Забравена парола

Ще получите нова парола на посочения от Вас email.

 

Balkan Print Forum 2007Втората среща на печатарските съюзи на Балканските страни (Balkan Print Forum), която отново се проведе под патронажа на MAN Roland Druckmaschinen AG, се състоя на 14 ноември в гръцката столица Атина. Южната ни съ­седка привлече над 100 участници от региона, между които представители от Албания, България, Гърция, Македония, Ру­мъния, Сърбия и Турция. Най-многобройни, разбира се, бяха гръцките ни колеги, следвани от българските и турските представители.

Активното участие на специалисти от балкански­те страни показа важността и необходимостта от тази инициатива за печатарската промишленост в нашия регион.

Официално Форумът бе открит от Ефтимиос Матсукис, президент на Гръцката федерация за печатна медийна кому­никация, който поздрави сърдечно участниците и подчерта огромните възможности за развитие на този проект.

Грегорис Кокорис, вицепрезидент на Гръцката федера­ция, който беше сред основните организатори на среща­та, приветства гръцките и чуждестранните гости и от­беляза: „Гръцката федерация за печатна медийна комуника­ция организира втория Балкански печатарски форум съв­местно със Съюза на печатарската индустрия в България. За нас е чест да посрещнем колегите от балканските дър­жави в Гърция! Тази среща, която се провежда под патрона­жа на MAN Roland, се спонсорира също от гръцките фирми Graphics S.A., Mel S.A. и Procarton. Благодарим на всички тях за ценната подкрепа!“.

Последва подготвена за специалистите програма, ко­ято започна с доклада на Томас Хаузер, вицепрезидент на направление Корпоративен маркетинг&Комуникации в MAN Roland Druckmaschinen AG, на тема „Тенденции за развитие в печатарската и медийната индустрия“ който ще публи­куваме в някой от следващите ни броеве. В доклада бяха разгледани прогнозите за развитие на печатарската про­мишленост в Европа и подробно в Източна Европа. Изложе­на бе богата информация за съвременното ниво на индус­трията, както и за управлението и оптимизацията на про­цесите в печатниците. Г-н Хаузер подчерта готовността на MAN Roland да подкрепя печатарската промишленост в Балканския регион в посока повишаване на качеството, ефективността и компетентността на печатните компа­нии: „Премиерата на Балканския печатарски форум бе през миналата година във Велинград, България, и още от начало­то регистрира изключителен успех. На нас, като инициато­ри, Атина предостави отличната възможност да активизи­раме контактите с клиентите, да подкрепим регионалния печатарски и медиен пазар и да подобрим обмена на опит с региона. Не на последно място очакваме Форумът да пре­достави на балканската печатарска общност стабилна и перспективна платформа за ефективни дискусии. За нас бе чудесно, че се срещнахме с представителите на балкански­те печатарски съюзи и също с нашите локални партньори“.

Следващият доклад беше на Ефтимиос Налбанис, марке­тинг мениджър на фирма Mel S.A., Гърция, на тема „Карто­нената опаковка рекламира търговската марка“. В изложе­нието убедително беше защитена тезата за важността и предимствата на опаковките от картон при представяне­то на търговската марка на пазара.

С голям интерес бе изслушан докладът на Беатрис Кло­зе, генерален секретар на Интерграф (международна конфе­дерация на европейските съюзи на печатарската и сродни­те ù индустрии), по темата „Конкурентоспособност на ев­ропейската полиграфическа промишленост“, който също предстои да бъде публикуван в някой от следващите броеве на сп. полиграфия. В доклада открито беше коментиран въпросът за конкуренцията на китайските производители на печатни продукти и общите усилия на европейските стра­ни в защита на екологичните, както и на изискванията за ка­чество при производството на тези продукти.

Филипос Папатанасиу, ръководител на търговската и сервизната дейност на гръцката фирма Graphics S. A., и Домники Папатанасиу, мениджър маркетинг и финанси във фирмата, представиха темата „Добавена стойност при листовия офсетов печат“, с което закриха докладната част на балканската среща.

Накрая думата беше дадена на официалния представи­тел на Съюза на печатарската индустрия в България — г-жа Росица Велкова. Тя се обърна към всички присъстващи, под­чертавайки значителната роля на българския печатарски съюз в инициирането и организирането на първата среща на Балканския печатарски форум през 2006 г., във Велинград, България, под патронажа на MAN Roland Druckmaschinen AG. Като основен организатор и на тазгодишното събитие, г-жа Велкова благодари на всички присъстващи и обяви до­говорените насоки за сътрудничество между страните на срещата.

Краят на официалната делова част на Balkan Print Forum 2007 беше ознаменуван с подписването на Учредителен до­говор, с който печатарските съюзи на балканските страни се обединиха в следните съвместни дейности:

1. Периодична обмяна на информация за дейността на съответните печатарски съюзи;
2. Взаимна подкрепа при реализирането на нови регио­нални проекти за печатарската промишленост;
3. Периодично провеждане на срещи за обмяна на опит и ноу-хау, създаване на нови контакти с печатари от региона и задълбочаване на съществуващите такива;
4. Представяне интересите на членовете на Балканския форум по време на европейски и световни мероприятия;
5. Взаимна подкрепа по време на регионални и междуна­родни печатарски изложения и панаири.

Договорът бе подписан за неограничен период от време.

На следващия ден, 15-и ноември, чуждестранните гости имаха възможност да посетят една от водещите гръцки печатници — Haidemenos SA, недалеч от Атина, където ви­дяха в действие новата 48-странична машина LITHOMAN IV.

Няколко дни преди началото на Втория Балкански печатар­ски форум, Петър Кънев, председател на СПИБ, коментира: „Мисля, че инициативата на Съюза на печатарската индус­трия в България и MAN Roland, която стартирахме преди година, се развива в много полезна и интересна съвмест­на дейност между печатарите от балканските държави. С подписването на Учредителния договор, печатарските съ­юзи на тези страни подчертават намеренията си за съз­даване на нови контакти и обмяна на опит и познания. Убе­ден съм, че под патронажа на MAN Roland Балканският пе­чатарски форум ще се развие като важно и силно регионал­но мероприятие.“

А ето и коментарите на официалните представители на останалите печатарски съюзи във Форума, след подписва­нето на Учредителния договор.

Игор Карлович, Сърбия: Като млад инженер аз имам го­леми очаквания от този Форум. Както видяхме по време на презентациите и предвид ситуацията в Сърбия, нараства идеята, че сътрудничеството трябва да стане основна концепция за развитие на малките държави. Целият евро­пейски регион се обединява в ЕС, печатарите също форми­рат съюз на европейско ниво и в този аспект Balkan Print Forum е много добро начало за разширяване на пазарите и обединяване на идеите.

Айсън Шакар, Турция: Ако всичко, което подписахме на този форум, се реализира, това ще бъде достатъчно за едно добро начало на този проект.

Грегорис Кокорис, Гърция: Мисля, че Вторият Балкански форум започна непринудено, но благодарение на добрата ор­ганизация, и с помощта на г-жа Велкова, прерасна във важно събитие, което завърши с подписването на официалния Уч­редителен договор. По този начин Форумът се превърна в целенасочен проект, по който обаче ни предстои още мно­го работа. Мисля, че ако успеем да си сътрудничим, което не е никак лесно, ще успеем да постигнем много неща. Тряб­ва да виждаме това, което ни обединява, а не различията помежду ни. Искам да вярвам, че всеки следващ форум ще бъде все по-добър и ползотворен. Желая на всички успех в начинанието!

Томас Хаузер, MAN Roland Druckmaschinen AG: Смятам, че графичната индустрия на Балканите има огромен потен­циал. Като се имат предвид уменията на хората и компе­тенциите им, тяхната креативност, технологиите и ино­вациите, ние сме горди да бъдем патрон на Балканския фо­рум. Надявам се, че събирайки се на този Форум, можем да създадем платформа за обмeн на идеи, ноу-хау и умения, и по този начин да развием балканската графична индустрия и да повишим конкурентоспособността на целия регион.

Ще продължим да подкрепяме това начинание. Минала­та година във Велинград поехме ангажимент, приехме тази платформа и за в бъдеще ще останем в ролята на патрон на Балкански форум.

Росица Велкова, България: Моите очаквания са, че всяка година ще се събираме в още по-голям състав и ще можем да си комуникираме наистина добре. Иска ми се да направим електронно издание на този форум, което да бъде полезно във всеки момент. Мисля, че по-големите балкански държа­ви трябва да направят повече за Форума и най-вече ще се радвам, ако България остане в неговия център, защото ние сме инициаторите — той беше наша идея. Ето защо тряб­ва да бъдем и най-добрите — с помощта на MAN Roland, раз­бира се, които ще продължат да ни подкрепят. Балкански­ят форум трябва да стане част от Европейския съюз на печатарите.

Владимир Калупи, Албания: Мисля, че форуми като този са полезни за всички, защото ни запознават с новите техно­логии и ни помагат да ги внедрим по–бързо в нашия бизнес.

Беатрис Клозе, Intergraph: Смятам, че този форум е из­ключително ценен, защото печатарите не могат вече да работят сами и единствено на национално ниво. Те тряб­ва да работят на регионално, дори на европейско ниво. Това е стъпката, която трябва да направят и аз приветствам инициативи като тази, в която балканските страни орга­низират форум, за да се срещат редовно и да обменят ин­формация. Защото проблемите са навсякъде и е много по-ползотворно да се търсят общи решения и да си помага­ме един на друг. Има и други опасности освен конкуренция­та в европейския пазар. Настъпва много по-голяма конкурен­ция — от Китай, от Индия и въобще от Азия, така че е мно­го важно за компаниите да си сътрудничат на национално, регионално и европейско ниво.

Смятам, че този форум ще повиши нивото на печатар­ската индустрия в региона. Всяко сътрудничество подобря­ва ефективността, а след като веднъж печатарите запо­чнат да работят по-ефективно, да обменят информация и добри практики, те ще могат да станат по-конкурентни, което ще им отвори вратите към нови пазари.

Сподели в: Share Tweet

Още статии от същата категория

Добави коментар