% във Франция, Испания и Португалия, над 71% в Норвегия и 73% във Великобритания. „Предприятията трябва да създадат стратегия за печат, която включва предпазни мерки за случаите, когато даден принтер е офлайн или не може да се използва“, допълва Ни­кел. „Canon може да създаде и внедри стратегия за печат и така да поеме управлението на печата в дадено предприя­тие. Докато предприятията изхождат от факта, че могат да спестят около една шеста от целия си бюджет за печат чрез по-ефективни стратегии, ние знаем, че чрез внедрява­нето на Managed Print Services действителните икономии са почти двойно по-високи.“

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар