Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Предприятие от световна величинаУважаеми господин Нийланд, от името на спи­сание „Полиграфия“ и на неговите читатели искам да ви поздравя и да ви пожелая успех на новата длъжност!

Мартин Нийланд: Благодаря! Всъщност аз вече 5 години ра­ботя в това предприятие и неговите проблеми, песпекти­ви и успехи далеч не са нови за мен.

Бихте ли казали няколко думи за историята на предприятието?

Мартин Нийланд: Предприятието е стартирало през 1987 година и е било държавна собственост. То е било замисле­но като производител на офсетови пластини за българския пазар.

Polychrome закупи това предприятие през 1994 година. Към момента на закупуването неговият вид и състояние бяха доста по-различни от сегашните. В резултат от на­правените инвестиции фирмата нарастна не само по площ, но и като технологични възможности и капацитет.

Днес „Кодак График Комюникейшънс“ АД е част от Graphic Comunication Group — едно от четирите направления на Kodak Group, по-точно на поделението Prepress Solutions в Graphic Comunication Group.

Може би ще е полезно за нашите читатели да представите предприятието и в технологичен план.

Мартин Нийланд: Основният продукт, който използваме, е алуминият. Най-напред той се третира, за да може вър­ху него да бъде нанесено специалното светлочувствител­но покритие. Следва форматирането и опаковането на го­товия продукт. Естествено, на всеки етап качеството се контролира чрез специални методи.

Оборудването на нашия завод е немско. Технологията, по която се произвеждат печатните пластини, е аналогич­на на тази в останалите заводи на Kodak. Тук искам да обър­на внимание на следното: за да се осигури еднакво качест­во на крайния продукт, независимо от това, в кой завод са произведени, Kodak осигурява едни и същи материали, една и съща технология, едни и същи процедури за оценка на ка­чеството и т.н. Резултатът от всичко това е високо и не­изменно качество на крайния продукт.

Нашият завод, както и всяка от линиите, подобно на всички останали в групата, е преминал през процеса на т. нар. „квалификация.“ Този процес продължава една година и има за цел да докаже, че съответното предприятие е в със­тояние да произвежда висококачествен и екологосъобразен продукт, чиято най-важна характеристика е постоянното качество.

Тъй като вече стана дума, моля ви да разка­жете за екологичната отговорност на Kodak Graphic Comunications.

Мартин Нийланд: Още преди 2006 г., когато в България бяха възприети европейските изисквания за екологична пригод­ност и отговорност на предприятията, в нашата фирма бяха възприети стриктните изисквания на Kodak по отно­шение опазването на околната среда. Тези изисквания, спо­ред мен, са по-високи дори от предявените от страна на държавата. Ето защо получаването на комплексно разреши­телно не представляваше никакъв проблем през въпросна­та 2006.

В завода на Kodak Graphic Comunications има пречиства­телни съоръжения както за въздух, така и за вода. Освен това са разработени процедури за снижаване нивото на шума, за опериране с отпадъците и т.н. И по-важно е, че тези проедури се спазват.

Освен системата за осигуряване на качеството ISO 9001 фирмата разполага със сертификат за безопас­ност ISO 14001, със сертификат за опазване на околната среда OHSAS и със сертификат за безопасност на работ­ните места.

Вие споменахте, че фирмата е експортно ори­ентирана. Какви са основните пазари, за кои­то работи?

Мартин Нийланд: Основната част от продукцията ни се ре­ализира на европейския пазар. Имам предвид както запад­ноевропейските, така и централно и източноевропейските страни. Друга част от продукцията заминава за Турция и близкоизточните страни, но имаме и други пазари, един от които е Латинска Америка, най-вече Бразилия.

Тъй като основно работим за Западна Европа, през мина­лата година се наблюдаваше известен спад в потребление­то на пластини, но през 2009 е налице преодоляване на кри­зата и резултатите ни убедително говорят за това.

Каква е визията за развитие на фирмата в краткосрочен и дългосрочен план?

Мартин Нийланд: Основната цел на Kodak Graphic Comunications е да поддържа своята гъвкавост. Както е из­вестно, тук се произвеждат различни пластини — дигитал­ни и аналогови, с различна дебелина и размери... Производ­ството на термални пластини стартира през 2008 година. Тук искам да спомена една пластина, която се радва на осо­бена популярност и освен в българския завод, се произвежда само в още два завода на Kodak — това е пластината Electra XD, която е изключително стабилна, с по-добри характерис­тики при печата от останалите пластини, с по-висока ти­ражоустойчивост, устойчива на измиващи препарати и дру­ги въздействия, по-лесна за проявяване.

Казвам всичко това, за да демонстрирам разнообразие­то на произвежданите продукти, но с него далеч не се из­черпва гъвкавостта на фирмата. По-важно е, че предлагаме на клиента освен това и пластини с различни размери и дебе­лина. Именно от съображения за гъвкавост в сектора за екс­педиция и логистика са на разположение по-голям брой работ­ници, тъй като се налага да бъдат опаковани и манипулирани пластини с размери от А4 до 1560 х 3100, а при такова разноо­бразие не всички процеси могат да се автоматизират.

Ако въпросът ви е свързан с обема на продукцията, при първоначален годишен обем от 500 хил. кв. м, днес той е 12 мил. кв. м. и перспективата е за увеличаване.

Какво според вас е бъдещето на аналоговите пластини?

Мартин Нийланд: Истината е, че макар относителният им дял да намалява (в общото производство на Kodak той е под 20%), те ще продължат да се произвеждат, защото в опре­делени страни все още имат широко приложение.

Както вече стана дума, ние сме клиентски ориентирани. Ето защо, докато има потребление на тези пластини, ние ще продължим да ги произвеждаме, макар акцентът ни да е върху дигиталните форми заради тяхното по-добро качест­во при печат и съвременното развитие на технологиите.

Дотук говорим основно за производство. А къде се извършва изследователската работа?

Мартин Нийланд: Kodak разполага с два завода, които са ан­гажирани с разработката и тестването на новите проду­кти. Тези RND-предприятия (Research and Development), ко­ито се намират в Остероде (Германия) и Тел Авив (Израел) имат за задача да изследват потребностите на клиетите и да разработват нови продукти съобразно тях.

Други две предприятия имат за задача да проверяват но­вите продукти преди пускането в масово произвоство, като ги тестват в условията на контролиран режим на работа.

След пускането в масово производство има друга проце­дура, при която периодично се взима за тестване част от готовата продукция на всеки от заводите ни. Тестването се извършва в собсвени предприятия, специално оборудвани за целта, при реални условия.

Благодаря ви за предоставената информация и още веднъж ви желая успех!

 
15.10.2011.
Автор: Атанас Джажев
0 Коментари
Таг :

Интервюта

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар