Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Пет въпроса към печатарската индустрия в България

  •  
  •  
  •  
  •  


Какво очаквате да се промени за Вашата фирма с влизането на България от 01.01.07 г. в ЕС? Готови ли сте за тези промени и мисли­те ли да участвате в конкуренцията на евро­пейско ниво?

Петко Димитров: С влизането на България в ЕС очаквам на­шата фирма да се промени тотално, за да може продукция­та, която произвеждаме, да отговаря на изискванията за ка­чество в общия пазар.

Ние работим отпреди 01.01.2007 г. върху тези промени, но все още не сме напълно готови за новите предизвика­телства.

Тодор Чаков: Ние сме готови за конкуренцията на евро­пейско ниво от много време. В България доскоро фирмите се конкурираха основно на база „по-ниска цена на крайния продукт“. В последните 1 – 2 години обаче тази тенденция се променя. Не казвам, че цената вече не е определяща, но тя вече няма толкова голяма тежест при вземането на ре­шение с кой доставчик да работи една фирма. До известна степен влизането ни в Европейския съюз допринесе за тази промяна. Все още е много трудно за българските фирми да продават масово в Европа. Не ни вярват и в момента изис­кванията към нас са много повече, отколкото към фирмите с традиции в това отношение. В момента ние изнасяме 10% от нашите продукти за европейски фирми. Бизнесът в Бъл­гария е все още на различно ниво. На всички ни е ясно, че имаме ниска ефективност на производството, слабо моти­вирани служители, недобре подготвени и обучени.

Държавата не прави нищо, за да помогне на бизнеса да се развива. Има само изисквания, които прилага чрез некомпетентни служители и администратори. В повече­то случаи мениджърите от по-ниски нива в българските компании са обикновени надзиратели. Законите ни са пъл­на джунгла и на практика работодателите сме винаги в издънка.

Влизането в Европейския съюз донякъде промени всичко това и вече започва да се усеща подобрение.

В каква насока планирате да работите по-интензивно — увеличаване обема на произ­водството, повишаване на качеството, нови инвестиции, задълбочаване на контактите и съвместната работа с клиентите, подобря­ване на квалификацията на собствения Ви изпълнителски състав, подобряване на органи­зацията на работния процес, автоматизация на производството, въвеждане на съвременни управленски методи и още какво?

Петко Димитров: Най-важната от насоките, в които пред­виждаме да работим в следващите години, е обучението на персонала и създаването на благоприятна работна среда в нашата компания. Смятам, че хората са най-важни за всяка една компания, независимо от нейния бизнес, поради което основните ни инвестиции ще бъдат в тази насока.

Разбира се, имаме много сериозна инвестиционна про­грама, като целта ни е да станем лидери на този пазар.

Предвиждаме и пускането на нови продукти на пазара, което ще осъществим през втората половина на 2008 г.

Тодор Чаков: Мога убедено да заявя, че ние сме изцяло иновативна фирма. Няма месец, в който да не сме усъвър­шенствали някоя технология, да не сме пуснали нов вид опа­ковка или да не сме измислили по-бърз и по-ефективен начин да произведем нещо. Качеството на нашата продукция е на световно ниво и ако в момента нашите опаковки се раз­личават от германските, например, това се дължи само на факта, че в повечето случаи работим с материали от най-ниско качество. В Европа тези материали се използват много рядко, а много европейски фирми дори изобщо не са способни да работят с тях.

Преди няколко години в България имаше кампа­ния под наслов „Изберете българското“. Като страна, която вече е част от Европейския съюз, бихте ли подкрепили европейските произ­водители на печатарски машини и материали на фона на китайската инвазия във все повече сфери на икономиката?

Петко Димитров: Аз смятам, че основният пазар за нашите продукти са страните-членки на ЕС и затова разглеждам Китай като най-големия наш конкурент. Разбира се, подкре­пям и другите европейски производители в тази кампания.

Тодор Чаков: Не смятам, че трябва да подкрепям лозунги от рода на „Подкрепете европейското“. Китайските, тай­ванските и корейските производители се появиха в много подходящ момент на европейския пазар. Те успяха да произ­ведат материали и машини на много ниски цени. Естестве­но, с техните машини не можем да очакваме да постигнем добро качество и ефективност на производството, нито пък са толкова сигурни, както немската или японската тех­ника. Но те са подходящи за операции, които не са основни или са само допълнение към някой технологичен процес. Мно­гократно сме започвали производство на нови продукти с машини от този регион, но в момента, в който нещата потръгнат, веднага сме ги сменяли със сериозна техника. Аз лично смятам, че те имат място на световния пазар и определям тяхната функция като регулатор на пазара. Да не забравяме и факта, че много европейски производите­ли откриха огромни заводи в Китай и днес съществуват много китайски фирми, които имат сериозна подкрепа от Европа.

Какво мислите трябва да се промени в бъл­гарската печатарска промишленост и кои промени, според Вас, са с приоритетно значе­ние? Печатарската индустрия на коя европей­ска държава, Вие лично, смятате за еталон в бранша?

Петко Димитров: Според мен, най-важното в българската печатарска промишленост е да се създаде възможност за квалифициране на българските кадри или привличането им от чужбина, защото бъдещето ще е в тази насока.

Като еталон в бранша бих определил печатарската ин­дустрия на Австрия.

Тодор Чаков: Аз лично не съм човекът, който може да от­говори на този въпрос. Никога не съм се представял, нито съм позиционирал фирмата си като печатница. Ние сме про­изводители на опаковки, а печатането е само малка част от процеса на производство на една опаковка.

За мен, Германия е безспорен лидер в печатарската индустрия.

Социологическите проучвания показват, че българите са най-песимистично настроените граждани на Европа. Вие оптимист ли сте и защо?

Петко Димитров: Аз съм оптимист по природа и смятам, че тепърва нашата компания и целият бранш ще претърпят положително развитие. Разбира се, това няма да бъде ва­лидно за всички — ще оцелеят само най-добрите.

Тодор Чаков: Песимистите ме дразнят и потискат ду­шевния ми комфорт. Ако нещата не вървят, човек трябва да се амбицира, да помисли и да направи нещата по-добри, по-приятни и по-удобни. В България е пълно с „професионални оплаквачи“ и понеже аз съм предприемач, понякога ми се иска да направя фирма и да започна да ги продавам в чужбина!

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар