Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

АнализиПечатът остава № 1

Федералният съюз за печат и медии на Германия (bvdm), съв­местно с IKB Deutsche Industriebank AG, проведе тази година браншов форум на най-високо ниво, на който се е дискутирало по темата „Перспективи за печатните медии — ролята на печатните медии във все по-дигитализиращия се свят“. По­вече от 300 известни специалисти от печатарската индус­трия, рекламния и издателския бранш са разисквали атрак­тивността и бъдещето на печата. Колкото и различни да са били професионалните обосновки на участващите, всички на подиума са се обединили около мнението, че медията Печат, макар и често обявявана за „мъртва“, всъщност е особено жизнена. Печата се все повече, но по-ефективно и по-интели­гентно, отколкото досега — такава е равносметката.

В разговори около Кръглата маса, водена от д-р Курт Де­мер, старши икономист в IKB, в която са участвали мени­джъри на медийни предприятия, както и ръководителят на гиганта в областта на дълбокия печат Prinovis, се е призова­но към по-голямо диференциране на бранша, в който има тол­кова много пазарно ориентирани компании с добър имидж.

„Какво означава „пазарно ориентирани“ може да се види в автомобилната индустрия“, е било мнението на Свен Гьос­ман, главен редактор на Rheinische Post — „някои автокъщи познават клиентите си по-добре отколкото вестниците — своите читатели“. Томас Кох, специалист в областта на ре­кламата от реномираната медийна агенция Crossmedia, по­глеждайки към бъдещето, е прогнозирал успокояване на он­лайн активността на рекламните пазари: „Днес се инвести­ра много в онлайн мероприятия, защото рекламен бюджет без дял в онлайн не се счита за сериозен. Това ще се проме­ни, когато се натрупа повече опит кой вид реклама наисти­на „работи“. Лоренс Меел, управител на издателската група Handelsblatt, е заявил, че за да се опознае по-добре поведение­то на младите целеви групи по отношение на информацията и комуникацията, си струват инвестициите в онлайн плат­форми като StudiVZ, но и е признал, че издателската група ге­нерира само 10% от общия оборот онлайн.

Не само за Ikea каталогът е най-важният инструмент в маркетинга, който показва, че печатът има бъдеще като средство за масова информация: „Каталози ще се печатат и в бъдеще, но много по-ефективно и с насоченост към опреде­лени целеви групи читатели. Печатниците трябва да се съо­бразят с това и съвместно с възложителите да намерят ре­шения за ориентиране към клиентите. Предприятията, кои­то успеят, ще имат предимство на един чувствителен към цените пазар със силна конкуренция.“

Щефан Краус, ръководителят на печатница Prinovis, е призовал клиентите на печатарската индустрия да проявя­ват по-голяма готовност за справедливо разпределение на разходите при възлагане на поръчките: „В хода на времето драматично нарасналите разходи за енергия и суровини не могат да се носят само от печатниците. Разговори от та­къв характер ще трябва да водим съвсем скоро с нашите възложители, не можем да заобиколим това“, е казал Краус във връзка с падащите цени на каталозите и рекламните пе­чатни продукти.

В заключителните си думи президентът на bvdm Ролф Шварц е подчертал, че бъдещето на този иновационен и мо­щен бранш се базира на лоялното партньорство между дос­тавчици и клиенти. Печатните продукти са ценни комуника­ционни средства, заслужаващи своята цена. Конкуренцията от страна на другите медии е активизирала бизнеса в печа­тарската индустрия и е извела бранша със самочувствие на предна позиция. От огромното многообразие продукти и ус­луги печелят не на последно място клиентите, които са ус­пели ефективно и целенасочено да използват печата като неизбежно средство за трайна реклама и комуникация.

 
09.10.2011.
Автор: Polygrafiа Magazine
0 Коментари
Таг :

Актуално

Сподели в: Share Tweet
Продължение

Още статии от същата категория

Добави коментар